Ἡ Ὑψηλοτέρα τῶν Οὐρανῶν, τό ὕδωρ τῆς ζωῆς, Ἡ Δυναστεία τῶν ἀγαθῶν, Ζωοδότειρα Ἡγεμονίς. Ἄνθος εὔοσμον, τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων, Θεοῦ εἰκόνα ἐμψύχῃ, χαράς πηγῇ συμβάντων.

ΠΡΩΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παναγία Θεοτόκε Παρθένε βασιλεύουσα,
Κάλλος Οὐράνιο, τήν πίστη ἡμῶν εὐφραίνουσα.
Ἡ Ὑψηλοτέρα τῶν Οὐρανῶν, τό ὕδωρ τῆς ζωῆς,
Ἡ Δυναστεία τῶν ἀγαθῶν, Ζωοδότειρα Ἡγεμονίς.
Ἄνθος εὔοσμον, τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων,
Θεοῦ εἰκόνα ἐμψύχῃ, χαράς πηγῇ συμβάντων.
Δόξα τῶν Ἀγγέλων, ἡ αείρρωτος ἡ ὑμνῳδία,
Ἡ Ἀσύγκριτος, Θεοῦ ὀσμή καί εὐωδία.
Βοηθῆσαν τον/την δοῦλον / ἤν σου…………..
Ζωηφόρε, τῆς Τριάδος τῆς Ἀγίας Εὐλογίας,
Δύναμις θεία, νόσων ἰατρός Γιάτρισσα Ἀγία.
Ὁ Λόγος καί τό ἔλεος τῆς ἀπειρης Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,
Πεσόντων ἀνάκλησι, Ὃπλο σωτηρίας κάθε ἁμαρτωλοῦ.
Ἡ φοβερή κατάπτωση τοῦ ἐχθροῦ, Δύναμις Ἀγία,
Λυτήριον λύπης, Διάδωσμα πιστῶν καί Θεραπεία .

Ἡ Δόξα πᾶσα , ἡ Ἀρχαγγελιώτισσα, τό Ἄξιον Ἐστί
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχῇ.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Οὐρανῶν Ὑψηλοτέρα, Ἅγιον Ῥόδον τό Ἀμάραντον,
Δεομένη Μήτηρ τῶν πιστῶν, Ἄνθος χαράς ἀκράδαντον.
Ἄρμα λαμπρόν βασιλικόν, τῆς Τρισηλίου Ἀρχῆς,
Ἀνακαίνηση τοῦ Κόσμου, στολῇ οὐσίας κτιστῆς.
Ἡ Δέσποινα πάντων ἡμῶν, ἡ παρισταμένη τῷ Θεῶ,
Ὄμμα ἀθεάτων θεωριῶν, τό παλάτιο τό ἀγαθῷ.
Ἰάσῃ ὠκείᾳ, Γοργουπήκοε, φοβερή βροντῇ θεία,
Πορταίτισσα, καί Δύναμις ἀσθενούντων ἡ παραμυθία.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου………….
Ἡ λυχνία ἡ φωτοφόρος, Μυριώνυμη Οὐρανῶν,
Ἡ λυτῆρα τῶν νόσων, σωτηρία τῶν Χριστιανῶν.
Βρύση ἰαμάτων, Φώς θαυμάτων ἀθώωση ἐνόχων.
Πρεσβεία θερμή, Θεόνυμφε, Εὐλογημένη Κόρη,
Ἄρτος ζωῆς Ξίφος δίστομο, Ἐλπίδα μόνη .

Ἡ Δόξα πᾶσα , ἡ Ἀρχαγγελίωτισσα, τό Ἄξιον Ἐστί
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΤΡΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Θεοτόκε κραυγάζομεν Σε, γενοῦ τροφός ζωῆς,
Εἰς πάντας τούς ἐπικαλουμένους Σε , Σίων στοργῆς.
Ψυχοσώστρια, Ἀγαθῇ χειμερία τῶν δεινῶν,
Ἐλευθερώτρια, Ἀπαλλαγῇ πειρασμῶν καί συμφορῶν.
Κυοφορία Ἁγνή χαράς, τό καθάρσιον λυτήριον,
Καταργήσασα φθορέα φρενῶν, δαιμόνων ἀμυντήριον.
Ἄρμα Οὐράνιον, Θεοῦ φόβος καταχθονίων,
Φαρμακολύτρια, τέλος κατάρας ζωῆς ταμείων.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν ……………..
Ἡ ῥύτειρα τῶν δόλων, Στήριγμα τῶν ἀθλοφόρων,
Τό τεῖχος τό Ἀκαταμάχητον, ἡ ἐξαλείψῃ δαιμόνων.
Κραταιή πασῶν τῶν δαομόνων, ῥάβδος φοβερή,
Πλύση μιαρῶν, καί πάσης ἀσθενείας συντρίβῃ.
Ζῶσα Υπέρλαμπρη χαρά, Ὑπερτέρα Οὐρανῶν,
Ἀρχή θαυματουργίας, ἐπίσκεψις τῶν ἀσθενῶν.

