Σύλληψη Αγίας Άννας - 9 Δεκεμβρίου: Το πρώτο πού τονίζει η ακολουθία της εορτής, είναι το γεγονός άτι η σύλληψη και η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι θέμα μόνον των γονιών του. Πολλά ζευγάρια, και μάλιστα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο ιατρικό πρόβλημα, αδυνατούν να τεκνοποιήσουν, με αποτέλεσμα να θλίβονται, να αγχώνονται, να προσπαθούν να εξεύρουν διάφορες λύσεις προς υπέρβασή του.

Σύλληψη Αγίας Άννας – 9 Δεκεμβρίου: Το νόημα της εορτής

Γιά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ σύλληψη καί ἡ γέννηση εἶναι θέμα συνεργασίας τοῦ ζεύγους καί τῆς ἴδιας τῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ.

«Ὁ Θεός διανοίγει τήν μήτραν τῆς γυναικός» μᾶς διδάσκει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὡς ζεῦγος προσφέρει τόν ἑαυτό του καί ὁ Θεός ἐνεργοποιεῖ καί μεταποιεῖ τήν προσφορά αὐτή, ὥστε νά ὑπάρξει ἡ καρποφορία.

Δέν ἔχει σημασία ἄν ἔχει ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας τίς περισσότερες φορές ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ, ἔστω καί κατά τρόπο ἀνεπίγνωστο ἀπό πολλούς, ὅπως ἀντιστοίχως συμβαίνει καί μέ τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κάθε ὄντος ἐπί γῆς, πού ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ τά φέρνει σέ φῶς καί τά διακρατεῖ, εἴτε ὑπάρχει ἡ πίστη σ’ Αὐτόν εἴτε ὄχι.

«Ὁ γάρ Θεός ἐστίν ὁ διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα», κατά τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς Ἀθηναίους, στόν Ἄρειο Πάγο.

Το θέλημα του Θεού

Ἡ ἀτεκνία, λοιπόν, ἑνός ζεύγους ἐξαρτᾶται καί ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού σημαίνει λειτουργεῖ ἐν προκειμένω κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο τοῦ Ἴδιου, τό ὁποῖο συνήθως τό ζεῦγος ἀδυνατεῖ νά τό κατανοήσει παρά μόνον μετά ἀπό μικρό ἤ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ἡ ἐπίγνωση ὅμως τῆς συνεργείας αὐτῆς, Θεοῦ καί ἀνθρώπου, γιά ἕνα τόσο μεγάλο ἔργο: τόν ἐρχομό στόν κόσμο ἑνός παιδιοῦ, μπορεῖ νά ἐνεργοποιήσει τήν προσευχή τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἐκζήτηση ἀπό τόν Θεό τῆς χάρης του, ὥστε νά «μεταβάλει» ἀκόμη καί αὐτό τό σχέδιό του. Καί πράγματι, ὄχι λίγες φορές, ὁ Θεός μεταστρέφεται, ὑπακούοντας στό αἴτημα τῶν ἀνθρώπων, καί δίνει τήν χάρη τῆς καρποφορίας στήν γυναίκα καί τήν ὑπέρβαση ἑπομένως τῆς ἀτεκνίας της.

Η ατεκνία θεωρείτο ντροπή

Τόν προβληματισμό αὐτό τόν βλέπουμε, ὅπως εἴπαμε, ἔντονα καί στήν συγκεκριμένη ἑορτή τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης. Ἄτεκνο τό ἅγιο ζεῦγος τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης, δέν χάνει ὅμως τήν ἐλπίδα του στόν Θεό. Καί μάλιστα σέ ἐποχή γιά τούς Ἰουδαίους, πού ἡ ἀτεκνία θεωρεῖτο μέγα ὄνειδος, ντροπή, ἀφοῦ ἀποδείκνυε ὅτι τό συγκεκριμένο ζεῦγος δέν μποροῦσε νά θεωρηθεῖ μέσον ἐρχομοῦ τοῦ Μεσσία στόν κόσμο.

Καί γι’ αὐτό ἀποδύεται σέ προσευχή. Ἡ δραματική ἔνταση τῶν ὕμνων ἐν προκειμένω φτάνει στό ἀπώγειό της: «Ἀδωναΐ Σαβαώθ, τὸ τῆς ἀπαιδίας οἶδας ὄνειδος∙ αὐτὸς τὴν ὀδύνην μου, τῆς καρδίας διάλυσον, καὶ τοὺς τῆς μήτρας, καταρράκτας διάνοιξον, καὶ τὴν ἄκαρπον, καρποφόρον ἀνάδειξον». (Κύριε τῶν Δυνάμεων, γνωρίζεις τήν ντροπή τῆς ἀπαιδίας.

Σύ, λοιπόν, διάλυσε τήν ὀδύνη τῆς καρδιᾶς μου καί διάνοιξε τούς καταρράκτες τῆς μήτρας καί ἀνάδειξέ με, ἐμένα πού εἶμαι ἄκαρπη, καρποφόρο).

Καί ἡ προσευχή της εἰσακούεται. Ὁ Θεός ἐπιβλέπει ἐπί τό ἅγιο ζεῦγος. «Πάλαι προσευχομένη πιστῶς, Ἄννα ἡ σώφρων καί Θεῷ ἱκετεύουσα, Ἀγγέλου φωνῆς ἀκούει, προσβεβαιοῦντος αὐτή, τήν τῶν αἰτουμένων θείαν ἔκβασιν». (Παλαιά καθώς προσευχόταν μέ πίστη ἡ Αγία Άννα ἡ σώφρων καί ἱκέτευε τόν Θεό, ἀκούει φωνή Ἀγγέλου, πού τήν βεβαίωνε ὅτι ὁ Θεός θά πραγματοποιήσει τίς προσευχές της).

