Αγία Ξενία: Η προσευχή που λίγοι γνωρίζουν.

Ακολουθεί μια θαυματουργή προσευχή κατα της βασκανίας από την Αγία Ξενία:

Η παρακάτω προσευχή, είναι θαυματουργή προσευχή προς την Αγία Ξενία κατά της βασκανίας και της μαγείας. Προσευχή της Αγίας Ξενίας εκ Καλαμών για λύσιμο μαγείας και απαλλαγή από κάθε μαγική εργασία και από κάθε μαύρη μαγεία που έχουν κάνει εις βάρος εσάς και των ανθρώπων που αγαπάτε. Απαγγέλλετε την προσευχή της Αγίας Ξενίας και την επαναλαμβάνετε 3 φορές. Μπορείτε να την λέτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η Αγία Μεγαλομάρτυς Ξενία εκ Καλαμών μετά τον θάνατο της με τη χάρη του Θεού επετέλεσε πολλά θαύματα.

Η Αγία Ξενία από την Καλαμάτα της Πελοποννήσου βοηθούσε με όλη της τη δύναμη τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά.

Ξενίας ὤφθης ἐργάτις ὦ Ξενία, Ξενίαν σεμνή, οὐρανῶν σὺ ποθοῦσα. Ξενία τρίτῃ καμίνῳ βλήθη τμηθεῖσα.

Αναλυτικά η αρχή της Προσευχής Αγίας Ξενίας
Αρχίζοντας την προσευχή σας μπορείτε να προσεύχεστε ως εξής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας της Αγίας και ενδόξου σου Μεγαλομάρτυρος Ξενίας εκ Καλαμών, ελέησον με τον αμαρτωλό».

Στη συνέχεια η προσευχή συνεχίζεται επαναλαμβάνοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» όσες φορές θέλετε.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας της Αγίας και ενδόξου σου Μεγαλομάρτυρος Ξενίας εκ Καλαμών, ελέησον με τον αμαρτωλό.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο ρυσάμενος με εκ χειρός του αποστάτου Δομετιανού. Ο επαμβλύνας πάσας τάς κατ΄εμού επινοίας και μηχανάς αυτού.

Αγία Ξενία: Η θαυματουργή προσευχή της κατά της βασκανίας
Ο τη αηττήτω δυνάμει του Σταυρού Σου κατασφαλίσας με και σώαν εκ του διασυρμού των ίππων διαφυλάξας. Ο παρασχών μοι την ισχύν καταβαλείν τον πολυμήχανον εχθρόν εν τω σκάμματι του μαρτυρίου.

Αυτός και νυν, Δέσποτα, λύτρωσαι την μιανθείσαν ταις βιοτικαίς ηδοναίς ψυχήν μου εκ του βυθού της απωλείας, εν τω απέρχεσθαι με εκ του φθαρτού τούτου κόσμου, και δια της μετανοίας καθαράν παράστησον προ του αδεκάστου και φρικτού βήματός σου.

Δός δόξαν τω ονοματί Σου και ενισχυσόν με έως τέλους κατισχύσαι των ορατών και αοράτων εχθρών μου.

Η Αγία Ξενία θεωρείται προστάτιδα των καρδιοπαθών και κατά της μαγείας
Παντί δε τω επικαλουμένω Σε μετά πίστεως, δι’ εμού της δούλης Σου Ξενίας, ή την ημέραν της προς Σε τον αθάνατον και μόνον αληθινόν Θεόν εκδημίας μου μεμνημένω και ταύτην εορτάζοντι ή την εμήν εικόνα κατέχοντι και ταύτη πιστώς προσπελάζοντι, ή την δέησίν μου ταύτην αναγινώσκοντι και το μαρτύριον μου μελετώντι βοήθειαν εν παντί και ψυχικήν σωτηρίαν.

Και ως έλυσας Κύριε, πάσαν κατ΄εμού του απεχθούς τυράννου μου μαγείαν και επαοιδίαν και ανωτέραν της επηρείας αυτών ετήρησσάς με, ούτως αφάνισον τη ανυπερβλήτω και κραταιά δυνάμει σου, και εκ του δούλου σου (όνομα πασχόντος), του αιτούντος βοήθειαν παρά Σού, δι΄ εμού της ταπεινής Σου δούλης, πάσαν γοητείαν ή μαγγανείαν, πάσα φαρμακείαν ή επαοιδίαν και πάσαν βασκανίαν ή αστρομαντείαν, εν παντί αντικειμένω ή τόπω ανήκοντι αυτώ γενομένην, εν τω αιθέρι, εν τη γή και υποκάτω της γής, εν τω αέρι, εν τοις γλυκέσιν ύδασι των λιμνών και ποταμών και των φρεάτων και τοις αλμήεσι των θαλασσών.

Αγία Ξενία: Η θαυματουργή προσευχή της κατά της βασκανίας
Και όν τρόπον εκρύπτει ο άνεμος χνούν από προσώπου της γής, ούτω διασκορπισθήτωσαν και αφανισθήτωσαν και λυθήτωσαν υπό των φθονερών ανθρώπων της μαγείας έργα, τα δι΄ επικλήσεως του μισοκάλου δαίμονος ένθα κείνται και ώτινι τρόπω ή σημείο ή οργάνω ή ύλη ποιηθέντα και εν οιωνδήτινι αριθμώ μετρηθέντακαι ώτινι των αστερισμών κατονομασθέντα εν νυκτί ή εν ημέρα εν τω φωτί ή εν τω σκότει.

Απάλλαξον δε πάσης της εξ αυτών επηρείας τον προς Σε τον φιλάνθρωπον και εύσπλαχνον Θεόν καταφυγόντα πιστόν δούλον σου (όνομα πασχόντος) και την ταπεινή σου Μάρτυρα Ξενίαν εις πρεσβείαν προσάγοντα, παντός ψυχικού και σωματικού δεσμού ή ασθενείας ή γοητείας ή μαγγανείας ή αστρολογίας ή νεκρομαντείας ή επαοιδίας και βλάβης του πονηρού δι΄ έργου ή διά λόγου ή διά δαιμόνων ή δι΄ ανθρώπων ενεργηθείσης. Τήρησον αυτόν φυλάττοντα τάς εντολάς σου και αβλαβή πάσης των πονηρών πνευμάτων κακώσεως, και αξίωσον γενέσθαι μέτοχον των αιωνίων Σου αγαθών, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας.

Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.