ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Προσευχή για την αδικία για να βοηθήσει ο Θεός τους ανθρώπους που αδικούνται να μην θλίβονται.

Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή για την αδικία

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Ψαλμός 32)
Προσευχή για την αδικία

Αγαλλιάσθε, δίκαιοι, εν Κυρίω· τοίς ευθέσι πρέπει αίνεσις. 2 εξομολογείσθε τώ Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψάλατε αυτώ. 3 άσατε αυτώ άσμα καινόν, καλώς ψάλατε αυτώ εν αλαλαγμώ. 4 ότι ευθής ο λόγος τού Κυρίου, καί πάντα τά έργα αυτού εν πίστει· 5 αγαπά ελεημοσύνην καί κρίσιν, τού ελέους Κυρίου πλήρης η γή. 6 τώ λόγω τού Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν καί τώ πνεύματι τού στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών· 7 συνάγων ωσεί ασκόν ύδατα θαλάσσης, τιθείς εν θησαυροίς αβύσσους. 8 φοβηθήτω τόν Κύριον πάσα η γή, απ αυτού δέ σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες τήν οικουμένην· 9 ότι αυτός είπε καί εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο καί εκτίσθησαν.

10 Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δέ λογισμούς λαών καί αθετεί βουλάς αρχόντων· 11 η δέ βουλή τού Κυρίου εις τόν αιώνα μένει, λογισμοί τής καρδίας αυτού εις γενεάν καί γενεάν. 12 μακάριον τό έθνος, ού εστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτώ. 13 εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντας τούς υιούς τών ανθρώπων· 14 εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τούς κατοικούντας τήν γήν, 15 ο πλάσας κατά μόνας τάς καρδίας αυτών, ο συνιείς πάντα τά έργα αυτών. 16 ου σώζεται βασιλεύς διά πολλήν δύναμιν, καί γίγας ου σωθήσεται εν πλήθει ισχύος αυτού. 17 ψευδής ίππος εις σωτηρίαν, εν δέ πλήθει δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται.

18 ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τούς φοβουμένους αυτόν τούς ελπίζοντας επί τό έλεος αυτού, 19 ρύσασθαι εκ θανάτου τάς ψυχάς αυτών καί διαθρέψαι αυτούς εν λιμώ. 20 η ψυχή ημών υπομενεί τώ Κυρίω, ότι βοηθός καί υπερασπιστής ημών εστιν· 21 ότι εν αυτώ ευφρανθήσεται η καρδία ημών, καί εν τώ ονόματι τώ αγίω αυτού ηλπίσαμεν. 22 γένοιτο, Κύριε, τό έλεός σου εφ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σέ.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, δόξα Σοι ο Θεός. (τρίς)

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Θεοτοκίον
Υπό την σην ευσπλαχνίαν καταφεύγομεν, Θεοτόκε, τας ημών ικεσίας, μη παρίδης εν περιστάσει, αλλ εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, μόνη Αγνή, μόνη ευλογημένη.

Απολυτίκιον Ήχος γ. Θείας πίστεως. Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου
Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δί ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.