Την Τρίτη 17 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα που τελείται η Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ανέγνωσε την σχετική ευχή.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μᾶς ἀξίωσε καί φέτος ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἑορτάσουμε τήν πάνσεπτο Κοί­μη­­­ση καί τήν ἔνδοξο μετά­στασή της, καθώς, ὅπως ψάλ­­λουμε, «τά­φος καί νέκρωσις αὐ­τήν οὐκ ἐκρά­τησεν». Δέν ἦταν, δηλαδή, δυ­νατόν νά πα­ρα­­­μείνει νεκρή μέσα στόν τάφο αὐτή πού ἦταν ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς, ἡ Μη­τέρα τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά ὁ Υἱός της «πρός τήν ζωήν μετέστη­σεν». Τήν πῆρε κοντά του γιά νά ζεῖ τήν ἀτελεύ­τη­τη ζωή καί τή δό­ξα στόν οὐρανό.

Ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τό­κου, γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, πρός τόν ὁποῖο ψάλαμε καί ἀπόψε τήν ἱερά Παράκληση, μᾶς θυμίζει τό ἐρώτημα πού βασανίζει κάθε ἄν­θρω­πο: «τί θά γίνει μέ μᾶς καί τί μᾶς περιμένει μετά τόν θάνατο».

Ἡ Ἁγία Γραφή καί ὁ λόγος τοῦ Κυ­ρίου μας μᾶς ἀποκαλύπτουν αὐ­τό τό μυστικό. Μᾶς τό ἀποκαλύ­πτει καί τό ἀπολυτίκιο καί τό κο­ντάκιο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοι­μή­σεως τῆς Θεοτόκου.

«Θέλω ὅλοι σας νά καταλάβετε», γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς σέ ὁμιλία του γιά τήν ἑορτή, «γιατί ὁ θάνα­τος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Παρθένου Μαρίας δέν λέγεται θάνατος ἀλλά Κοί­μη­ση.

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάν­νης στό 20ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκα­λύ­ψεως μι­λάει γιά τόν πρῶτο καί τόν δεύ­τερο θάνατο. Ὁ πρῶτος μόνο θά­νατος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀναπό­φευ­κτος γιά ὅλους τούς ἀνθρώ­πους, περιμένει καί τούς ἁγίους καί τούς δικαίους. Ὁ δεύτερος, ὁ φοβερός καί αἰώνιος θάνατος, πε­ριμένει τούς μεγάλους καί ἀμε­τανοήτους ἁμαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθη­καν τήν ἀγάπη καί τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί εἶναι καταδικα­σμένοι νά βρίσκονται αἰω­­νίως σέ κοινωνία μέ τόν διά­βολο καί τούς ἀγγέλους του καί μακράν τοῦ Θεοῦ.

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ ἴδιου μεγάλου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου», συ­νεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «διαβά­ζουμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα εἶναι πολύ στενά συνδε­δε­μέ­να μέ ὅσα γράφει ἡ Ἀποκά­λυψη: «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λό­γον μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰ­ώ­νιον καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά με­ταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν».

Τό ἀκοῦτε, τό καταλαβαίνετε;» ρωτᾶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς. «Ὅλοι ὅσοι ὑπακούουν στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ καί πιστεύουν στόν οὐράνιο Πα­τέ­ρα του, ἀμέσως μετά τόν θάνατό τους θά περάσουν στήν αἰώνια ζωή. Δέν ὑπάρχει λόγος νά δικα­στοῦν αὐτοί πού ἔχουν ζωντανή πίστη στόν Θεό καί ὑπακούουν στίς ἐντολές του.

Καί στούς μαθητές του εἶπε ὁ Κύ­ριός μας Ἰησοῦς Χριστός: «ἀμήν λέ­γω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολου­θή­σα­ντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθί­σε­σθε καί ὑμεῖς ἐπί δώδεκα θρό­νους κρί­νοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσρ­αήλ».

Δικαστές καί κατή­γοροι θά εἶναι κατά τήν φοβερά Κρίση τοῦ Θεοῦ οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καί, βε­βαί­ως, εἶναι τε­λείως ἀδύνατο νά φα­ντασθοῦμε νά δικάζονται ἡ Ὑπε­­­ρα­γία Θεο­τό­κος, ὁ Βαπτιστής τοῦ Κυρίου Ἰω­άν­νης, οἱ μεγάλοι προ­φῆ­τες τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἐνώχ, τούς ὁποίους τούς πῆ­ρε ὁ Θεός ζωντανούς στόν οὐρανό, ὅλο τό ἀμέ­τρητο πλήθος τῶν μαρ­τύ­ρων τοῦ Χριστοῦ, οἱ δοξασμένοι ἀπό τόν Θεό ἅγιοι καί θαυματουρ­γοί.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε», συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «ἄχρα­ντος ναός τοῦ Σωτῆρος καί σ᾽αὐ­τήν κατοίκησε τό ἅγιο Πνεῦμα καί ἀπό τήν ἁγιωτάτη μήτρα της ἔλα­βε τό ἀνθρώπινο σῶμα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τούς οὐρα­νούς. Γι᾽ αὐτό ὁ σωμα­τικός της θά­να­τος δέν ἦταν θάνα­τος ἀλλά ἦταν Κοίμηση, ἦταν δηλαδή ἕνα ἄμεσο πέρασμα ἀπό τή βασι­λεία τοῦ Θεοῦ πού εἶχε ἐντός της, ἀφοῦ μέσα της γεννήθηκε ὁ Χριστός, στή βα­σιλεία τῶν οὐρα­νῶν καί τήν αἰ­ώ­νια ζωή.

Αὐτό μᾶς λέει καί τό κοντάκιο της μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμή­σε­ως τῆς Θεοτόκου: «Τήν ἐν πρε­σβεί­αις ἀκοί­μητον Θεοτόκον, καί προστα­σίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκρά­τη­σεν».

Νά σκεφτόμαστε, ἀδελφοί μου», καταλήγει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «τή μα­καρία Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας Θεο­τόκου καί νά θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ: «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πι­στεύ­ων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρ­χε­ται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θα­νάτου εἰς τήν ζωήν».

Καί ἐάν θέλουμε νά ζήσουμε καί ἐμεῖς αὐτό τό μεγάλο θαῦμα, αὐτή τή μεγάλη τιμή πού ἐπεφύλαξε ο Χριστός στήν Παναγία Μη­τέρα του, ἀλλά καί ὑποσχέθηκε σέ ὅλους ἐκείνους πού θά ζήσουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του, ἄς προσπα­θοῦμε νά ρυθμίσουμε καί ἐμεῖς τή ζωή μας σύμφωνα μέ αὐτές.

Καί μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά γευθοῦμε καί ἐμεῖς τή μεγάλη αὐτή χαρά, διά πρεσβειῶν τῆς Πα­να­γίας μας καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρ­χιε­πι­σκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰα­τροῦ καί θαυματουργοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.