ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Ελευθερίου του Ιερομάρτυρα διαβάζεται το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς την ημέρα εορτής του Αγίου Ελευθερίου του Ιερομάρτυρα ή σε κάθε άλλη περίσταση.

Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερόμαρτυρας εορτάζει 15 Δεκεμβρίου.

Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Ο Αναγνώστης: Αμήν.

Ψαλμός ρμβ΄ (142)
Κύριε, εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισαι τήν δέησίν μου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σού καί μή εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τήν ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τήν ζωήν μου, εκάθισε μέ εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος καί ηκηδίασεν έπ εμέ τό πνεύμά μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις σου, εν ποιήμασι τών χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα πρός σέ τάς χείράς μου, η ψυχή μου ως γή άνυδρος σοί.

Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε τό πνεύμά μου μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ εμού, καί ομοιωθήσομαι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον. ακουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό έλεός σου, ότι επί σοί ήλπισα γνώρισον μοί, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα τήν ψυχήν μού εξελού μέ εκ τών εχθρών μου, Κύριε, ότι πρός σέ κατέφυγον. δίδαξον μέ τού ποιείν τό θέλημά σου, ότι σύ ει ο Θεός μού τό πνεύμά σου τό αγαθόν οδηγήσει μέ εν γή ευθεία. Ένεκεν τού ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ, εν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί εν τώ ελέει σου εξολοθρεύσεις τούς εχθρούς μου καί απολείς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ότι εγώ δούλός σου ειμι.

Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος ά΄. Εξομολογείσθε τώ Κυρίω, καί επικαλείσθε τό όνομα τό άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος β΄. Πάντα τά έθνη εκύκλωσαν μέ, καί τώ ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος γ΄. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, καί έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Είτα τά παρόντα Τροπάρια.
Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Ως Ιεράρχης καί στερρός Αθλοφόρος, καί πρεσβευτής υπέρ ημών πρός τόν Κτίστην, Ιερομάρτυς Πάτερ Ελευθέριε, πάσης ελευθέρωσον, προσβολής εναντίας, τούς πιστώς προστρέχοντας, τή αγία σου σκέπη, καί τών σωμάτων άμα καί ψυχών, πάσι χορήγει, υγείαν δεόμεθα.

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Τή Θεοτόκω εκτενώς νύν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί καί ταπεινοί καί προσπέσωμεν, εν μετανοία κράζοντες εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον, έφ ημίν σπλαγχνισθείσα, σπεύσον απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων. Μή αποστρέψης σούς δούλους κενούς. Σέ γάρ καί μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Ου σιωπήσωμεν πότε Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι. Ειμή γάρ σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ημάς ερρύσατο, εκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν, έως νύν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν Δέσποινα έκ σού. Σούς γάρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.

Ψαλμός ν΄ (50)
Ελέησον μέ, ο Θεός, κατά τό μέγα έλεός σου καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημα μουεπί πλείον πλύνον μέ από τής ανομίας μου καί από τής αμαρτίας μού καθάρισον μέ. Ότι τήν ανομίαν μου εγώ γινώσκω, καί η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σοί μόνω ήμαρτον καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως άν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, καί νικήσης εν τώ κρίνεσθαι σέ. Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην, καί εν αμαρτίαις εκίσσησε μέ η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τά άδηλα καί τά κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοί. Ραντιείς μέ υσσώπω, καί καθαρισθήσομαι, πλυνείς μέ, καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοί αγαλλίασιν καί ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Αποστρεψον τό πρόσωπόν σου από τών αμαρτιών μου καί πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, καί πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μου. Μή απορρίψης μέ από τού προσώπου σου καί τό πνεύμά σου τό άγιον μή αντανέλης άπ εμού. Απόδος μοί τήν αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου καί πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον μέ. Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου, καί ασεβείς επί σέ επιστρέψουσι. Ρύσαι μέ εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός τής σωτηρίας μουαγαλλιάσεται η γλώσσά μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, καί τό στόμα μου αναγγελεί τήν αίνεσίν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα ανολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τώ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τή ευδοκία σου τήν Σιών, καί οικοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν καί ολοκαυτώματα τότε ανοίσουσιν επί τό θυσιαστήριον σού μόσχους.

