Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πανάγιε Νικόλαε, πρόφθασον, εξελού ημάς της ενεστώσης ανά­γκης, και σώσον την ποίμνην σου ταίς ικεσίαις σου».

Αυτή την επίκληση απευθύνει ο ιερός υμνο­γράφος εξ ονόματος όλων των πιστών προς τον συμπα­θε­στατο και φιλανθρω­πο­τατο άγιο Νικόλαο, αρχιεπί­σκο­πο Μύρων της Λυκίας, τον οποίο εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας.

Τον παρακαλεί να σπεύσει και να μας απαλλάξει από τη δύσκολη κα­τάσταση στην οποία βρισκό­μα­στε, γνωρίζοντας ότι πολλές φο­ρες τόσο κατά την επίγειο ζωή του, όσο και μετά την κοίμησή του ο άγιος έσπευδε για να σώσει αν­θρώπους που βρισκόταν σε ανά­γκη και κιν­δύνευαν.

Τον παρακαλεί ακόμη να μεσι­τεύ­σει στον Θεό για τη σωτηρία της ποίμνης του, καθώς ο άγιος Νικό­λαος έχει μεγάλη παρ­ρη­σία ενώ­πιον του θρόνου του Θεού ως εκλε­κτος δούλος του.

«Πανάγιε Νικόλαε, πρόφθασον, εξελού ημάς της ενεστώσης ανά­γκης, και σώσον την ποίμνην σου ταίς ικεσίαις σου».

Ακούοντας τους στίχους αυτούς ίσως πολλοί διε­ρωτώνται ποια είναι «η ενεστώσα ανάγκη», στην οποία αναφέρεται ο ιερός υμνο­γρα­φος, και κατά πόσο η επίκληση αυτή μας αφορά.

Ασφαλώς ο ιερός υμνογράφος μπορεί να υπονοεί κα­ποια συγκε­κριμένη ανάγκη που αφορούσε στην εποχή του και η οποία έχει πλέον εκλείψει, δεν υπάρχει όμως κανείς, ο οποίος αμφιβάλλει ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου ξεχω­ρι­στα αλλά και ολοκλήρου της αν­θρωπότητος είναι ζωή εν μέσω αναγκών και εν μέσω προβλη­μα­των και δυσκολιών.

Είναι τα καθημερινά προβλή­μα­τα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Ει­ναι και τα μεγαλύτερα, τα παγκό­σμια προβλήματα, που αντιμετω­πίζου­με ως έθνος και ως ανθρωπότητα, αυτά που παρακολουθούμε καθη­με­ρινά στις ειδήσεις και στα πρω­τοσέλιδα των εφημερίδων. Οι πο­λεμοι και οι συνέπειές τους για τον κόσμο, οι ασθένειες και οι επιδη­μίες, οι κλιματικές αλλαγές και οι κίνδυνοι που μας επι­φυ­λάσσουν, η βία και οι ποικίλες εκφάνσεις της. Όλα αυτά είναι προβλή­ματα που μας αφορούν όλους, που ακόμη και εάν δεν το συνειδητοποιούμε, μας αγ­γι­ζουν και επηρεάζουν τη ζωή μας, απο­τελούν «την ενεστώσα ανάγκη» μας.

Το ερώτημα όμως που εγείρεται μέσα μας είναι ποια μπορεί να είναι η συμβολή ενός αγίου στην επί­λυση των προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.

Για τους αγίους όμως και για τον Θεό δεν υπάρχουν σύγχρονα προ­βλη­ματα, γιατί το συγ­χρονος είναι σχε­τική έννοια που συνδέεται με τον πεπερασμένο χρονικό ορίζο­ντα του ανθρώπου. Για τους αγί­ους που επεμβαίνουν στη ζωή των αν­θρώπων με τη δύναμη της χα­ρι­τος του Θεού είναι τα πάντα δυνα­τα, και μπορούν να δώσουν λύσεις και στα μεγάλα και στα μικρά προβλή­ματα που μας απασχολούν, προ­­βλη­ματα που εμείς οι ίδιοι οι αν­θρωποι δημιουργούμε καθημερινά με την αλα­ζο­νική και εγωιστική συμπερι­φορά μας, με την πλεονεξία και τη φιλαρχία μας, με τη φιληδονία και τη φιλαυτία μας.

Αν εξετάσουμε με ειλικρίνεια τα προβλήματα του κόσμου, θα αντι­ληφθούμε ότι η αιτία που τα προ­καλεί είναι ο άνθρωπος· ο άνθρω­πος που απομακρύνεται από τον Θεό, διεκδικώντας δήθεν την ελευ­θερία του, και γίνεται δέσμιος των πα­θων και των λανθασμένων επι­λο­γων του. Είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται ισχυρός και κυρίαρχος και ξεχνά ότι η όποια δύναμη κα­τέχει είναι εφήμερη και προσω­ρι­νη, διότι τα πάντα στη ζωή του ει­ναι «σκιάς ασθενέστερα και ονεί­ρου απατηλότερα». Είναι ο αν­θρω­­πος ο οποίος, όταν συνειδη­τοποιή­σει ποια είναι η θέση του και ο σκοπός του στον κόσμο, όταν συνει­δητοποιήσει ότι ο μεγαλύ­τε­ρος θησαυρός του κόσμου, τον ο­ποίο με κάθε τρόπο θα πρέπει να κερδίσει είναι ο θησαυρός της ψυ­χης του, διότι «τι γαρ ωφελή­σει αν­θρω­πον, εάν κερδήση τον κο­σμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυ­του; ή τι δω­σει αν­θρωπος αν­ταλ­­λαγ­­μα της ψυχής αυτού;», τότε θα κατανοήσει το μέγεθος της βοη­θεί­ας που μπορεί να του προσ­φέρουν οι άγιοι· τότε θα κατα­νοή­σει την ανάγκη που έχει από την επέμβαση και τη μεσιτεία τους· και θα στρα­φεί και θα στραφούμε προς αυτούς επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ιερού υμνογράφου προς τον εορτα­ζόμενο σήμερα α­γιο Νικόλαο: «Πα­νάγιε Νικόλαε, πρόφθασον, εξελού ημάς της ενε­στώσης ανάγκης, και σώσον την ποίμνην σου ταίς ικε­σίαις σου».

Αυτά τα λόγια, αυτήν την επί­κλη­ση, ας επαναλαμβάνουμε και εμείς, όχι μόνο ση­μερα, ημέρα κατά την οποία εορ­τάζουμε πανη­γυρικά την ευκλεή μνήμη του, αλλά καθημε­ρινά, και ιδίως εσείς που έχετε την ευλογία να ανήκετε στην ιδιαίτερη ποίμνη του, στην ενορία που τιμά το όνομά του.

Και ας έχουμε τη βε­βαιότητα ότι ο άγιος Νικόλαος μπορεί όντως να μας σώσει από οποιαδήποτε ανά­γκη, αρκεί να του το ζητούμε με πίστη και με εμπιστοσύνη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.