Κοίμηση της Θεοτόκου

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ κάνει ζέστη. Και αν πας κάτω στην Αφρική, εκεί η ζέστη είνε αφόρητη. Αλλά ο καλός Θεός προνόησε και μέσα στη Σαχάρα ακόμα να υπάρχη κάποια όασις.

Σαχάρα όμως, αγαπητοί μου, είνε και η ζωή αυτή με τα βάσανά της. Και όασις ποια είνε; Πνευματικές οάσεις είνε οι εορτές της Εκκλησίας μας. Το έλεγαν και οι πρόγονοί μας· «Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος», ζωή χωρίς γιορτή είνε δρόμος μακρύς χωρίς μέρος να ξαποστάσης. Είνε αναγκαίες οι εορτές. Και μία από τις ωραιότερες εορτές μας είνε η σημερινή,
η Κοίμησις της Θεοτόκου. Είνε σαν ένα μικρό Πάσχα μέσα στο καλοκαίρι. 

Για την Κοίμησι της Θεοτόκου χτίστηκαν και πανηγυρίζουν εκκλησίες και μοναστήρια, γίνονται λειτουργίες και ακολουθίες, λέγονται ύμνοι και παρακλήσεις όπως ο μικρός και ο μέγας Παρακλητικός Κανών, ψάλλονται τροπάρια. Να τα ερμηνεύσουμε όλα; Ούτε εγώ έχω δύναμι ούτε σείς υπομονή. Απ᾿ όλο αυτό τον πλούτο θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω μόνο το δοξαστικό του εσπερινού. Λέγεται οκτάηχο, επειδή, ενώ τα άλλα τροπάρια ψάλλονται σε έναν ήχο το καθένα, αυτό χωρίζεται σε οκτώ τμήματα και ψάλλεται κάθε τμήμα και σε έναν ήχο. Εκατό περίπου λέξεις είνε. Θα το δούμε πρώτα με συντομία κατά τμήματα και τέλος θα επιμείνω σε ένα σημείο.

Το πρώτο τμήμα (ήχος α΄)· «Θεαρχίω νεύματι πάντοθεν οι θεοφόροι απόστολοι υπό νεφών μεταρσίως αιρόμενοι». Όταν, λέει, η Παναγία μας ως άνθρωπος απέθανε, εξοφλώντας και αυτή το κοινό χρέος όλων, απουσίαζαν οι απόστολοι. Που ήταν; Είχαν σκορπιστή σ᾿ όλα τα μέρη του κόσμου, για να κηρύξουν το ευαγγέλιο. Έπρεπε λοιπόν να ειδοποιηθούν, όπως γίνεται και σήμερα όταν πεθαίνη κάποιος· τηλεφωνούμε και έρχονται οι συγγενείς κι απ᾿ το εξωτερικό ακόμη με αεροπλάνο για την κηδεία. Τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα επικοινωνίας. Υπήρχε όμως ο Θεός. Εκείνος που έδωσε στον άνθρωπο τη δύναμι να επικοινωνή με τόσους τρόπους, πολύ περισσότερο ο διος, ο νούς ο υπέρτατος, έχει τη δύναμι της επικοινωνίας. Γι᾿ αυτό «θεαρχίω νεύματι», λέει, μ᾿ ένα θείο νεύμα του, τους ειδοποίησε, και διέταξε σύννεφα να τους μεταφέρουν πετώντας από κάθε μέρος! Μ᾿ ένα νεύμα του! Και μήπως κάθε στιγμή δεν το κάνει; Μέσα σε λίγα λεπτά το φως – ο ήλιος φτάνει στη γη. Πως; «Θεαρχίω νεύματι», με το νεύμα του Θεού· διατάζει τον ήλιο και στέλνει τις ακτίνες του με ταχύτητα. Με το νεύμα του ο Θεός κυβερνά τον ήλιο, τον αέρα, τα κύματα της θαλάσσης, τα πάντα. Και με το νεύμα του πάνω στα νέφη, «επί πτερύγων ανέμων» (Ψαλμ. 103,3), έφτασαν οι απόστολοι όλοι στη Γεθσημανή, για να κηδεύσουν την Παναγία.