Ἡ Δόξα πᾶσα , ἡ Ἀρχαγγελίωτισσα, τό Ἄξιον Ἐστι
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχή

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ἐλεοῦσα, Παναγία νοερῶν, χάρις πορφυρῇ,
Στάχυ ολόχρυσο θεϊκό, καρποφορία θεϊκῇ.
Ἡ καθάρια καθέδρα, Κόρη ἡ πολυωνυμῇ,
Κυρία Θεόστεφτη, Θεοχωρία, μετανοίᾳ φωτόνυμη.
Ἀγαθῇ νουθεσία ἀόρατος, θυμίαμα σωφροσύνης,
Ἐφτάφωτη λυχνία, βασιλεία εὐοσμῇ ἁγιωσύνης.
Λαμπρῷ οχείρωμα, ἀδιάσειστο Ὄρος θείων,
Κατοικητήριον τοῦ Χριστοῦ, Ἁγνότητα Ἁγίων.
Βοηθῆσον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου ………
Ἀφθαρτη χαρά τῆς οἰκουμένης, Σοφία μυστικῇ,
Πύρινη στήλη οὐρανοῦ, πέλαγος στοργῇς, ἂχραντη τιμῇ.
Οὐράνια Θεοφιλία, σάλπισμα ἀγγέλων κραταιόν,
Τιμιωτέρα ἀνωτέρων, στρατεύματα φοβερῶν.
Ἆθλος τῶν δικαίων, Ἄρρητος περιουσία ἀγαθῶν,
Ἄνθος Εὐαγγελίου, Γῆ ἐπαγγελίας, Ἐπιστασία θείων βουλῶν.

Ἡ Δόξα πᾶσα, ἡ Ἀρχαγγελίωτισσα, τό Ἄξιον Ἐστί
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΠΕΜΠΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Θεομήτωρ, Θεοκυήτωρ, Δέσποινα Μαρία,
Θεοτόκε, δροσοσταλιά Θεοῦ ἡ Ἀγία.
Ἄρωμα παρθενίας, τῆς θείας δημιουργίας,
Εὐλογία Ἀρετῆς, Φώς τῆς Ἀληθείας.
Ἀμβροσία οὐράνια, Χρυσαφένια, ἀστέρων ποίημα,
Ἔαρ παντοδυναμίας, Ἀγάπης κυρίαρχον κύημα.
Ἡ γλυκιά φωνῇ, Μεσιτεία ἡ Ἀγαθῇ,
Φρόνημα εὐσεβείας, Χορηγεῖα εύλαλη ἀληθινῇ.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου ………..
Ὁ ποθητός λιμήν, κάθε πόνου ἡ γαλήνη,
Ἀρρώστων ἡ πνοή, παρηγορίας γλυκίᾳ σαγήνη.
Μυστικῇ οὐράνια εὐτυχία, ψυχῶν ἀθανασία,
Χάρις Ἀγία τοῦ Θεοῦ, Παραδείσου μαρτυρία.
Ἀσύληπτος Θεουργία, Εἰρήνης καί Ἀγάπης ἡ λατρεία,
Ὑπεράγαθη, τοῦ Κόσμου Κάλλος, Μητέρα Παναγία.

Ἡ Δόξα πᾶσα, ἡ Ἀρχαγγελίωτισσα, τό Ἄξιον Ἐστί
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΕΚΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παναγία Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Ἠλίου ἡ ἀχτίδα,
Πόθος καί ἀγωνία, τοῦ Κόσμου ἡ ἐλπίδα.
Μυστικῇ βοήθεια, σε κάθε δύσκολη πορεία,
Λυτρωτικό ξεκίνημα ζωῆς, Ὑπερκόσμια θεωρία.
Ἀκοίμητη κανδήλα, Λυχνία ἐκκλησιῶν τό Φώς,
Πολιτεία ἀπαθείας, ἐξίλασμα πάντων, δικαίων ὁ ναός.
Σοφία Ἀκήρατη, Ἀκένωτη πηγῇ, χώρα Θεοῦ,
Ἀρχή καί τέλος, Νύμφη Ἀνύμφευτε, Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου ………….
Ἄσπιλον δάκρυ ἀναπαύσῃς, ἀνθρώπων πονεμένων,
Παράκληση ἀφανής, Δῶρον θαυμάτων ἀγιασμένων.
Ἐπιγνώσῃ Ἀληθείας, Ἀποστόλων ὁ φωτεινός ὁ φάρος,
Ἀνείπωτη ὡραιότης, Ἁγίασμα ὀμορφιάς καί κάλλος.
Ἡ νίκη τῆς ζωῆς, τό φτερούγισμα ἀγγέλων,
Ἀναπλάσῃ πιστῶν, Ἀναπαύσῃ πόνων φέρον.

