Κάποιοι ἀπό τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας πού βρίσκονται στό «Πηδάλιο» ἔχουν παραμεληθεῖ ἀπό τόν Κλῆρο σήμερα. Μήπως θά πρέπει νά γίνει μιά προσπάθεια σήμερα νά ξανα«λειτουργήσουν»; Ἅγιοι τούς ἔγραψαν! Κάποιοι λένε πώς δέν γίνεται νά κατανοηθοῦν καί νά ἐφαρμοσθοῦν ἀπό τούς Χριστιανούς τοῦ 2004!

Οἱ Ἱεροί Κανόνες, γιά ὅσους δέν γνωρίζουν, ρυθμίζουν τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τόν βίο τῶν Χριστιανῶν καί περιλαμβάνονται σέ μιά συλλογή πού ἔκαμαν ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί ὁ ἱερομόναχος Ἀγάπιος καί ὀνομάζεται « Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας». Τό Πηδάλιο ἔχει ἐπίσης ἑρμηνεῖες τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀπό τούς Ἁγίους, ἀλλά καί ἀπό μεγάλους Κανονολόγους πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει.
Στούς ἱερούς Κανόνες περιλαμβάνονται ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κάποιων τοπικῶν Συνόδων π.χ. τῶν Συνόδων τῆς Λαοδικείας, ἈγκύραςΚαρθαγένης κλπ καθώς ἐπίσης καί ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα κάποιων Ἁγίων Πατέρων.
Κάθε Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπικυρώνει πάντοτε τούς Ἱερους Κανόνες τῶν προηγουμένων Οἰκ. Συνόδων καί καλεῖ ὅλη τήν Ἐκκλησία νά τούς τηρεῖ μέ εὐλάβεια. Νά γιά παράδειγμα τί γράφουν οἱ θεοφόροι Πατέρες στόν Α´ Κανόνα τῆς Ζ´ (7ης) Οἰκουμ. Συνόδου : « Ἀγαλλίαση νοιώθουμε, ὅπως κάποιος πού βρίσκει πολλά λάφυρα, καί μέ προθυμία κρατοῦμε τούς θείους Κανόνες μέσα στήν καρδιά μας καί θεωροῦμε ἰσχύοντα ὅλα ὅσα ἐπιτάσσουν οἱ Κανόνες τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἕξ ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν τοπικῶν… καί τῶν ἁγίων Πατέρων… Καί ὅσους οἱ Κανόνες παραπέμπουν σέ ἀνάθεμα καί ἐμεῖς ἀναθεματίζομε, ὅσους παραπέμπουν σέ καθαίρεση καί ἡμεῖς καθαιροῦμε, ὅσους σέ ἀφορισμό καί ἐμεῖς ἀφορίζουμε καί ὅποιους παραδίδουν σέ ἐπιτίμια καί μεῖς ὁμοίως τούς ὑποβάλλουμε».
Οἱ ἱεροί Κανόνες ἔχουν αἰώνιο κῦρος καί ἰσχύ διότι εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί κανείς δέν μπορεῖ νά τούς παραβεῖ χωρίς συνέπειες στήν προσωπική τους ζωή καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Π.χ. ἄν ἐτηροῦντο οἱ ἱεροί Κανόνες, πού προβλέπουν πῶς καί μέ ποιές προϋποθέσεις χειροτονεῖται κάποιος κληρικός, πότε ἐμποδίζεται νά χειροτονηθεῖ, πότε πρέπει νά καθαιρεῖται, τότε δέν θά ἀντιμετωπίζαμε ὡς Ἐκκλησία αὐτή τή φοβερή δοκιμασία τῶν ἀνείπωτων σκανδάλων πού μᾶς θλίβουν καί προξενοῦν τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀδυνάτων στήν πίστη.
Ἡ παραμέληση τῶν Ἱερῶν Κανόνων εἶναι ἕνα ἀπό τά συμπτώματα τῆς ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων χρόνων. Ὄχι μόνον κληρικοί, ἀλλά καί λαϊκοί ἀθετοῦν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί χαράζουν τό δικό τους δρόμο. Κάποιοι κληρικοί καί θεολόγοι περιφρονοῦν καί χλευάζουν τούς Κανόνες τούς θεωροῦν ἀναχρονιστικούς καί καταπιεστικούς ἐνῷ κάποιος ἐπίσκοπος τούς ὀνόμασε «τεῖχος τοῦ αἴσχους» !!
Πῶς θά «ξαναλειτουργήσουν» οἱ Ἱεροί Κανόνες; Μόνο ἄν ὑπάρξει ἀπό ὅλους, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀληθινή μετάνοια. Ἄν πιστεύσουμε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα πού ἐφώτισε τούς Ἁγίους Πατέρες μας δέν μπορεῖ νά κάνει λάθος· ἄν ἐγκολπωθοῦμε τούς ἱερούς Κανόνες ὅ λ ο ι μας. Π.χ. ὁ ΞΑ´ Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐμποδίζει νά γίνουν κληρικοί ὅσοι ἔχουν πέσει στά ἁμαρτήματα τῆς πορνείας ἤ τῆς μοιχείας. Πρέπει λοιπόν ὁ κάθε λαϊκός, ἀκόμη κι ἄν τόν προτρέπουν, ἐπίσκοποι ἤ ἄλλοι κληρικοί νά ἀποφύγει τή χειροτονία. Ὁ ΞΘ´ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων λέγει ὅτι ὅποιος δέν νηστεύει τήν Τετάρτη, τήν Παρασκευή καί τήν Μ. Τεσσαρακοστή πρέπει νά ἀφορίζεται, ἐκτός ἄν εἶναι ἄρρωστος. Πρέπει λοιπόν, ὅταν παρασυρόμαστε ἀπό τή λαιμαργία νά θυμόμαστε αὐτόν τόν Κανόνα καί νά νηστεύουμε χωρίς δικαιολογίες. Ἐννοεῖται βέβαια ὅτι γιά ὅλα τά θέματα συμβουλευόμαστε καί τόν πνευματικό μας.
Ἡ καλλιέργεια λοιπόν τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος, τῆς ὑπακοῆς στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση, ἡ ἀγάπη πρός τόν Κύριο μας καί τούς Ἁγίους του ἀπό ὅ λ ο υ ς μας μπορεῖ νά φέρει τούς Ἱερούς Κανόνες στή θέση τους δηλαδή στό κέντρο τῆς ζωῆς μας πρός ὠφέλεια καί σωτηρία μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.