Το δεύτερο τμήμα (ήχος πλ. α΄)· «καταλαβόντες το πανάχραντον και ζωαρχικόν σου σκήνος εξόχως ησπάζοντο». Σε περικύκλωσαν, Παναγία, και γονατιστοί με ευλάβεια μεγάλη προσκυνούσαν το πάναγνο και ζωηφόρο σκήνωμά σου. Το τρίτο τμήμα (ήχος β΄)· «Αι δε υπέρτατοι των ουρανών δυνάμεις συν τω οικείω Δεσπότη παραγενόμεναι». Στην κηδεία της μητέρας παρέστη πρώτος ο Υιός της. Μαζί δε με τους αποστόλους ήρθαν και οι αγγελικές δυνάμεις συνοδεύοντας τον Κύριό τους.

Το τέταρτο τμήμα (ήχος πλ. β΄)· «το θεοδόχον και ακραιφνέστατον σώμα προπέμπουσι τω δέει κρατούμεναι· υπερκοσμίως δε προώχοντο και αοράτως εβόων ταίς ανωτέραις ταξιαρχίαις· Ιδού η παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν». Συνοδεύουν, λέει, Παναγία, με δέος το αμίαντο σώμα σου, που δέχθηκε εντός του και εσάρκωσε το Θεό· και καθώς βλέπουν την ψυχή σου να πετάη και να υψώνεται στον ουρανό σαν ήλιος λαμπρός, μένουν εκστατικοί και φωνάζουν στους αγγέλους που είνε υψηλότερα· Έρχεται έρχεται η θυγατέρα του Θεού και βασίλισσα όλου του κόσμου!

Το πέμπτο τμήμα (ήχος γ΄)· «Άρατε πύλας και ταύτην υπερκοσμίως υποδέξασθε, την του αενάου φωτός Μητέρα». Ανοίξτε τις πύλες των ουρανών και υποδεχθήτε τη μητέρα του Χριστού, εκείνου που είνε το ανέσπερο φως. Το έκτο τμήμα (ήχος βαρύς)· «Διά ταύτης γαρ η παγγενής των βροτών σωτηρία γέγονεν· η ατενίζειν ουκ ισχύομεν, και ταύτη άξιον γέρας απονέμειν αδύνατον». Της αξίζει τέτοια υποδοχή, διότι διά της Θεοτόκου έγινε «η παγγενής» σωτηρία, η σωτηρία όλου του γένους των ανθρώπων. Να την αντικρύσουμε δεν μπορούμε, γιατί η λάμψι της θαμπώνει· και να την στεφανώσουμε όπως της αξίζει μας είνε αδύνατο. Το έβδομο τμήμα (ήχος δ΄)· «Ταύτης γαρ το υπερβάλλον υπερέχει πάσαν έννοιαν». Το μεγαλείο και η δόξα της ξεπερνά κάθε άλλη, δεν μπορεί να τη συλλάβη οποιοσδήποτε νούς ετε ανθρώπου ετε αγγέλου.

Το όγδοο τμήμα (ήχος πλ. δ΄)· «Διό, άχραντε Θεοτόκε, αεί συν ζωηφόρω Βασιλεί και τόκω ζώσα, πρέσβευε διηνεκώς περιφρουρήσαι και σώσαι από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαίαν σου· την γαρ σην προστασίαν κεκτήμεθα». Και το τέλος (ήχος α΄)· «εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες». Τώρα, λέει, αμόλυντε Θεοτόκε, είσαι διά παντός κοντά στον ζωοδότη βασιλέα και υιό σου, το Χριστό. Γι᾿ αυτό, Παναγία, λέει ο υμνωδός, τώρα που είσαι στον ουρανό, εκ δεξιών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μη παύεις από κεί να πρεσβεύης συνεχώς και να παρακαλής τον Κύριο, διότι εσένα έχουμε αιώνια προστασία και εσένα υμνούμε με λαμπρά εγκώμια. Και ποια παράκλησι ζητούμε να κάνη η Παναγία; Ακούστε την παράκλησι· να περιφρουρήση και να σώση ο βασιλεύς Χριστός από κάθε προσβολή του διαβόλου «την νεολαίαν»· προστάτευε, Παναγία, με τις πρεσβείες σου «την νεολαίαν σου», δηλαδή το νέο λαό σου. Παλαιός λαός της Παναγίας, από τον οποίο προήλθε η ιδία, ήταν ο Ισραήλ. Εκείνος όμως ο λαός αρνήθηκε το Χριστό και τον σταύρωσε· και η Παναγία έπαυσε πλέον να έχη σχέσι μ᾿ αυτόν, αποξενώθηκε από τους Εβραίους που θανάτωσαν τον Υιό της. Νέος λαός του Χριστού και της Παναγίας, νέος Ισραήλ, είνε τώρα η Εκκλησία, οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλοι εμείς που σήμερα τιμούμε παντού τη μνήμη της.