«Ὑπήκουσε τῆς Ἄννης Θεός τούς στεναγμούς καί προσέσχε Κύριος δεήσει τῇ αὐτῆς». (Ὑπάκουσε ὁ Θεός τούς στεναγμούς τῆς Ἄννας καί πρόσεξε ὁ Κύριος τήν δέησή της).

Η επέμβαση του Θεού

Τό γεγονός τῆς ἐπέμβασης τοῦ Θεοῦ, πού τήν στείρωση τήν κάνει καρπογονία, τό προσλαμβάνει ὁ ὑμνογράφος γιά νά τό διευρύνει καί ἐπί πνευματικοῦ ἐπιπέδου: πέρα ἀπό τό ὅτι κάνει ἀναδρομή στό παρελθόν γιά νά δείξει ἀντίστοιχες καταστάσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Σὺ ὁ τῇ Σάρρᾳ δοὺς ποτὲ ἐν γήρᾳ βαθυτάτῳ…υἱὸν τὸν μέγαν Ἰσαὰκ∙ σὺ ὁ διανοίξας τὴν στειρεύουσαν νηδὺν τῆς Ἄννης,

Παντοδύναμε, μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου σου» (Σύ, παντοδύναμε, πού ἔδωσες κάποτε σέ βαθύτατο γῆρας στήν Σάρρα υἱό, τόν μέγα Ἰσαάκ, σύ πού διάνοιξες τήν στείρα κοιλιά τῆς Ἄννας, τῆς μητέρας τοῦ προφήτου σου Σαμουήλ) – θεωρεῖ ὅτι ὁ Θεός, ὅπως παλιά, ὅπως τώρα μέ τήν Ἄννα, κατεξοχήν ὅμως μετά τόν ἐρχομό του στόν κόσμο, μπορεῖ τήν ἄνυδρη καί χωρίς χάρη ἀνθρώπινη φύση νά τήν μεταβάλει καί νά τῆς δώσει τήν δροσιά πού πρέπει, ὥστε νά καρποφορήσει.

«Ἡ τοῦ κόσμου σήμερον χαρά, λόγῳ προκηρύττεται, καὶ μητρικὰς ὀδύνας εἰς εὐφρόσυνον χαρμονὴν μεθίστησι, καὶ πολύτεκνον τὴν τῆς φύσεως στείρωσιν ἔσεσθαι μηνύει, ἔργοις τοῖς τῆς χάριτος πληθύνουσαν». (Ἡ χαρά τοῦ κόσμου σήμερα προκηρύσσεται μέ λόγο καί ἀλλάζει τίς μητρικές ὀδύνες σέ χαρά εὐφροσύνης, καί φανερώνει ὅτι ἡ στείρωση τῆς φύσης θά γίνει καρποφόρα, πού πληθαίνει μέ τά ἔργα τῆς χάρης). Κι αὐτό σημαίνει ὅτι ἐμεῖς πού ζοῦμε πιά μετά Χριστόν, σέ ὁποιαδήποτε κατάσταση ξηρασίας καί ἄν βρισκόμαστε, πνευματική ἤ ἠθική, ἄν στραφοῦμε μέ πίστη στόν Θεό, θά δοῦμε τήν θαυματουργική ἐπέμβασή του. Ὁ Θεός θά διανοίξει τίς πόρτες τῆς καρδιᾶς μας, ὥστε νά πλημμυρίσουμε ἀπό τήν παρουσία τῆς χάρης του. Ἀρκεῖ νά ὑπομένουμε καί νά ἐπιμένουμε.

Η σύλληψη-βάση για την γέννηση της Παναγίας

Κι εἶναι περιττό βεβαίως καί νά σημειώσουμε ὅτι ἡ σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης ἀποτελεῖ ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας ὄχι πρωτίστως γιά νά δείξει τό ἀποτέλεσμα τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἐπιμονῆς στήν δέηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά διότι μέ τήν σύλληψή της αὐτή μπαίνουν οἱ βάσεις γιά τήν γέννηση Ἐκείνης, ἡ ὁποία σάν νέος οὐρανός θά ἔφερνε στόν κόσμο τόν ἥλιο Χριστό, τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου.

Μέ τήν προοπτική τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου φωτίζεται καί αὐτή ἡ ἑορτή, συνεπῶς εἶναι μία ἀκόμη ἀφορμή δοξολογίας τοῦ ἁγίου ὀνόματός του. «Ὁ νέος οὐρανός, ἐν κοιλίᾳ τῆς Ἄννης τεκταίνεται Θεοῦ παντουργοῦ ἐπινεύσει∙ ἐξ οὐ καὶ ἐπέλαμψεν ὁ ἀνέσπερος ἥλιος, κόσμον ἅπαντα φωταγωγῶν ταῖς ἀκτίσι τῆς Θεότητος» (Ὁ νέος οὐρανός, δηλαδή ἡ Παναγία, μέ τήν θέληση τοῦ παντουργοῦ Θεοῦ φτιάχνεται στήν κοιλιά τῆς Ἄννας. Ἀπό αὐτόν τόν οὐρανό ἔλαμψε δυνατά καί ὁ ἀνέσπερος ἥλιος, δηλαδή ὁ Χριστός, πού δίνει φῶς σέ ὅλον τόν κόσμο μέ τίς ἀκτίνες τῆς θεότητας).

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.