Μέ αἰσθήματα μεγάλης χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐπληροφορήθη τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν τήν ἐκλογήν καί ἀνάδειξιν ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἐκ Πατρῶν ἕλκοντος τήν καταγωγήν, Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, εἰς Μητροπολίτην Σαράντα Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος ἐξέφρασε τήν προσωπικήν του χαράν, ὡς καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ, διά τήν προαγωγήν τοῦ π. Ἀνδρέου, πρός τόν ὁποῖον ἐκφράζουν θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς καί προσρήσεις, ὥστε νά καταστῇ ἄξιος τῆς μεγάλης τιμῆς τῆς Ἀρχιερωσύνης καί νά λάμψῃ ὡς φῶς ἐπί τήν λυχνίαν τῆς τοῦ Κυρίου φωτοφόρου Καθέδρας, ἀπό τό μαρτυρικόν καί ἀειλαμπές Φανάριον.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, ἐκφράζει τόν βαθύτατον σεβασμόν καί τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρός τόν Παναγιώτατον καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, διά τήν ἐκλογήν καί ἀνύψωσιν ἑνός ἀκόμη ἐκ Πατρῶν Κληρικοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, εἰς Μητροπολίτην καί τήν περιβολήν, μέ τήν τῆς Ἀρχιερωσύνης χάριν καί τιμήν, καί δέεται ὑπέρ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ὀρθοδοξίας συμπάσης

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.