Τό Σάββατον, 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 διά δοξολογίας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Δοξολογία αὕτη ἀνεπέμφθη εἰς τόν Θεόν ὡς εὐχαριστία πρός Ἐκεῖνον διά τήν βοήθειαν Αὐτοῦ πρός τό γένος ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ ἐκ τῆς Γερμανικῆς Ναζιστικῆς Κατοχῆς τοῦ 1940 καί ὡς δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τῶν ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων προγόνων ἡμῶν εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα τοῦτον.

Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων, καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Σερβίας, Ρωσίας, Ἐσθονίας, Βουλγαρίας καί ἐντοπίων ἐκ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου καί Ἀραβοφώνου ποιμνίου τῶν Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε,

Σεβαστοί ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ σημερινή ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ἀποτελεῖ ἔργον μεγάλον καί θαυμαστόν, τό ὁποῖον ἡ δεξιά τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν εἰργάσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. Διό κλῆρος καί λαός κατήλθομεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον δοξολογίαν τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ.

Προσέτι δέ, ἐδεήθημεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων καί ἠρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί μαρτύρων γενομένων ὑπέρ τοῦ ἔθνους καί τῆς Πατρίδος.

Πανθομολογουμένως ὁ θυσιαστικός ἀγών τῶν Ἑλλήνων, ὑπῆρξεν ἀγών προασπίσεως τῶν φυσικῶν καί ἱερῶν ὄντως ἠθικῶν ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι διέπουν τό Ἑλληνοχριστιανικόν φρόνημα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Αὐτό ἀκριβῶς τό Ἑλληνοχριστιανικόν φρόνημα ἐνσαρκώνει καί προβάλλει ἡ ἑόρτιος αὕτη ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Διά τοῦτο ἡ ἐποποιΐα τοῦ 1940 δέν πρέπει νά θεωρῆται ὡς ἥσσονος σημασίας γεγονός τῆς λαμπρᾶς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικώτερον καί τῶν Ἑλλήνων εἰδικώτερον.

Σημειωτέον δέ ὅτι ἡ ἐν τῇ πράξει ἐφαρμοσθεῖσα φυλετιστική ἰδεολογία τοῦ Ναζισμοῦ καί τοῦ Φασισμοῦ, κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον πόλεμον τοῦ 1940, ἀπετέλεσε τήν μεγαλυτέραν ὕβριν τοῦ αἰῶνός μας, κατά τοῦ ἀνθρώπου καί συνεπῶς κατά τοῦ Δημιουργοῦ αὐτοῦ, δηλονότι τοῦ Θεοῦ. Εἰς τάς ἡμέρας μας ἡ ὕβρις τοῦ Ναζισμοῦ ἐκδηλώνεται ὑπό νέαν μορφήν, τήν τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ὡς καί τῆς καλουμένης νέας τάξεως ἤ νέας ἐποχῆς.

Πόλεμοι, ἀκαταστασίαι, περιφερειακαί διενέξεις καί συγκρούσεις διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλην, ὁ θρησκευτικός φανατισμός καλλιεργεῖ τήν βίαν καί τήν τρομοκρατίαν καί ἡ θεοποίησις τοῦ μαμωνᾶ ὑπό τό πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς ἰσχύος, ἀντιστρατεύεται τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν λαῶν καί τῶν κρατῶν αὐτῶν. Οἱ δέ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου ἐθελοτυφλοῦν, ἐν ὄψει ὅλων τούτων τῶν προκλήσεων καί παραμένουν ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι.

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καλεῖ πάντας ἡμᾶς εἰς ἐγρήγορσιν πνευματικήν, δηλονότι τήν διαφύλαξιν καί προάσπισιν τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς πανιέρου παρακαταθήκης τῶν ὑπέρ βωμοῦ καί ἑστιῶν θυσιασθέντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.

Κατακλείοντες ἀναβοήσωμεν

Ζήτω ἡ 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940!

Ζήτω τό εὐσεβές ἔθνος τῶν Ρωμαίων!

Ζήτω ἡ Ἑλλάς!

Ζήτω ἡ Ἁγιοταφιτική ἡμῶν

Προσφώνησιν ἀπηύθυνε καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα Χρῆστος Σοφιανόπουλος ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα τιμής, μνήμης και ευθύνης για το Έθνος μας. Εορτάζουμε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας.

Το ιστορικό ΟΧΙ στο φασιστικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940 για άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας και παραχώρηση της εθνικής της κυριαρχίας, συμβολίζει μια μεγαλειώδη, ομόθυμη απόφαση ενός λαού που, αν και είχε, λίγο καιρό πριν, υποστεί πολλά δεινά, δεν δίστασε να ορθώσει και πάλι το ανάστημά του και να προασπίσει την ελευθερία του και την εθνική του τιμή.

