Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)

Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Νεοελληνική Απόδοση:

Είπε ο Κύριος: «Καθέναν που θα με ομολογήση εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. Εκείνον όμως που θα με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. Εκείνος που αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος, που αγαπά υιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος, που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν με ακολουθεί δεν μου είναι άξιος.»

Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε: «Να, εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε· τι λοιπόν θα απολαύσωμεν;».

Ο δε Ιησούς τους είπε: «Αλήθεια σας λέγω, ότι σεις, οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του εις την Νέαν Δημιουργίαν, θα καθήσετε και σεις σε δώδεκα θρόνους, διά να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια διά το όνομά μου, θα πάρη εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήση ζωήν αιώνιον. Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι τελευταίοι, θα γίνουν πρώτοι».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.