Κανών Παρακλητικός εις τον Φιλανθρωπότατον Υιόν του Θεού του Ζώντος Μόνου Νικητού του ιού της κορώνης, ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας.

Ευχή δια την εκ του κορωνοιού δοκιμασίαν

Πανάγαθε Πάτερ και Κύριε, ο Θεός ημών, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο απαύστως το γένος ημών «ευεργετών και ιώμενος» (Πραξ. ι΄ 38), ο σπεύδων παρασχείν φάρμακα κουφισμού του άλγους ως και ολοσχερούς θεραπείας και σωτηρίας τοις αλγεινώς και δυσιάτως νοσούσιν, ο μόνος δυνάμενος θεραπεύειν πάσαν νόσον ψυχικήν τε και σωματικήν, ο και διά των ασθενειών παιδαγωγών ημάς, τους εν τρίβοις αμαρτίας πορευομένους, ο θλιβόμενος ορών, ότι «εψύγη η αγάπη των πολλών» (Ματθ. κδ΄ 12), των ασυμπαθώς, οίμοι, πολιτευομένων, ο φιλάνθρωπος και ελεήμων, ο αεί και διά παντός κηδόμενος της σωτηρίας των ανθρώπων και προς το συμφέρον πάντα λυσιτελώς οικονομών και προνοούμενος και αυτό πάσιν απονέμων κατά το μέγα και πλούσιόν Σου έλεος, ο επιτρέψας και την παρούσαν διά του κορωνοιού δοκιμασίαν, εν η το ευλογημένον γένος ημών κακώς οδυνάται, ο τη αφάτω Σου αγαθότητι σχίσας το χειρόγραφον των ημών αμαρτιών διά του υπερτίμου Σου αίματος, ο εκ του φλέγοντος πυρός των ασθενειών και περιστάσεων οδηγών ημάς εις δροσισμόν και αναψυχήν, Αυτός, Πανοικτίρμον και πανευΐλατε Θεάνθρωπε, ο Κύριος του ουρανού και της γης, απέλασον αφ’ ημών τη πανσθενεί Δεξιά Σου τον εκ του κορωνοιού κίνδυνον και εν υγιεία συντήρησον τους εις Σε πιστεύοντας και τη δυνάμει Σου καταφεύγοντας, ότι Συ ει ο ταχύς αρωγός των εν κινδύνοις, η παραμυθία των εν θλίψεσιν, η επίσκεψις και ίασις των ασθενούντων, ο σωφρονισμός των δαιμονώντων, η αντίληψις των καμνόντων, η έγερσις των παραλύτων, η των τυφλών ανάβλεψις, η των χωλών ευδρομία, η ρώσις των νοσούντων.

Πρόσδέξαι ούν, φιλάνθρωπε Σώτερ και Κύριε, την δέησιν ημών και δος ημίν την ταχείάν σου αντίληψιν· ίδε εν όμματι συμπαθείας τους πάσχοντας οικέτας Σου και απάλλαξους ημάς τε και αυτούς της συνεχούσης του κορωνοιού μάστιγος.

Δος τοις εξ αυτού νοσούσι την τελείαν ίασιν και ποθεινήν υγίειαν και πάσιν ημίν, θερμώς δεομένοις Σου, την δαψιλή χάριν Σου, ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.