Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ἡ ἀνακαινίσασα τόν Ναόν τῆς Μονής καί συντηρήσασα τάς εἰκόνας αὐτοῦ ἡγουμένη Μελάνη.

Τήν Δευτέραν, 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς εἰς τόν Ναόν Εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου, Ἁγιοι Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἐκπληροῦντες τήν ὑπόσχεσιν αὐτῶν, ἀφιέρωσαν αὐτήν τριετῆ οὐσαν εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ἔνθα αὕτη παρέμεινεν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, τρεφομένη ὑπό τῶν ἀγγέλων, ὑπακούουσα εἰς τούς Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, προσευχομένη διά τόν λαόν Κυρίου, καί διά τάς παρθένους καί προετοιμαζομένη διά τό μέγα ἔργον τῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν εἴσοδον τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν συνεισάγεται ἡ θεία Χάρις ἡ ἐν Πνεύματι Θείῳ εἰς τήν ἀνθρωπότητα.

Πρός τιμήν τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς ταύτης ἐτελέσθη εἰς τήν γυναικεῖαν Μονήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου- «Μεγάλην Παναγίαν», προσκειμένην τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι νοτίως, Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἀφ΄ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου καί Προέδρου τῶν Οἰκονομικῶν, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Κλαυδίου, π. Ἀμφιλοχίου καί π. Χριστοδούλου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ κ. Ἀγγέλου Γιαννοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί προσευχομένων τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς, μοναζουσῶν ἄλλων Μονῶν καί πιστῶν Χριστιανῶν τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, παρουσίᾳ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ἡ ἀνακαινίσασα τόν Ναόν τῆς Μονής καί συντηρήσασα τάς εἰκόνας αὐτοῦ ἡγουμένη Μελάνη.

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη και εἰς τόν Μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ψάλλοντος τάς Καταβασίας «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε», δηλοῦντος οὕτως τήν ἔναρξιν τῶν ἑορταστικῶν και πανηγυρικῶν ἤχων τῆς ὑμνολογίας τῶν Χριστουγέννων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.