Είτα ψάλλομεν τάς Ωδάς τού Κανόνος.
Ωδή ά΄. Ήχος πλ. δ΄. Υγράν διοδεύσας.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Εν πάσαις τού βίου επιφοραίς, θερμόν αρωγόν σέ, κεκτημένοι παρά Θεού, πάσης λυτρωθείημεν ανάγκης, τή σή πρεσβεία σοφέ Ελευθέριε.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Λιτάνευσον Πάτερ ειλικρινώς, τόν πάντων Δεσπότην, ως άν λύσιν τών δυσχερών, καί χάριν καί έλεος καί ρώσιν, οι προσιόντες σοί εύρωμεν άνωθεν.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Επίκουρος έσο καί βοηθός, θερμοτατος ρύστης, καί υπέρμαχος εν παντί, ημίν Ελευθέριε παμμάκαρ, τοίς ευφημούσι τούς θείους αγώνας σου.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Υδάτων αύλων ζωοποιών, γλυκύρροε κρήνη, Παντευλόγητε Μαριάμ, βλύσον μετανοίας μοί τά ρείθρα, τώ προσιόντι πιστώς τή σή χάριτι.

Ωδή γ. Ουρανίας αψίδας.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Θρασυνόμενον σφόδρα, τόν δυσμενή δράκοντα,, κατά τών πιστών ικετών σου, καί ωρυόμενον, οίαπερ λέοντα, συντριψον Πάτερ υψόθεν, τούτου τής κακώσεως, ημάς ρυόμενος.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ευσπλαγχνίας τής θείας, τούς οικτιρμούς, ένδοξε, ευπαρρησιάστοις λιταίς σου, ημίν υπάνοιξον, ως συμπαθέστατος, καί τόν κατώδυνον βίον, ημών μεταποίησον, τρόποις χρηστότητος.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ρωστική σου πρεσβεία, τά τών ψυχών ίασαι, καί τά τών σωμάτων παμμάκαρ, ημών αλγήματα, καί τήν ζωήν ημών, φόβω κυβέρνησον θείω, ως άν τώ Παντάνακτι, σεμνώς λατρεύσωμεν.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Ιλαστήριον θείον, χρυσοειδές έμψυχον, ώφθης σωματώσασα Κόρη, τόν ιλασμόν ημών, Χριστόν τόν Κύριον διό τοίς σοί προσιούσιν, αίτησαι τήν άφεσιν, ών εξημάρτομεν.

Διασωσον, ώ Ελευθέριε θείε Ιερομάρτυς, εκ παντοίων οδυνηρών περιστάσεων, τούς τή σεπτή σου προστρέχοντας προστασία.
Επιβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί τήν εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν καί ίασαι τής ψυχής μου τό άλγος.

Αίτησις καί τό Κάθισμα.
Ήχος β. Τά άνω ζητών.
Πρεσβεύειν αεί, Χριστώ τώ Πανοικτίρμονι, ως Μάρτυς αυτού, καί λειτουργός ευπρόσδεκτος, μή παύση Ελευθέριε, ίνα πάσης ρυσθείημεν θλίψεως, καί ειρηναίαν ανύωμεν ζωήν, οι μέγαν προστάτην σέ πλουτήσαντες.

