Εισόδια της Θεοτόκου-21 Nοεμβρίου: Περιγραφήν της εισόδου της Θεομήτορος εις τον Ναόν ευρίσκομεν εις το Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου.

Εισόδια της Θεοτόκου-21 Nοεμβρίου: H υμνογραφία της εορτής

Ο Ιωακείμ και η Άννα, επί πολλά χρόνια άτεκνοι, όπως είδομεν, αποκτούν ύστερα από νηστείαν και προσευχήν τέκνον, την Μαρίαν, την οποίαν εις ηλικία τριών ετών αφιερώνουν εις τον Ναόν συμφώνως προς την υπόσχεσίν των:

«Καί ἐγένετο τριετής ἡ παῖς, καί εἶπεν Ἰωακείμ· Καλέσατε τάς θυγατέρας τῶν Ἑβραίων τάς ἀμιάντους καί λαβέτωσαν ἀνά λαμπάδα, καί ἔστωσαν καιόμεναι, ἵνα μή στραφῇ ἡ παῖς εἰς τά ὀπίσω καί αἰχμαλωτισθῇ ἡ καρδία αὐτῆς ἐκ ναοῦ Κυρίου. Καί ἐποίησαν οὕτως ἕως ἀνέβησαν ἐν τῷ ναῷ Κυρίου. Καί ἐδέξατο αὐτήν ὁ ἱερεύς, καί φιλήσας εὐλόγησεν αὐτήν καί εἶπεν· Ἐμεγάλυνεν Κύριος τό ὄνομά σου ἐν πάσαις ταῖς γενεαῖς· ἐπί σοί ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν φανερώσει Κύριος τό λύτρον (=λύτρωσιν) αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. Καί ἐκάθισεν αὐτήν ἐπί τρίτου βαθμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου, καί ἐπέβαλεν Κύριος ὁ Θεός χάριν ἐπ᾽ αὐτήν, καί κατεχόρευσεν τοῖς ποσίν αὐτοῖς, καί ἠγάπησεν αὐτήν πᾶς οἶκος Ἰσραήλ. Καί κατέβησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς θαυμάζοντες καί αἰνοῦντες τόν δεσπότην Θεόν, ὅτι οὐκ ἐπεστράφη ἡ παῖς εἰς τά ὀπίσω. Ἦν δέ Μαρία ἐν τῷ ναῷ Κυρίου ὡς περιστερά νεμομένη, καί ἐλάμβανεν τροφήν ἐκ χειρός ἀγγέλου».

H υμνογραφία της εορτής

Εις το ανωτέρω απόσπασμα του Πρωτευαγγελίου στηρίζεται και η ιερά υμνογραφία της εορτής.

Οι ιεροί υμνογράφοι προχωρούν πέρα του Θεομητορικού αυτού επεισοδίου διά να συλλάβουν την μυστικήν σημασίαν του και την σχέσιν του προς το θείον σχέδιον της σωτηρίας του ανθρώπου.

Η Παναγία δεν εισέρχεται εις τον Ναόν μόνον διά να προσφέρη με τους γονείς της το δώρον της και να υψώση την ευχαριστήριον προσευχήν της. Εισέρχεται διά να γίνη η ιδία «και ανάθημα και ευώδες θυμίαμα». Κατοικεί εις τα άδυτα του Ναού διά να γίνη «του Ιησού οικητήριον, τερπνόν και ωραίον» (β’ Απόστιχον του Εσπερινού του πλ. α’ ήχου).

Η Παναγία δηλαδή γίνεται με την είσοδόν της και την παραμονήν της εις τον Ναόν «ο ναός ο έμψυχος του μεγάλου Βασιλέως», ο «θεοχώρητος ναός», «ο ουρανός ο νοητός», «ο καθαρώτατος ναός του Σωτήρος» κατά τα τροπάρια της εορτής. Έτσι ο Ναός του Νόμου (πρόκειται διά τον Ναόν του Ζοροβάβελ, που υστερούσεν εις λαμπρότητα από εκείνον του Σολομώντος) γίνεται τύπος και σύμβολον της Παρθένου. Αυτή με την προετοιμασίαν της εις τον Ναόν του Θεού θα γίνη αργότερον ο Ναός του Σώματος του Υιού της. Τρέφεται με ουράνιον άρτον, διότι θα γεννήση τον Άρτον της ζωής. Ωραιότατα παρουσιάζει τους συμβολισμούς αυτούς το γ’ Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της εορτής:

«Ἐπουρανίῳ τραφεῖσα, Παρθένε, ἄρτῳ πιστῶς ἐν τῷ Ναῷ Κυρίου, ἀπεκύησας κόσμῳ ζωῆς ἄρτον τόν Λόγον· οὗ ὡς ναός ἐκλεκτός καί πανάμωμος προεμνηστεύθης τῷ Πνεύματι μυστικῶς, νυμφευθεῖσα τῷ Θεῷ καί Πατρί».

Έτσι η ιερά Ακολουθία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και η σχετική εικόνα υπηρετούν ένα βαθύτερον σκοπόν: Χειραγωγούν τον πιστόν εις το μυστήριον της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Η είσοδος της Θεοτόκου εις τον Ναόν είναι το προοίμιον της ευνοίας του Θεού εις τους ανθρώπους, η προκήρυξις της σωτηρίας των ανθρώπων, η προαγγελία του Χριστού και η πραγματοποίησις του σχεδίου της θείας Οικονομίας διά την σωτηρίαν του Κόσμου. Αυτά διακηρύσσει το Απολυτίκιον της εορτής:

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καί ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».

Ο ορθόδοξος αγιογράφος με βάσιν τας ανωτέρω πληροφορίας της αποκρύφου διηγήσεως και την δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας περί της Θεοτόκου συνθέτει την εικόνα των Εισοδίων.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.