Οἱ ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, ἐνώπιον τῆς ἐπικρατούσης πανδημίας, ἐν προσευχῇ ἐκ βάθους καρδίας καὶ κατόπιν ὡρίμου σκέψεως, μετὰ καὶ τὰς κατὰ τὴν παροῦσα ἑβδομάδα διεξαχθεῖσας συνομιλίας μετὰ τῆς Αὐστριακῇς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως, ἀποφασίζομεν τὴν λήψιν περαιτέρω μέτρων, προκειμένου νὰ συμβάλωμεν εἰς τὴν προστασίαν τῶν ἐν Αὐστρίᾳ συνανθρώπων.

Ἔχοντες συνείδησιν τῆς σοβαρότητος τῶν περιστάσεων , διὰ τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, ἀναλαμβάνομεν τὴν ὀφειλομένην εὐθύνην τόσον ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὅσον καὶ ἔναντι τῆς αὐστριακῆς κοινωνίας. Ταυτοχρόνως τονίζομεν κατηγορηματικῶς ὅτι κατὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης κρίσεως, ὁ καθεὶς φέρει, ἐν πολλοῖς, ἀκεραίαν τὴν προσωπικὴν εὐθύνην.

Παρακινοῦμεν δὲ τοὺς πιστοὺς ὅπως, ἔχοντες συνείδησιν τῆς προσωπικῆς αὐτῆς εὐθύνης, ἐνεργοῦν ἀναλόγως. Αἱ ἀποφάσεις ἡμῶν, ὡς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως εἰς στιγμὰς ἀνάγκης, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντελλόμενα, ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν θέλησιν τῆς συμπαραστάσεως πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι τῆς ἐγκαταλείψεως αὐτῶν εἰς τὴν τύχην των.

Τὴν ἐντολὴν τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης ἐφήρμοσαν ἤδη κατὰ τὸ παρελθὸν οἱ εἰς τὴν πνευματικὴν ἡγεσίαν προκάτοχοι ἡμῶν εἰς περιπτώσεις μεγάλων κινδύνων, πολέμων, ἐπιδημιῶν καὶ φυσικῶν καταστροφῶν.

Κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν προκατόχων ἡμῶν καὶ κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας παραμένομεν καὶ ἐν τῇ παρούσῃ κρίσει εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ πάντων τῶν ἐν Αὐστρίᾳ συνανθρώπων, ἑνωμένοι ἐν τῇ προσευχῇ.

Παραδεχόμεθα καὶ ὑποστηρίζομεν ἀνεπιφυλάκτως καθ΄ ὅλην αὐτῶν τὴν ἔκτασιν τὰ ἕως τῆς σήμερον ληφθέντα μέτρα ὑπὸ τῆς Αὐστριακῇς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας καὶ κοινοποιοῦμεν ἐν ταὐτῷ τὰς κοινὰς ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐν Αὐστρίᾳ Ἐκκλησιῶν ἀποφάσεις περὶ τῶν ἀκολούθων περαιτέρω μέτρων:

1) Καλοῦμεν ἅπαντας τοὺς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ὅπως συνειδητοποιοῦντες τὴν εὐθύνην των διὰ τὴν εὐημερίαν καὶ τὴν ὑγείαν τῶν συνανθρώπων, φίλων καὶ μελῶν τῶν οἰκογενειῶν των, τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τὰ διατάγματα, τὰς ἀποφάσεις καὶ τὰ ὑπὸ τῆς Αὐστριακῇς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας ληφθέντα μέτρα.

2) Ἐπιπλέον καλοῦμεν αὐτοὺς ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ διατελοῦν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνέσει καὶ ἀνταποκρίνωνται εἰς ἁπάσας τἀς μελλοντικὰς ὁδηγίας.

3) Ἀπαιτοῦμεν ὅπως, κατὰ τὰς προσεχεῖς ἑβδομάδας, ἅπαντες οἱ ἡμέτεροι πιστοὶ παραμείνουν κατὰ τὸ δυνατὸν κατ΄οἶκον καὶ παντὶ τρόπῳ ἀποφύγουν τὰς κοινωνικὰς ἐπαφάς, ἀκολουθοῦντες τῷ παραγγέλματι «Παραμένομεν κατ΄οἶκον καὶ δρῶμεν προσευχόμενοι».

4) Παρακινοῦμεν ἰδιαιτέρως τοὺς ἡλικιωμένους, τοὺς (χρονίως) πάσχοντας, τὰ νεαρὰ ἄτομα καθὼς καὶ τὰς οίκογενείας μετὰ μικρῶν τέκνων ὅπως οἰκουροῦντες ἀποφύγουν τὸν κίνδυνον μολύνσεως.

5) Κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο τῆς δοκιμασίας, καλοῦμεν ἐπιπλέον τὸν πιστὸν λαὸν, ὅπου κι ἂν εὑρίσκωνται, περὶ ὥραν 8ην μμ., ὅπως συνενώνωνται πνευματικῶς ἐν προσευχῇ πρὸς τὸν Κύριον ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων καὶ ἰδιαιτέρως ὑπὲρ τῶν ἀσθενούντων.

6) Αἰτούμεθα μετ΄ἐμφάσεως ὅπως οἱ πιστοὶ παραμένουν εἰς τὸν τόπον διαμονῆς των καὶ εἰς τὰς ἐνορίας των καὶ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει μετακινοῦνται διὰ τὴν παρακολούθησιν Ἀκολουθιῶν εἰς ἄλλας περιοχὰς ἢ Ὁμόσπονδα Κρατίδια.

7) Κατὰ τὸν χρόνον τῶν ἐξαιρετικῶν τούτων προκλήσεων, οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ θὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ διὰ τὴν κατ΄ἰδίαν προσευχήν.

8) Ἀπὸ τῆς Δευτέρας 16ης Μαρτίου μὴ λειτουργικαὶ συνάξεις, διαλέξεις, συναντήσεις νέων, κοντσέρτα κ.λ. ἀκυρώνονται ἢ ἀναβάλλονται.

9) Ἐξάλλου ἀπὸ τῆς Δευτέρας 16ης Μαρτίου 2020, ὡρισμέναι Ἰ. Ἀκολουθίαι ἐκτὸς τῶν Θ. Λειτουργιῶν, δηλαδὴ «Χαιρετισμοί», Πρωϊνὴ Προσευχή, Ἀπόδειπνον, καὶ Ἑσπερινός, θὰ τελοῦνται ὑπὸ τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἱεροψαλτῶν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, χωρὶς τὴν φυσικὴν παρουσίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

10) Ἡ τέλεσις τῆς Θ. Λειτουργίας θὰ λαμβάνῃ χώραν εἰς μικρῶν διαστάσεων χώρους τηρουμένων ὅλων τῶν προταθέντων κανόνων ὑγιεινῆς καὶ προληπτικῆς προστασίας. Παρακαλοῦνται ὅθεν οἱ παρουσιάζοντες συμπτώματα τῆς ἐν λόγῳ ἀσθενείας ἢ καὶ γενικῶς ἀδιαθεσίαν ὅπως ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει μετέχουν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Συνιστᾶται δὲ μετ΄ἐμφάσεως καὶ εἰς πρόσωπα ὁμάδων ὑψηλοῦ κινδύνου ( βλέπε σημεῖον 4.) ἡ παντελὴς ἀποχὴ ἐκ τῶν λειτουργικῶν εὐκαιριῶν κατὰ τὰς προσεχεῖς ἑβδομάδας.

11) Ἀπὸ τῆς Δευτέρας 16ης Μαρτίου καὶ ἕως τοῦ Ἁγίου Πάσχα 2020, ἀναβάλλεται ἡ τέλεσις τῶν Μυστηρίων Βαπτίσεως καὶ Γάμου. Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφὴ τῶν Κεκοιμημένων θὰ τελοῦνται βεβαίως. Παρακαλοῦνται ὅμως οἱ πενθοῦντες ὅπως συμμετέχουν ἐν στενοτάτῳ οἰκογενειακῷ κύκλῳ καὶ ἀπέχουν τῆς καθιερωμένης οἰκογενειακῆς συνάξεως.

12) Οἱ Ἱερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως, εἶναι διαρκῶς διαθέσιμοι πρὸς προσφορὰν ποιμαντικῶν ὑπηρεσιῶν.

Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Σύνοδος θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ παρακολουθῇ τὴν ἐξέλιξιν τῶν γεγονότων ὥστε νὰ λαμβάνῃ ἀντιστοίχως τὰ κατὰ περίπωσιν ἀναγκαῖα μέτρα.

Προσευχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἐνισχύῃ πάντας τοὺς ἐν Αὐστρίᾳ ἐν ὑγείᾳ διαβιοῦντας, ἰδιαιτέρως δὲ προστατεύῃ τοὺς ἐργαζομένους εἰς τὴν περίθαλψιν τῶν ἀσθενῶν καὶ ὑγιαίνῃ τοὺς πάσχοντας.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.