Ωδή δ. Εισακήκοα Κύριε.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Επωδύνων συμπτώσεων, καί ανιαρών σκανδάλων καί θλίψεων, Ελευθέριε μακάριε, τούς σοί αφορώντας ελευθέρωσον.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ρώσιν θείαν πρυτάνευσον, τοίς εν ασθενείαις δειναίς στενάζουσιν, ευπραγίαν δέ καί άνεσιν, τοίς εν λυπηροίς τού βίου κάμνουσιν.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Υπέρτερους αναδείξον, εν τοίς πειρασμοίς ημάς Ελευθέριε, ως άν λύσιν κομισώμεθα, παρά τού Χριστού ών εσφαλόμεθα.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ουρανόθεν επιβλεψον, ίδε συνηγμένους πρό τής Εικόνος σου, ημάς ήδη Ελευθέριε, καί παρασχου πάσι τά αιτήματα.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Υψηλόν ενδιαίτημα, τού Υψίστου Λόγου καί Παντοκράτορος, τόν πεσόντα νούν μου ύψωσον, πρός υψώσεις Κόρη βίου κρείττονος.

Ωδή ε. Φώτισον ημάς.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ήρεμον ημών, τήν ζωήν καί αστασίαστον, διατήρει Ελευθέριε σοφέ, εν ειρήνη καί αγάπη καί σεμνότητι.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Μάστιγι τών σών, θεοδέκτων παρακλήσεων, τά κυκλώσαντα ημάς πλείστα δεινά, διασκέδασον εν τάχει Ελευθέριε.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Αύγασον ημίν, σελασφόροις ικεσίαις σου, ευφροσύνην καί χαράν τήν αληθή, καί τήν λύπην τών ψυχών ημών διαλυσον.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Σθένωσον Αγνή, τήν ψυχήν μου ασθενήσασαν ταίς ποικίλαις προσβολαίς τού δυσμενούς, ίνα τούτου κατισχύσω ο προστρέχων σοί.

Ωδή στ. Τήν δέησιν.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Κατεύνασον, πειρασμών τά κύματα, τά χειμάζοντα ημάς ολέθριος, καί πρός τόν εύδιον όντως λιμένα, τών τού Θεού θελημάτων κυβέρνησον, Ιερομάρτυς Αθλητά, τούς τήν σήν εκζητούντας αντίληψιν.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ιάσεων, ειληφώς τό δώρημα, ως λαμπρός Ιερομάρτυς Κυρίου, τά τών ψυχών ημών ίασαι πάθη καί τών σωμάτων τούς πόνους μετάβαλε, εις ευρωστίαν αληθή, μυστική επισκέψει σου ένδοξε.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Νοσούσι μέν, ιατήρ πανάριστος, τοίς δέ πάσχουσι θερμός παρακλήτωρ, καί λυπουμένοις τερπνή θυμηδία, καί τεθλιμμένοις σεπτόν παραμύθιον, ώ Ελευθέριε γενού, ως Χριστού μιμητής γνησιώτατος.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Δοχείον μέ, θεϊκών ελλάμψεων, θεοκόσμητε ναέ τού Σωτήρος, Ευλογημένε Παρθένε Μαρία, δί εμμελείας ηθών τελειότητος, καί αρετών θεουργικών τόν πιστώς σέ υμνούντα αναδείξον

Διασωσον ώ Ελευθέριε θείε Ιερομάρτυς, εκ παντοίων οδυνηρών περιστάσεων, τούς τή σεπτή σου προστρέχοντας προστασία.
Άχραντε, η διά λόγου τόν λόγον ανερμηνεύτως, επ εσχάτων τών ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Αίτησις καί τό Κοντάκιον.
Ήχος β. Προστασία τών Χριστιανών.
Ιεράρχα τού Σωτήρος ενθεώτατε, καί γενναίε Αθλητά καί Μάρτυς αήττητε, μή παρίδης σών ικετών ικέσιον ωδήν, αλλά προσδεξαι ως ευμενής, τάς εν αιτήσει προσφοράς, τών θερμώς εκβοώντων σοί. Φύλαττε πάσης βλάβης, καί πάσης εχθρών μανίας, τούς αιτουμένους σέ πιστώς, Ελευθέριε πανεύφημε.

Προκείμενον.
Θαυμαστός ο Θεός εν τοίς Αγίοις αυτού.
Στίχος. Τοίς Αγίοις τοίς εν τή γή αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος.
Θαυμαστός ο Θεός εν τοίς Αγίοις αυτού.

