Οἱ μετέχοντες εἰς τήν τριμερῆ Ἀποστολήν ταύτην εἰσῆλθον εἰς τούς χώρους τῶν ἐργασιῶν – ἀνασκαφῶν καί εἶδον ἰδίοις ὄμμασι καί ἔλαβον ἀρχαιολογικάς ἐξηγήσεις διά τό ἔργον τοῦτο ἐξ εἰδημόνων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Sapientia, διά τά στρώματα τῶν τοίχων, ὑποδομάς ἐκ τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου πρό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐκ τῆς Κωνσταντινείου ἐποχῆς, ἐκ τῶν διαφόρων περιόδων συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως ἐπί τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, εἶδον δέ ἔτι καί τόν βράχον τῆς βορειοανατολικῆς πλευρᾶς τῆς Ροτόντας, ἐπί τοῦ ὁποίου στηρίζεται τό Κουβούκλιον τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἐπί τοῦ ὁποίου εἶναι λελαξευμένος καί αὐτός ὁ καινός καί κενός καί ζωοποιός Τάφος τοῦ Κυρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης / 16ης Ἰουνίου 2022, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Κωνσταντινούπολιν Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί ἄλλων, μετά τῶν Φραγκισκανῶν ἀδελφῶν τῆς Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς, τοῦ Κουστωδοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου π. Φραγκίσκου Πατόν, τοῦ π. Ντομπρομῆρο καί ἄλλων καί ἀντιπροσώπων τῶν Ἀρμενίων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Σεβάν τοῦ Ἀρχιμανδίτου Σαμουήλ, ἡγουμένου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἀρμενίων, τοῦ Πατρός Γκουριόν καί ἄλλων ἐξ αὐτῶν, τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, ἐπεσκέφθησαν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προσεκύνησαν εἰς τόν Ἅγιον Τάφον καί ἀκολούθως ἐπεθεώρησαν τάς ἐργασίας συντηρήσεως καί στερεώσεως τοῦ ἐδάφους τοῦ χώρου τῆς Ροτόντας, πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου καί τοῦ χώρου κάτωθι τοῦ Ἑπτακαμάρου διενεργουμένας συνῳδά σχεδίου ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Sapientia τῆς Ρώμης καί Καθεστωτικῆς συμφωνίας, ὑπογραφείσης ὑπό τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων Ἑλληνορθοδόξων, Λατίνων καί Ἀρμενίων.

Οἱ μετέχοντες εἰς τήν τριμερῆ Ἀποστολήν ταύτην εἰσῆλθον εἰς τούς χώρους τῶν ἐργασιῶν – ἀνασκαφῶν καί εἶδον ἰδίοις ὄμμασι καί ἔλαβον ἀρχαιολογικάς ἐξηγήσεις διά τό ἔργον τοῦτο ἐξ εἰδημόνων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Sapientia, διά τά στρώματα τῶν τοίχων, ὑποδομάς ἐκ τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου πρό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐκ τῆς Κωνσταντινείου ἐποχῆς, ἐκ τῶν διαφόρων περιόδων συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως ἐπί τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, εἶδον δέ ἔτι καί τόν βράχον τῆς βορειοανατολικῆς πλευρᾶς τῆς Ροτόντας, ἐπί τοῦ ὁποίου στηρίζεται τό Κουβούκλιον τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἐπί τοῦ ὁποίου εἶναι λελαξευμένος καί αὐτός ὁ καινός καί κενός καί ζωοποιός Τάφος τοῦ Κυρίου.

Τό ἔργον τοῦτο ὡς ἔχει ἀποφασισθῆ, θά διαρκέσῃ 26 μῆνας καί ἡ δαπάνη αὐτοῦ θά ἀνέλθῃ εἰς 11.000.000 € εὐρώ, καλυπτόμενα ὑπό εὐσεβῶν δωρητῶν καί χορηγῶν.

Μετά τήν ἀρχαιολογικήν μελέτην, τήν συλλογήν ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων διά τήν δημιείουργίαν πορισμάτων, οἱ ἀνασκαφέντες χῶροι θά καλυφθοῦν καί πάλιν, δηλαδή αἱ μή κατεστραμμέναι μεγάλαι πλάκες, σχεδόν ὀγκόλιθοι θά τοποθετηθοῦν καί πάλιν, αἱ δέ κατεστραμμέναι θά ἀντικατασταθοῦν δι’ ἄλλων, ἀνταποκρινομένων διά τήν ἱερότητα τοῦ χώρου καί εἰς τά συμπεράσματα τῆς πολυπτύχου ἐργασίας ταύτης, ἀλλά καί δι’ ὑαλοκατασκευῶν αἱ ὁποῖαι θά διευκολύνουν τήν θέαν.

Ὑπομιμνήσκομεν ὅτι αἱ ἐργασίαι αὗται ἀποτελοῦν τήν δευτέραν φάσιν τῶν ἐργασιῶν γιγνομένων διά τῶν ὡς ἄνω λεχθέντων ἐπιστημονικῶν μεθόδων καί καθεστωτικῶν συμφωνιῶν, μετά τήν πρώτην φάσιν τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως καί ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, συμφώνως πρός συλλογικήν μελέτην ὁμάδος ἐπιστημόνων τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, εἰς ἥν λίαν σημαντικόν ρόλον διεδραμάτισε ἡ καθηγήτρια κ. Ἀντωνία Μοροπούλου καί συμφώνως πρός συμφωνίαν τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων, Ἑλλήνων, Λατίνων καί Ἀρμενίων ἐμπνευστής καί πρωτεργάτης τῆς ὁποίας ἦτο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Οὐχ ἧττον χάριν τῆς ἀληθείας λεκτέον ὅτι ὅλαι αἱ ἐργασίαι αὗται ἀποτελοῦν συνέχειαν καί ἀκολουθοῦν τό πρότυπον τῶν ἐργασιῶν ἀναστηλώσεως εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν δεκαετίαν τοῦ 1960, πρωτεργάτου ὄντος εἰς αὐτάς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου, συνεργατῶν Αὐτῷ τῆς Ἀγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τοῦ Σκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου Γερμανοῦ, τοῦ μακαριστοῦ τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου Δανιήλ, τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Λεωνίδου Κόλλα, τοῦ κ. Ἀθανασίου Οἰκονομοπούλου διά τῆς ἱδρύσεως Τεχνικοῦ Γραφείου καί τῇ δαπάνῃ τῆς εὐσεβοῦς πηγῆς – ἤτοι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.