Ἡ Δόξα πᾶσα, ἡ Αρχαγγελίωτισσα, τό Ἄξιον Ἐστι
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΕΒΔΟΜΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πάνσεμνη, Κεχαριτωμένῃ, Θεόν φέρουσα ἡ εὐλογημένη,
Ἐνδιαίτημα Ἀγίου Πνεύματος, ἡ Λευκοφορεμένη.
Θαῦμα δείξασα ἀῤῤήτως, χαρίτων θάλασσα,
Ζωῆς ὕδωρ, Δυναστεία ἀγαθῶν, Ἡγεμονίς καί Γιάτρισσα.
Μύρον εὒοσμο, τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων,
Θεοῦ εἰκόνα ἐμψύχῃ, χαράς πηγῇ συμβάντων.
Κρουνός διαλύσῃς, ὀδυνῶν κολυμβήθρα τῆς ζωῆς,
Θεοτόκε, κιβωτός τῶν πιστῶν, Ὑπέρμαχος ἡ ἀρραγής.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου ………….
Ἀνορθώσῃ τῶν ἀνθρώπων, ἀμυντήριον τῶν ἐχθρῶν,
Ἀστραπῇ καταλάμπουσα, προσαγωγῇ παντοίων ἀγαθῶν.
Δυναμένῃ πάντα, δαιμόνων θρῆνος καί ὀδυρμός,
Τεῖχος Ἀπροσμάχητον, θάλψοις βασάνοις, Νικοποιός.
Θεοτίμητη, δόξα Ἁγίων, ὀχύρωμα συνεκτικόν,
Παντοκρατόρισσα, προστασία φοβερή, σωρός καλῶν.

Ἡ Δόξα πᾶσα, ἡ Ἀρχαγγελίωτισσα, τό Ἄξιον Ἐστι
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας, Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ, Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΟΓΔΟΟΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Εὐαγγελίστρια, ἡ Παναμώμητος, ἄβυσσος τῆς εὐσπλαγχνίας,
Ἡ Διασῴζουσα, ἡ Δαιμονοκαθαιρέτης , πλοῦτος εὐεργεσίας.
Πανυπερούσιον φῴς, κεραυνός δαιμόνων, καί εὐφροσύνη,
Βάτε φλοφόρε, σκήπτρο ἐξουσίας , Ζωήρητη μυρσίνη.
Μεσίτρια εὐλογημένη, θεῖο ἐγκαλλώπισμα ἀϊδίου φωτός,
Ἐγγυήτρια ἀνέλαβε τῆς ψυχῆς μᾷς ἐλπίς καί ἰατρός.
Ἐπάκουσε τήν δεήσῃ ἡμῶν, τῆς ἐκκλησίας Δομήτωρ,
Θεραπεία τῶν ἁμαρτωλῶν, Παναγία Σύ ἡ Ἀντιλήπτωρ.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου …………
Δοχεῖον Θεῖον, Ἡλιόμορφη, Κηδεμών καί βοηθός,
Ἰσχύς καί συντριμός, Κρίνο εὒοσμο, κόσμου ἀρωγός.
Ἀΐδια ᾠδή τῶν εὐσεβῶν, Ἁμαρτωλῶν ἡ σωτηρία,
Ἀγγέλων ἡ Κυρία Τράπεζα θεϊκῇ, Πορφύρα Ἀγία.
Παρησία πρός θεόν, θέωση θνητῶν, καταφύγιον ἱερόν,
Θέαμα φλογερόν, ἀφανίσῃς πονηρίας, βέλος τό πικρόν.

Ἡ Δόξα πᾶσα , ἡ Ἀρχαγγελίωτισσα , τό Ἄξιον Ἐστι
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας , Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ , Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

ΕΝΑΤΗ ΕΥΧΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Θεόνυμφη λαμπάδα, τόν Ἥλιον φέρουσα Χριστόν,
Ὄχημα τοῦ Λόγου, Ἄστρον ἄδυτον, ἐγκαλλώπισμα πιστῶν.
Οὐράνια κλείς, Ἴαμα καί Ἵλεως, Δεήσῃ ζωῆς,
Λυτήριον λύπης, φόβον καταργήσασα, χρυσοφαής.
Ἁγνότης Μακαρία , Γέφυρα αἰωνίας σωτηρίας,
Ὕμνος Ἀσωμάτων, γεγεννημένῃ νῆψις γαλουχίας.
Μυριώνυμη, καί Μυριώχαρη, αὐλή Μυροβλίτισσα,
Ὁδηγήτρια, Γρηγοροῦσα, κόρη Μεσοπαντίτισα.
Βοήθησον τόν / τήν δοῦλον / ἤν σου ……………
Κυριωνυμῇ Παναγία, Ναέ Θεοῦ ἀκατάλυτος,
Ουρανώσασα τόν χοῦν, Ὄμβρος ζωοδότης ἄλυτος.
Ὄνομα πολυπόθητον, Σκήνωμα ὀχυρώσασα ἀπόρθητον,
Στήριγμα εὐσεβῶν, σκεῦος ἱερόν ἀλώβητον.
Ἀγίας Τριάδος δώρημα, τό τέλειον παρρησίας,
Η χάρις νοερῶν, παρισταμένη τῷ θεῶ, φλόξ ἀθανασίας.

Ἡ Δόξα πᾶσα , ἡ Αρχαγγελίωτισσα , τό Ἄξιον Ἐστι
Ἡ Γνώσῃ τῆς Σοφίας , Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ , Παραδείσου ἡ Ἀρχή.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΜΗΝ .

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.