Ευαγγέλιον. Εκ τού κατά Μάρκον (β. 23 28 καί γ. 1 2)
Τώ καιρώ εκείνω επορεύετο ο Ιησούς τοίς Σάββασι διά τών σπορίμων, καί ήρξαντο οι Μαθηταί αυτού οδόν ποιείν, τίλλοντες τούς στάχυας. Καί οι Φαρισαίοι έλεγον αυτώ: Ίδε, τί ποιούσιν εν τοίς Σάββασιν, ο ουκ έξεστι; Καί αυτός έλεγεν αυτοΐς: Ουδέποτε ανέγνωτε τί εποίησε Δαβίδ, ότε χρείαν έσχε, καί επείνασαν αυτός καί οι μετ αυτού; πώς εισήλθεν εις τόν οίκον τού Θεού, επί Αβιάθαρ τού Αρχιερέως, καί τούς άρτους τής προθέσεως έφαγεν, ούς ουκ έξεστι φαγείν, ειμή τοίς Ιερεύσι, καί έδωκε καί τοίς σύν αυτώ ούσι;

Καί έλεγεν αυτοίς: Τό Σάββατον διά τόν άνθρωπον εγένετο, ούχ ο άνθρωπος διά τό Σάββατον ώστε κύριος έστιν ο Υιός τού ανθρώπου καί τού Σαββάτου. Καί εισήλθε πάλιν εις τήν συναγωγήν. Καί ήν εκεί άνθρωπος εξηραμμένην έχων τήν χείρα. Καί παρετήρουν αυτόν, ει τοίς Σάββασι θεραπεύσει αυτόν, ίνα κατηγορήσωσιν αυτού. Καί λέγει τώ ανθρώπω, τώ εξηραμμένην έχοντι τήν χείρα: Έγειραι εις τό μέσον. Καί λέγει αυτοίς: Έξεστι τοίς Σάββασιν αγαθοποιήσαι ή κακοποιήσαι; ψυχήν σώσαι, ή αποκτείναι; Οι δέ εσιώπων. Καί περιβλεψάμενος αυτούς μετ οργής, συλλυπούμενος επί τή πωρώσει τής καρδίας αυτών, λέγει τώ ανθρώπω. Έκτεινον τήν χείρα σου. Καί εξέτεινε καί αποκατεστάθη η χείρ αυτού υγιής, ως η άλλη.

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Ταίς τού σου Ιεράρχου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τά πλήθη, τών εμών εγκλημάτων.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Ταίς τής Θεοτόκου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τά πλήθη, τών εμών εγκλημάτων.

Προσόμοιον. Ήχος Πλ. β΄. Όλην αποθεμένοι.
Στίχος: Ελεήμον, ελέησον μέ ο Θεός κατά τό μέγα έλεός σου καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημά μου.
Πάσαις κλονιζόμενοι, επιβουλαίς τού Βελίαρ, καί περιστατούμενοι, ταίς ευρούσαις θλίψεσιν ημάς Άγιε, τή σεπτή σκέπη σου, πίστει αδιστάκτω, καταφεύγομεν κραυγάζοντες: Προφθασον ένδοξε, καί τών θλιβερών περιστάσεων, απάλλαξον δεόμεθα, τήν πολυπαθή ημών ύπαρξιν, καί τόν πάντων Κτίστην, δυσώπει Ελευθέριε σοφέ, ίνα τό πλούσιον έλεος, πέμψη ταίς ψυχαίς ημών.

Ουδείς προστρέχων επί σοί, κατησχυμμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλλ αιτείται τήν χάριν, καί λαμβάνει τό δώρημα, πρός τό συμφέρον τής αιτήσεως.
Μεταβολή τών θλιβομένων, απαλλαγή τών ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλιν καί λαόν, τών πολεμουμένων η ειρήνη, τών χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία τών πιστών.

