Τήν Κυριακήν, 21ην Σεπτεμβρίου/ 4ην Ὀκτωβρίου 2020, Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, ἑωρτάσθη τό γεγονός τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μεθεορτίως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν νέαν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου-Κνέσετ καί φιλοξενήσασαν ἀπό τοῦ 1845 ἕως τοῦ 1909 Ἀνωτάτην Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου, ἀναδείξασαν διακεκριμένους συγγραφεῖς, Θεολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας.

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑωρτάσθη μεθεορτίως ἐνταῦθα, λόγῳ ἀρχαίας παραδόσεως, πρεσβευούσης ὅτι εἰς τήν περιοχήν ταύτην ἐφυτεύθη τό τρισύνθετον ξύλον, ἐκ πεύκης, κυπαρίσσου καί κέδρου ὑπό τοῦ Λώτ, ἐκ τοῦ ὁποίου κατεσκευάσθη ὁ σταυρός, ἐφ’ οὗ προσηλώθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Τοῦ ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, συνιερουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί ψάλλοντος τοῦ κ. Γκοτσοπούλου.

Τῆς θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Μελετίου καί π. Καλλίστου, ψάλλοντος τοῦ κ. Γκοτσοπούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί μετεχόντων ἀρκετῶν Ἑλλήνων τῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων καί Ἀραβοφώνων ἐξ Ἱεροσολύμων καί τῶν κατεχομένων περιοχῶν, ὅσων ἐπέρασαν τά μέτρα τοῦ covid – 19.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος καί καλῶς συντηρῶν τήν Μονήν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος παρέθεσε κέρασμα διά τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν, τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελον Βλιώραν καί τό Προσωπικόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί εἰς τό ἐκκλησίασμα.

Τό ἑσπέρας παρέθεσε δεῖπνον, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθισεν ἡ Α.Θ.Μ., ὁ Πατήρ ἡμῶν και Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί ἄλλοι.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.