ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΣΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΝ.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Ἂρτος τῆς ζωῆς, ὁ ἐλεῶν καί τρέφων ἡμᾶς ἐκ τῶν Σῶν πλουσίων δωρεῶν, Σύ, ἡ πηγή τῆς ἀληθοῦς χαρᾶς καί πάσης εὐφροσύνης τῶν καρδιῶν ἡμῶν, Αὐτός Πανάγαθε Δέσποτα εὐλόγησον τά Δῶρα ταῦτα, τήν προγονικήν ἡμῶν ταύτην κληρονομίαν καί τό ἔθιμον τοῦτο ἁγίασον, τήν βασιλόπιταν, ὡς σύμβολον συνδέσμου εἰρήνης καί ἀγάπης καί τούς μέν προσενεγκόντας εἰς πᾶν ἔργον καί Σύ εὐάρεστον κατεύθυνον, τούς δέ ἐξ αὐτῶν μεταληψομένους κραταιούς καί ὑγιαίνοντας διατήρησον ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὀνόματί Σου.

Φύλαττε δέ, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, ἀπό παντός κακοῦ καί πονηροῦ ἐπιτηδεύματος καί πάντας ἡμᾶς καί ἐν τῷ νέῳ ἐνιαυτῷ τῆς χρηστότητός Σου καί εὐλόγησον ἡμᾶς χορηγῶν πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν, εὐδοκίαν καί χάριν Σου.

Πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας καί τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ Οὐρανοφάντορος καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.