Ο Ιερεύς:
Σώσον ο Θεός τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σού επισκεψαι τόν κόσμον σου εν ελέει καί οικτιρμοίς. Υψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων καί καταπεμψον εφ ημάς τά ελέη σου τά πλούσια πρεσβείαις τής παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας δυνάμει τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού προστασίαις τών τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων ικεσίαις τού Τιμίου καί Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου τών αγίων ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων ών εν Αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών καί οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου τού Θεολόγου καί Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Αθανασίου καί Κυρίλλου, Ιωάννου τού Ελεήμμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας.

Νικολάου τού εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος, τών Θαυματουργών τών αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τού Μυροβλήτου, Θεοδώρων Τύρωνος καί Στρατηλάτου, τών ιερομαρτύρων Χαραλάμπους καί Ελευθερίου, τών αγίων ενδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων. Τών οσίων καί θεοφόρων Πατέρων ημών. Τών αγίων καί δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ καί Άννης. Τού αγίου . (τής ημέρας), καί πάντων σου τών Αγίων. Ικετεύομεν σέ, μόνε πολυέλεε Κύριε. Επάκουσον ημών τών αμαρτωλών δεομένων σου καί ελέησον ημάς.

Ωδή ζ. Οι εκ τής Ιουδαίας.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Υπό πλήθους πταισμάτων, συνεσχέθημεν πλήθει βιοτικών συμφορών, αλλ ώ Ιερομάρτυς, η σή επιστασία, προφθασάτω τούς δούλους σου, καί λυτρωσάσθω ημάς, τών νύν παρενοχλούντων.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Νεμομένη αθλίως, τήν ζωήν ημών πάσαν η τής κακίας φορά, εις βάθη αθυμίας, ημών τάς διανοίας, μεθιστά βιαιότατα, σύ ούν ημάς εξελού, τοιαύτης τυραννίδος.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ως λαμπρός υποφήτης, τής εν Πνεύματι θείω ελευθερίας ψυχών, παθών τών ακαθέκτων, καί πόνων ανηκέστων, ελευθέρωσον άπαντας Ιερομάρτυς Χριστού, τούς σέ παρακαλούντας.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Νάμα θείον μοί βλύσον, χαριτόβρυτε κρήνη θεουργικών δωρεών, δροσίζον τήν ψυχήν μου, τήν καταφλεγομένην, τής κακίας τοίς ανθραξιν, ίνα υμνώ σέ αεί, Υπερδεδοξασμένη.

Ωδή η. Τόν Βασιλέα.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Γνώμη ευθείς, εν αληθεί μετανοία, πολιτεύευσθαι ικάνωσον παμμάκαρ, ως Ιερομάρτυς, τούς σέ υμνολογούντας.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ελευθερίαν, τής εν ημίν αμαρτίας, καί απάλλαξιν πάσης κακοπραγίας, πρέσβευε δοθήναι, τοίς σέ υμνολογούσι.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ρύσαι μέ γλώσσης, δολιοτρόπων ανθρώπων, καί στενώσεων παντοδαπών εν βίω, ίνα σέ γεραίρω, σοφέ Ιερομάρτυς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Αγγέλων δόξα, ώ Υπερένδοξε Κόρη, αδοξίας μέ παθών τών ακαθάρτων, κάθαρον τοίς ρείθροις, τής σής αγαθωσύνης.

Ωδή θ. Κυρίως Θεοτόκον.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Σωμάτων αρρώστιας, καί ψυχών τά βάρη, τή δεδομένη σοί χάριτι σκέδασον, τών τήν σήν κλήσιν φωνούντων ώ Ελευθέριε.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ιλέωσαι παμμάκαρ, τοίς σοί προσιούσι, τόν αγαθόν καί φιλάνθρωπον Κύριον, ως άν τής τούτον χρηστότητος απολαύσωμεν.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Μή παύση εποπτεύων, καί φρουρών καί σκέπων, καί τών εν βίω δεινών εξαιρούμενος, τούς σέ θερμόν αντιλήπτορα ευμοιρήσαντας.
Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ορμαίς ακατασχέτοις, πρός τήν αμαρτίαν, κατολισθήσας Θεού απεμάκρυνα, αλλά σύ μέ πανεύφημε επαναγαγε.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Υπερφωτε λυχνία, τού αδύτου φέγγους, τήν σκοτισθείσαν ψυχήν μου καταύγασον, όπως φωτί τού Κυρίου Κόρη πορεύσωμαι.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον, τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τού Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβίμ καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφίμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

