Προσευχή: Όσα πρέπει να λέμε πριν και μετά το φαγητό.

Στο άρθρο μας, θα διαβάσετε τα θαυματουργά και σπουδαία λόγια που πρέπει να λέμε κάθε φορά, τόσο πριν όσο και μετά το φαγητό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για λόγια και ευχές που θα μας βοηθήσουν και θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεγαλοδύναμο.

Θαυματουργή προσευχή: Αυτά είναι τα λόγια που πρέπει να λέμε πριν και μετά το φαγητό
Τα λόγια της προσευχής πριν το φαγητό
Πάτερ ημών ό έν τοίς ούρανοίς, άγιασθήτω τό όνομά σου ελθέτω ή βασιλεία σου γενηθήτω τό θέλημά σου ώς έν ουρανώ και έπί τής γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ήμίν σήμερον, και άφες ημίν τά οφειλήματα ήμών ώς και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, άλλα ρύσαι ήμάς άπό του πονηρού.

Ότι σου εστίν ή βασιλεία και ή δύναμις και ή δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,νυν και άει και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χριστέ ό Θεός, ευλόγησον τήν βρώσιν και τήν πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί καί εις τού αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θαυματουργές προσευχές: Τα λόγια που πρέπει να λέμε πριν και μετά το φαγητό
Προσευχή μετά το φαγητό
Εύχαριστούμεν σοι, Χριστέ ό Θεός, ότι ενέπλησας ή μας των επιγείων σου αγαθών. Μή στερήσης ημάς και τής επουρανίου σου βασιλείας. Άλλ’ ώς έν μέσω τών μαθητών σου παρεγένου, Σωτήρ, τήν ειρήνην διδούς αύτοίς, έλθέ και μεθ’ ημών και σώσον ημάς. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.