ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ – Δέσποτα παντοκράτωρ, ο υπεράναρχος, και υπέρζωος, και υπερθεός Νούς ο Πατήρ, η υπερώνυμος ύπαρξις, η αίδιος και κρυφία και υπέρ νούν πηγή των ζωηρρύτων και αρχιφώτων πηγών της αγαθότητος και της δόξης.

Ο στηρίζων άκρα ουρανού εν αφάτω ισχύι του παναγίου Σου Πνεύματος, διά του παντουργού Σου Υιού και Λόγου… καταξίωσον με ταίς αρεταίς επί της γης ως εν ουρανώ πολιτεύεσθαι και επί πάσι τούτοις, ένδυσον με θώρωκα ισχυρόν, την μέχρι τέλους υπομονήν.

Και στήριξον, Δέσποτα, την σαθρότητα της ολισθηράς μου προαιρέσεως, εστώτος ενώπιόν της αγίας δόξης Σου και απεκδεχομένου το παρά σου μέγα και πλούσιον έλεος.

Ότι το έλεος Σου, Κύριε, μέγα και κραταιόν επί πάντας τους ελπίζοντας επί σε.
Πέποιθα επί το έλεός Σου, ουκ έχω ατενίσαι πλην του ελέους Σου. Το έλεός Σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί. Το έλεός σου διά παντός αντιλάβοιτό μου, το έλεός Σου καταδιώξαι με πάσας τας ημέρας της ζωής μου, το έλεός Σου προφθάσαι με, εν τω ουρανώ το έλεός Σου, πλήρης η γη του ελέους Σου…

Σου εστί το έλεος, σου η δύναμις, σου η εξουσία, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν τω μονογενεί Σου Υιώ και τω Παναγίω και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.