Ιερεύς θυμιά ενώ ψάλλονται τά παρόντα Μεγαλυνάρια
Τής ελευθερίας τής εν Χριστώ, τοίς δεδουλωμένοις, χρηματίσας μυσταγωγός, κληρονόμος ώφθης, Σιών τής ελευθέρας, αθλήσας Ελευθέριε ως ασώματος.
Πνεύματος αγίου από παιδός, πλήρης χρηματίσας, Ελευθέριε ιερέ, τής ελευθερίας, τής εν Χριστώ εκφάντωρ, τοίς δουλωθείσιν ώφθης, φθόνω τού όφεως.
Άνθος τής Ανθίας τής ευκλεούς, πανεύοσμον ώφθης, γεωργία ηθών σεμνών, καί τού Ανικήτου, τού ιερού φυτεία, καρποφορήσας Πάτερ, τά υπέρ έννοιαν.
Χαίροις Εκκλησίας βάσις στερρά, καί παθών Κυρίου, αφομοίωμα καί εικών, χαίροις ο βραβεύων, δεινών ελευθερίαν, τοίς σέ παρακαλούσιν ώ Ελευθέριε.

Άμωμον θυσίαν καί μυστικήν, θύων τώ Σωτήρι, ώσπερ θείος ιερουργός, Αυτώ προσηνέχθης, καθάπερ ιερείον, νομίμως εναθλήσας, ώ Ελευθέριε.
Ήνεγκας βασάνους τάς χαλεπάς, εν τή σή αθλήσει, δί αγάπην τού Ιησού, όθεν τάς οδύνας, ημών αεί κουφίζεις, τή σή επιστασία ως ιερώτατος.
Φύλαττε ατρώτους ταίς σαίς ευχαίς, εκ παντός σκανδάλου, καί απάσης επιβουλής, τού δεινού Βελίαρ, καί νόσων καί κινδύνων, τούς σέ υμνολογούντας ώ Ελευθέριε.
Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις τό σωθήναι ημάς.

Τό Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ως εν ουρανό καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Καί τό Απολυτίκιον τού Αγίου. Ήχος Πλ. Α.

Ιερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καί αιμάτων τοίς ρείθροις επισταζόμενος, τώ Δεσπότη σου Χριστώ Μάκαρ ανέδραμες, Ελευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τού σατάν. Διό μή παύση πρεσβεύων, υπέρ τών πίστει τιμώντων τήν μακαρίαν σου Άθλησιν.

Ο ιερεύς: Ελέησον ημάς ο Θεός

Εν τή απολύσει τό παρόν. Ήχος β. Ότε εκ τού ξύλου.
Πάσης επηρείας καί οργής, βλάβης καί παντοίας ανάγκης, καί περιστάσεως, πάντας ελευθέρωσον, Ιερομάρτυς Χριστού, Ελευθέριε ένδοξε, τούς εξαιτουμένους, τήν θερμήν αντίληψιν, τής προστασίας σου σύ γάρ βοηθός Ορθοδόξοις, καί τοίς κινδυνεύουσι ρύστης, πρός Θεού εδόθης Ιερώτατε.

Ήχος πλ. δ΄.
Δέσποινα προσδεξαι, τάς δεήσεις τών δούλων σου, καί λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης καί θλίψεως.

Ήχος β΄.
Τήν πάσαν ελπίδα μου, εις σέ ανατίθημι, Μήτερ τού Θεού, φύλαξον μέ υπό τήν σκέπην σου.

Ο Ιερεύς: Δί ευχών τών αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον καί σώσον ημάς. Αμήν.

Δίστιχον:
Παθών παντοίων ελεύθερον μέ δείξον Γεράσιμον παμμάκαρ σοί προσιόντα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.