Περιχαρίᾳ πολλῇ ἡ περιώνυμος καί περιάκουστος, κλεινή πόλις καί Ἀποστολική τῶν Πατρῶν Μητρόπολις, ἑορτήν καί λαμπράν πανήγυριν ἂγει ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέου, τοῦ προστάτου καί ἐφόρου αὐτῆς.

Καταστόλιστος ἀπό τά αἰσθητά καί πνευματικά ἂνθη ὁ περικλεής οὗτος Ναός, τό ἱερόν καί πάντιμον Ἀποστολεῖον, προσφορά εὐλαβής τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ πρός τόν Πρωτόκλητον Μαθητήν καί μιμητήν τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος, ὁ ἐντός αὐτοῦ φυλάσσων, ὡς θησαυρόν ἀτίμητον καί χαριτόβρυτον, τήν τε πανσεβάσμιον τοῦ Ἀνδρέου Κάραν καί τόν Σταυρόν τοῦ μαρτυρίου του, ἀλλά καί ὁ περίλαμπρος καί ἱστορικός, Παλαιός λεγόμενος Ναός, ὁ ἒχων ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ τόν Τάφον τόν Ἀποστολικόν, ὃπου ἡ εὐσεβής Μαξιμίλλα μετά τοῦ Στρατοκλέους, τοῦ πρώτου τῶν Πατρέων Ἐπισκόπου καί τῶν ἂλλων μαθητῶν τοῦ Πρωταποστόλου, τό μαρτυρικόν του σῶμα ἐναπέθεντο, καταστόλιστοι λέγω οἱ Ἱεροί Ναοί, προκεικένου νά ὑποδεχθοῦν τούς εὐσεβεῖς προσκυνητάς ἐκ τῆς τῶν Πατρέων κλεινῆς πόλεως, ἀλλά καί ἒξ’ ἂλλων τόπων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πατρίδος καί ἐκτός αὐτῆς.
Καί ἡμεῖς, ὃ τε Ἐπίσκοπος τῆς ἱερᾶς ταύτης καί Ἀποστολικῆς ὁλκάδος ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ περιούσιος τοῦ Κυρίου Λαός μετά τῶν πυριμόρφων οὐρανίων Δυνάμεων, τῶν φωτοειδῶν Ἀρχαγγέλων καί Ἀγγέλων δηλαδή, ἡδυμόλπως, μετ’ εὐφροσύνης ἂδομεν, μέτοχοι γενόμενοι τῆς οὐρανίου χαρᾶς καί εὐλογίας.
Ἡ ἀγαλλίασις ἡμῶν καί ἡ εὐφροσύνη ἐντονώτερον τάς καρδίας ἡμῶν καταγαύζουν ἀφοῦ ὁ Πανεύφημος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, προσεκάλεσε δι’ ἡμῶν, εἰς τήν πανευφρόσυνον πανήγυρίν του, ἀδελφούς πεφιλημένους, Ἀρχιερεῖς καί πατέρας τετιμημένους, ἳνα μεθ’ ἡμῶν, αἶνον ἀναμέλπψωσιν πρός τήν Τρισήλιον Θεότητα καί τόν μέγαν μύστην Αὐτῆς, αὐτόν δηλαδή, τόν φρουρόν καί προστάτην καί ρύστην ἡμῶν χρεωστικῶς μεθ’ ἡμῶν μακαρίσωσιν καί ἑορτάσωσιν, πρός οὓς ἐν εὐγνωμοσύνῃ καί χαρᾷ πνευματικῇ τήν εὐχαριστίαν ἡμῶν προσωπικῶς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἁγίου Κερνίτσης, τοῦ εὐαγοῦς Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ περιουσίου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁλοκαρδίως προσφέρομεν.
Εὐγνωμόνῳ καρδίᾳ εὐχαριστοῦμεν τόν πολυσέβαστον, τόν τετιμημένον γείτονα, τόν ἐμβριθέστατον θεολόγον, τόν πεφιλημένον ἀδελφόν καί γνήσιον φίλον, τόν κοσμοῦντα τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν ὃλην παρουσίαν του, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον.
Τόν παμφίλτατον καί ἠγαπημένον, ἃγιον Ἀδελφόν, Μητροπολίτην τῆς Ἁγιωτάτης καί μεγαλωνύμου ἱστορικῆς Μητροπόλεως τῶν Σερρῶν καί Νιγρίτης καί φύλακα ἀκρίτα τῶν ἱερῶν καί τῶν θείων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῆς Πατρίδος εἰς τήν αἱματοβαμμένην γῆν τῆς Μακεδονίας κ. Θεολόγον, τήν ὁποίαν Μακεδονίαν ὡς γνήσιος Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης θυσιαστικῶς διακονεῖ ἒχων εἰς τά ὦτα καί τήν καρδίαν αὐτοῦ, τήν φωνήν καί τά σκιρτήματα γιά τόν Χριστόν καί τήν Ἑλλάδα τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, καί ὁ ὁποῖος ἀπόψε κοσμεῖ χοροστατῶν, τόν Ἀποστολικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν.
Καί τόν περιπόθητον καί λίαν ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν τῆς περιακούστου Ἂρτης, σεμνόν καί τετιμημένον, ποιμένα καί διδάσκαλον κ. Καλλίνικον, τόν ὁποῖον ἐκ νεότητος αὐτοῦ, ὃτε ἦτο φοιτητής ἀκόμη τῆς Νομικῆς, γνωρίζομεν καί ἐκ βάθους καρδίας ἀγαπῶμεν καί διά τόν ὁποῖον ἐν Κυρίῳ καυχώμεθα.
«Χίλια καλῶς ὁρίσατε, χίλια καί δυό χιλιάδες», ὡς λέγει ὁ Λαός μας, ἃγιοι ἀδελφοί καί Πατέρες.
Τά ἒτη Σας πλεῖστα ὃσα, ἃγιοι Ἀδελφοί, εὐλογημένα, ἡγιασμένα, θεοτίμητα, καρποφόρα, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν καί εὒκλειαν τῶν ἱερῶν Μητροπόλεων Σας καί τῆς καθ’ ὃλου Ἐκκλησίας.
Σεβασμιώτατε Ἃγιε Σερρῶν, εὐχαριστῶ καί διότι ἐδέχθητε ἳνα διακονήσητε ἀπόψε τόν Ἃγιόν μας καί ἐν προκειμένῳ τόν Λαόν μας μέ τήν ἱεράν διδαχήν Σας, τήν ὁποίαν ἐν χαρᾷ ἀναμένομεν ἳνα ἐνωτισθῶμεν, καί πνευματικῶς ὠφεληθῶμεν.
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ βάθους καρδίας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.