Το ΟΧΙ κατέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βαθιά ιστορική συνείδηση των Ελλήνων, την ισχυρή κοινή αντίληψη της λαμπρής διαδρομής τους μέσα στους αιώνες, της απαράγραπτης παρακαταθήκης των προγόνων που τροφοδότησαν τότε και τροφοδοτούν πάντα την φιλοπατρία τους, το σθένος, την αυταπάρνηση και το μεγάλο αίσθημα υπερηφάνειας, με το οποίο σπεύδουν να προασπίσουν τα ιερά και τα όσια. Το ΟΧΙ ήταν ακριβώς η άρνηση των Ελλήνων να λησμονήσουν την ιστορία τους και να ζήσουν ασήμαντοι και υποταγμένοι.

Το μεγάλο ιστορικό γεγονός που εορτάζουμε σήμερα κατέδειξε επίσης το ηθικό ανάστημα και το έντονο αίσθημα δικαιοσύνης των Ελλήνων. Χάρη σε αυτόν τον αλάνθαστο οδηγό δεν δίστασαν στιγμή να αντιταχθούν στις κατά πολύ ισχυρότερες δυνάμεις που θέλησαν να τους επιβάλουν το αυθαίρετο δίκαιο του ισχυρού. Το αίσθημα δικαιοσύνης θωράκισε τους Έλληνες, οι οποίοι ξέροντας να μάχονται σε δίκαιους αγώνες και εμφορούμενοι από υψηλά ιδανικά κατανίκησαν, λίγοι αυτοί, τους πολλούς που αντιπροσώπευαν το Φασισμό και το Ναζισμό. Οι’Ελληνες ήταν εκείνοι που κατήγαγαν την πρώτη νίκη του πολέμου ενάντια στις πλέον σκοτεινές πολιτικές δυνάμεις της σύγχρονης, παγκόσμιας ιστορίας.

Σήμερα οι’Ελληνες, απανταχού της γης, τιμούμε τους πεσόντες και τους αγωνισθέντες στα πεδία των μαχών του 1940-41, στην Πίνδο, στη Μακεδονία, στην Κρήτη και αλλού. Τιμούμε όσους συνεισέφεραν στην Εθνική Αντίσταση και όσους συνέχισαν να αγωνίζονται κατά των κατακτητών στα πεδία των μαχών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν λησμονούμε τα χιλιάδες αθώα θύματα της κατοχής.

Στην εθνική ηρωική προσπάθεια που ξεκίνησε με το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπως και σε κάθε άλλη εθνική προσπάθεια, κρίσιμη ήταν η ενεργή συμμετοχή και η πολύτιμη συνεισφορά του ελληνισμού της διασποράς. Εκείνων που κατετάγησαν ως εθελοντές στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για να προασπίσουν την ελληνική γη και εκείνων που πολέμησαν με τα συμμαχικά στρατεύματα, προασπιζόμενοι τα ιδανικά της ελευθερίας και συμβάλλοντες στην τελική νίκη και την απελευθέρωση της Πατρίδας. Έχει καταγραφεί ιστορικά η σπουδαία συνδρομή της ομογένειας στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα του ελληνισμού των Ιεροσολύμων, για την οποία η Ελλάδα είναι πάντοτε υπερήφανη και ευγνώμων.

Στην προσπάθεια συσπείρωσης όλων των δυνάμεων του Έθνους, με σκοπό την ηθική και πνευματική ανάταση και ανθεκτικότητά του στις πολλές αντιξοότητες, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Μητέρα των Εκκλησιών, αποτέλεσε πάντοτε ξεχωριστό σημείο αναφοράς, μακραίωνο προπύργιο της Ορθοδοξίας και των οικουμενικών αξιών του Ελληνισμού.

Η σημερινή επέτειος είναι, τέλος, ημέρα ευθύνης: μας προτρέπει να αναλογιστούμε τη σημασία της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τον ισχυρό συμβολισμό της για τον Ελληνισμό σήμερα. Το ΟΧΙ εκφράσθηκε από ανθρώπους που πολέμησαν γιατί, όπως και οι σημερινοί Έλληνες, επιθυμούσαν να ζήσουν ειρηνικά, ελεύθεροι, με αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Έγινε πράξη χάρη στην αδιάσπαστη ενότητα και σύμπνοια που επέδειξαν οι’ Ελληνες, τον πατριωτισμό, την εθνική υπερηφάνεια, την επιμονή και την αντοχή τους.

Η ευθύνη όλων μας να κατανοήσουμε το μήνυμα αυτό, να διατηρήσουμε άσβεστο το πνεύμα του 1940, να εμπνευστούμε από αυτό και να το μεταδώσουμε στις νεώτερες γενιές είναι μεγάλη.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940 Ζήτω η Ελλάδα!

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.