Το εκλεκτότερο όμως μέρος του νέου λαού, της Εκκλησίας, είνε ασφαλώς, αγαπητοί μου, τα παιδιά και οι νέοι, η ελπίς της Ορθοδοξίας και του γένους μας. Αυτοί αποτελούν το άνθος του νέου λαού της Παναγίας, το πολυτιμότερο τμήμα της νεολαίας της. Γι᾿ αυτό σ᾿ αυτούς θα στρέψω τώρα τον λόγο.
* * *

Χριστιανοί νέοι και παιδιά! Σ᾿ αυτή τη ζωή κάθε άνθρωπος κινδυνεύει, αλλά προ παντός κινδυνεύετε εσείς. Ο νέος κινδυνεύει από τα πύρινα βέλη του διαβόλου, από τον άπιστο και άθεο κόσμο, αλλά και από τον διο τον εαυτό του με τις άλογες ορμές και ηδονές. Ένας νεώτερος συγγραφεύς παρομοιάζει την ηδονή με ένα είδος μεγάλης αράχνης της νήσου Ιάβας, η οποία από το σώμα της βγάζει ένα υγρό, που φαίνεται ευχάριστο σαν το μέλι, αλλά είνε υπνωτικό· μ᾿ αυτό κοιμίζει τα έντομα που πλησιάζουν και τα τρώει. Κατά παρόμοιο τρόπο ελκύεται και ο άνθρωπος. Αλλά «τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. 6,23). Και ο κίνδυνος στους εσχάτους τούτους καιρούς είνε πολύ πιο μεγάλος· χίλια χέρια σπρώχνουν το νέο στο κακό. Θαύμα είνε να μείνη όρθιος, ασύλληπτος από τις παγίδες. Δείξατέ μου ένα νέο αγνό, που να πιστεύη, να προσεύχεται, να διαβάζη την αγία Γραφή, να δακρύζη όταν ακούη το όνομα του Χριστού, να συγκινήται όταν ακούη το όνομα της Ελλάδος!

Όταν ήμουν στρατιωτικός ιερεύς επάνω στα υψώματα ήταν χαραγμένο το σύνθημα «πίστις, αγών, νίκη»! Αυτό λέω κ᾿ εγώ σ᾿ εσάς· πιστεύετε στο Θεό που είνε η μόνη μας ελπίδα, παλέψτε με όλες σας τις δυνάμεις, κι όταν έτσι αγωνισθήτε τότε να είστε βέβαιοι ότι θα νικήσετε. Θα νικήσετε εν Χριστώ Ιησού. Νεότης, αγωνίζου τον ιερόν αγώνα εναντίον της απιστίας, της διαφθοράς, παντός κακού. Στον αγώνα αυτό δεν είστε μόνοι· κοντά σας είνε άγγελοι, αρχάγγελοι, και η Παναγία μας.

Σήμερα όλοι και προ παντός οι νέοι ας γονατίσουμε μπροστά στο Θεό και ας παρακαλέσουμε την Παναγία με όλη μας την ψυχή· Ω Δέσποινα του κόσμου, υπέρμαχε Στρατηγέ της Ελλάδος και προστάτη της φυλής μας, σε παρακαλούμε, προστάτεψε τη νεολαία μας με κάθε μέσο και τρόπο που γνωρίζεις συ, πανάχραντε!

† επίσκοπος Αυγουστίνος
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου η οποία έγινε στην ιερά μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλαδορράχης – Φλωρίνης 14-8-1986)

Γιώργος Λακαφώσης
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.