Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Αναλυτικά οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Την Πέμπτην, 11ην Απριλίου 2024, συνεκλήθη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, προεδρεύοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και μετεχόντων των Συνοδικών μελών αυτής.

Εις ταύτην, ο Μακαριώτατος συνεζήτησε μετά των μελών της Συνόδου διάφορα θέματα, αφορώντα εις την διοικητικήν διάρθρωσιν του Πατριαρχείου και άλλα θέματα εκκλησιαστικά και ποιμαντικά, αφορώντα εις τας Ιεράς Μονάς και Ναούς, εις τον κλήρον και τας Κοινότητας. Ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τα μέλη της Ιεράς Συνόδου διά τας προετοιμασίας των εορτών του Πάσχα, ευχόμενος εις πάντα τα μέλη της Εκκλησίας της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου ευλογημένην συνέχειαν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλόν πνευματικόν αγώνα, ίνα εισέλθωμεν εις την χαράν του Πασχα γηθοσύνως.

Προσευχάς ανέπεμψαν και οι Άγιοι Συνοδικοί υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Θεοδωρήτου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Συμεών του Θεοδόχου εις Κατά Μόνας. Συζήτησις έλαβε χώραν και διά την κατάστασιν εις την Γάζαν και εις την Μονήν του Αγίου Πορφυρίου υπό το πρίσμα των οδυνηρών γεγονότων, καθώς ο Μακαριώτατος ωμίλησε διά τον ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισεν εκεί το Πατριαρχείον παρά τας δυσκόλους συνθήκας.

Ο Μακαριώτατος και η Ιερά Σύνοδος εξήτασαν επίσης την έκθεσιν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου, Εκπροσώπου του Πατριαρχείου εις Κωνσταντινούπολιν, αφορώσαν εις τας επισκευάς και τας ανακαινίσεις, αι οποίαι επραγματοποιήθησαν εις διαφόρους Μονάς και Προσκυνήματα περιουσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εν Κωνσταντινουπόλει.

Ο Μακαριώτατος και η Ιερά Σύνοδος εξήτασαν επίσης την έκθεσιν οικονομικού απολογισμού, την οποίαν υπέβαλεν ο Αρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ, Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εις Αθήνας. Επί πλέον συνεζητήθησαν τα Πρακτικά του Συνεδρίου κατά των αιρέσεων, το οποίον έλαβε χώραν εις την Ελλάδα.

Ο Μακαριώτατος και οι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου ενημερώθησαν επίσης υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, Εξάρχου του Παναγίου Τάφου εις Κύπρον, διά την συμμετοχήν αυτού εις την νεκρώσιμον ακολουθιαν του αειμνήστου Πατριάρχου Σόφιας και πάσης Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου.

Επιπροσθέτως, ο Μακαριώτατος προέβη εις τους ακολούθους διορισμούς:

– Διορισμός του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, Πατριαρχικού Επιτηρητού εις την Μαδηβάν, ως μέλους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

– Διορισμός του Αρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου ως ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού.

– Διορισμός του Ιεροδιακόνου π. Συμεών ως Επιστάτου της Μονής του Αγίου Συμεών εις Καταμόνας.

Ο Μακαριώτατος ετόνισε την σημασίαν του ποιμαντικού ρόλου του κλήρου και της πνευματικής ευθύνης αυτού απέναντι εις το ποίμνιον, εν μέσω χαλεπών καιρών και περιστάσεων.

Ο Μακαριώτατος επεσήμανεν εις τους Πατέρας της Ιεράς Συνόδου και δι’ αυτών εις πάντας τους κληρικούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ότι δέον εστί να εργασθούν διά την φροντίδα των ψυχών των πιστών εν πνεύματι ευθύνης και ζωηρού ζήλου και να εξασκούν ενεργόν αγάπην, η οποία πράγματι οικοδομεί την Εκκλησίαν και αποσκοπεί εις την αναγέννησιν αυτής και τη διατήρησιν της ενότητος μεταξύ των μελών του Σώματος του Χριστού, καθώς και εν πνεύματι επιγνώσεως του πνευματικού και ηγετικού αυτών ρόλου ενώπιον της Εκκλησίας και των τέκνων αυτής και την ανάγκην της αόκνου προσπαθείας αυτών δι’ επιτυχίαν της ιερατικής αυτών αποστολής ως πιστών υπηρετών του Σωτήρος Κυρίου.

Επισφραγίζοντες, ο Μακαριώτατος και οι Πατέρες της Ιεράς Συνόδου ανέπεμψαν προσευχάς και ικεσίας προς τον ελεήμονα Θεόν, όπως χαρίζηται την ειρήνην Αυτού εις τους Αγίους Τόπους και ενισχύση τας ψυχάς των πιστών διά της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος και όπως χαρίζηται τα πλούσια ελέη Του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.