ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Όταν γεννηθεί το παιδί, οι γονείς εκφράζουν την αγάπη τους με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς και μάλιστα από τους πιο δυνατούς και σημαντικούς για το παιδί είναι η προσευχή.

Οι γονείς μπορούν να προσεύχονται κοντά στο παιδί, να λένε τις ευχές για νεογέννητο ή τις διάφορες προσευχές τους κοντά του ή κοντά στο κρεβάτι του και γενικά να το περιβάλλουν με προσευχή.

Οι γονείς μπορούν να προσεύχονται ενδόμυχα τη στιγμή που αγκαλιάζουν το παιδί τους. Μπορούν να ευλογούν το παιδί με το σημείο του Σταυρού και να παρακαλούν τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους να ευλογούν και να προστατεύουν το παιδί τους.

Οι γονείς να έχουν πίστη και αγάπη στο Θεό.
Ακολουθούν οι ευχές για νεογέννητο και προστασία παιδιού

Λέγεται το Τρισάγιο πριν τις ευχές για νεογέννητο και προστασία παιδιού

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ψαλμός 112
ΑΙΝΕΙΤΕ, παίδες, Κύριον, αινείτε τό όνομα Κυρίου· είη τό όνομα Κυρίου ευλογημένον από τού νύν καί έως τού αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών αινετόν τό όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τά έθνη ο Κύριος, επί τούς ουρανούς η δόξα αυτού. τίς ως Κύριος ο Θεός ημών; ο εν υψηλοίς κατοικών καί τά ταπεινά εφορών εν τώ ουρανώ καί εν τή γή, ο εγείρων από γής πτωχόν καί από κοπρίας ανυψών πένητα τού καθίσαι αυτόν μετά αρχόντων, μετά αρχόντων λαού αυτού· ο κατοικίζων στείραν εν οίκω, μητέρα επί τέκνοις ευφραινομένην.

Ψαλμός 114
ΗΓΑΠΗΣΑ, ότι εισακούσεται Κύριος τής φωνής τής δεήσεώς μου, ότι έκλινε τό ούς αυτού εμοί, καί εν ταίς ημέραις μου επικαλέσομαι. περιέσχον με ωδίνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύροσάν με· θλίψιν καί οδύνην εύρον, καί τό όνομα Κυρίου επεκαλεσάμην· ώ Κύριε, ρύσαι τήν ψυχήν μου. Ελεήμων ο Κύριος καί δίκαιος, καί ο Θεός ημών ελεεί. φυλάσσων τά νήπια ο Κύριος· εταπεινώθην, καί έσωσέ με. Επίστρεψον, ψυχή μου, εις τήν ανάπαυσίν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξείλετο τήν ψυχήν μου εκ θανάτου, τούς οφθαλμούς μου από δακρύων καί τούς πόδας μου από ολισθήματος. ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου, εν χώρα ζώντων.

Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον, Κεφάλαιο 9/33-37, 10/13-16
Καί ήλθεν εις Καπερναούμ· καί εν τή οικία γενόμενος επηρώτα αυτούς· τί εν τή οδώ πρός εαυτούς διελογίζεσθε; οι δέ εσιώπων· πρός αλλήλους γάρ διελέχθησαν εν τή οδώ τίς μείζων. Καί καθίσας εφώνησε τούς δώδεκα καί λέγει αυτοίς· εί τις θέλει πρώτος είναι, έσται πάντων έσχατος καί πάντων διάκονος. Καί λαβών παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών, καί εναγκαλισάμενος αυτό είπεν αυτοίς· ός εάν έν τών τοιούτων παιδίων δέξηται επί τώ ονόματί μου, εμέ δέχεται· καί ός εάν εμέ δέξηται, ουκ εμέ δέχεται, αλλά τόν αποστείλαντά με.

Καί προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψηται· οι δέ μαθηταί επετίμων τοίς προσφέρουσιν. Ίδών δέ ο Ιησούς ηγανάκτησε καί είπεν αυτοίς· άφετε τά παιδία έρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αυτά· τών γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία τού Θεού. Αμήν λέγω υμίν, ός εάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τού Θεού ως παιδίον, ου μή εισέλθη εις αυτήν. καί εναγκαλισάμενος αυτά κατηυλόγει τιθείς τάς χείρας επ αυτά.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, δόξα Σοι ο Θεός. (τρίς)

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Θεοτοκίον
Υπό την σην ευσπλαχνίαν καταφεύγομεν, Θεοτόκε, τας ημών ικεσίας, μη παρίδης εν περιστάσει, αλλ εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη Αγνή, μόνη ευλογημένη.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Σύ εν γυναιξί, καί ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, τών ψυχών ημών.

Βαπτιστά τού Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν τών ανομιών ημών, σοί γάρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Απολυτίκιον Ήχος γ. Θείας πίστεως. Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος
Στήλη έμψυχος τής εγκρατείας, στύλος άσειστος τής Εκκλησίας Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε· ανατεθείς γάρ Θεώ εκ νεότητος κατοικητήριον ώφθης τού Πνεύματος. Πάτερ όσιε Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Δί ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.