Πήρε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκαταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, με το κείμενο της απόφασης να επιχειρεί μια παράκαμψη προς διευκόλυνση της επικείμενης πληρωμής, αφού ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι υποβολές των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2024.

Με λίστα δικαιούχων 2023 η προκαταβολή στο πετρέλαιο, αναγκαίο το ΟΣΔΕ 2024

Με χρονοδιάγραμμα πληρωμής μέρους της ενίσχυσης τη Δευτέρα 1 Απριλίου, το ΦΕΚ διευκρινίζει τα όσα ήταν ήδη γνωστά, ότι δηλαδή ο υπολογισμός των συνολικών ποσών θα γίνει με βάση το μισό της ετήσιας κατανάλωσης, αναφέρει πως ως φετινοί δικαιούχοι προκρίνονται αυτομάτως όλοι όσοι έλαβαν την αντίστοιχη επιστροφή τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο είναι αναγκαία η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιστροφή εκπίπτει στην κατηγορία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

Άρθρο 2

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή και την προκαταβολή του Ε.Φ.Κ.

Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή- ρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα (παραγωγοί κατά την έννοια της παρ. 4) τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενί- σχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».
Δικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται απο- κλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 τα οποία:
α) ’Εχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι- κών Εκμεταλλεύσεων από 01-01-2024 έως και την ημε- ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας ή

β) είχαν υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα της υπό στοιχεία Α.1180/15-11-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

γ) και δεν έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή σύμφωνα με την παρ. 3.

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, ως «επαγγελματίες αγρότες» ή ως «επαγγελματί- ες αγρότες ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα», ή δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή για οποιο- δήποτε άλλο λόγο, υποβάλλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και την 15η-03-2024. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποδεικτικό παραλα- βής, στο Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Δι- εύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του παραγωγού.
Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ότι, ο παραγωγός δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριο- τήτων των Παραρτημάτων Ι και II.
Άρθρο 3

Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων
για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης – Υπολογισμός ποσού επιστροφής
και ποσού προκαταβολής του Ε.Φ.Κ.

Οι επιδοτούμενες ποσότητες του πετρελαίου κινη- τήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ για το έτος 2024, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδι- ορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργει- ών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου του Παραρτήματος IΙ και αντι- στοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαί- ου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2024, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
Για όσους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 1494/341065/8-11-2023 (Β’ 6367) κοινής απόφα- σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποκατάστασης και με ίδια μέσα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποστεί κατα- στροφικές ζημιές λόγω των έντονων πλημμυρικών φαι- νομένων του προηγουμένου έτους, εάν οι ποσότητες πετρελαίου κινητήρων βάσει της ΕΑΕ του έτους 2024 υπολείπονται άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών βάσει της ΕΑΕ του έτους 2023, για τον υπολογισμό της δικαιούμενης επιστροφής λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΕ του έτους 2023.
Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσο- τήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.
Ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2, προκατα- βάλλεται για το έτος 2024. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ., το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, όπως αυτές προσδιορί- ζονται βάσει των παρ. 1 και 2 (50% των ετήσιων δικαιού- μενων ποσοτήτων), για το σύνολο των δραστηριοτήτων του παραγωγού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2023.
Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής της επιστροφής Ε.Φ.Κ., χρόνος χορήγησης της προκαταβολής, αρμόδιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), διαβιβάζει έως και την 22α-3-2024 στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), αρ- χείο (σε ψηφιακό μέσο), με τους ΑΦΜ των δικαιούχων προκαταβολής της επιστροφής προσώπων της παρ. 2
του άρθρου 2 και ανά ΑΦΜ, τον αριθμό τραπεζικού λο- γαριασμού (ΙΒΑΝ) και την ετήσια δικαιούμενη ποσότητα καυσίμου καθώς και την επιδοτούμενη για την οποία δύναται να λάβει επιστροφή βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του σύμ- φωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2023.

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της προκατα- βολής της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτε- ρικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (ΔΑΤΕ) της Γενικής Διεύ- θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) επεξερ- γάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει τα ποσά προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ, βάσει των οριζόμενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3.
Η χορήγηση της προκαταβολής πραγματοποιείται έως την 1η-4-2024, με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμε- νων στις παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 5.
Ποσά προκαταβολής της επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία χορηγήθηκαν σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋ- ποθέσεις συμπερίληψής τους στα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 και δεν συμπε- ριλαμβάνονται στο αρχείο των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ προσώπων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 5, επιστρέ- φονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5.

Κοινή Ανακοίνωση Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρύθμιση όρων για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο με κοινή απόφαση των κ.κ. Χάρη Θεοχάρη και Λευτέρη Αυγενάκη

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το νομικό πλαίσιο για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε ό,τι αφορά το λεγόμενο «αγροτικό πετρέλαιο» (diesel κίνησης) έθεσαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και η όλη διαδικασία, η οποία διέπει εφεξής τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη γεωργία και τον αγροτικό τομέα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται επίσης η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, οι έλεγχοι επιμέρους περιπτώσεων κ.λπ.

Τονίζεται ότι η ΚΥΑ για το αγροτικό πετρέλαιο προβλέπει, κατ’ αρχήν, ότι το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ που δικαιούνται οι αγρότες είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. Εξυπακούεται, δε, ότι υπουργική απόφαση αφορά τους αγρότες οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο.

Σχολιάζοντας την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε ότι «η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μία ακόμη μία έμπρακτη και καίρια απόδειξη ότι η Κυβέρνηση θέτει την προστασία και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών σε απόλυτη προτεραιότητα. Με τη ρύθμιση που εισάγουμε, βοηθούμε τους αγρότες να αντιμετωπίσουν την αύξηση του λειτουργικού κόστους για την παραγωγή των προϊόντων τους, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Προφανώς το φαινόμενο των ανατιμήσεων είναι διεθνές, η Κυβέρνηση όμως κάνει ό,τι μπορεί για να ανακουφίσει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα από τα επιπλέον βάρη. Θα πρέπει να υπογραμμίσω επίσης ότι, παράλληλα με τη θέσπιση της χορήγησης προκαταβολής, επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η άμεση στήριξη των αγροτών, ειδικά όσων είχαν υποστεί ζημιές από τις φυσικές καταστροφές στις καλλιέργειές τους».

Με αφορμή την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε: «Η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη απόφαση υλοποιεί μια ακόμα δέσμευσή της προς τους αγρότες. Είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και γι’ αυτό η σχέση μας με τους Έλληνες παραγωγούς διέπεται από εμπιστοσύνη. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πράξει ό,τι είναι εφικτό προκειμένου να τους στηρίξει και να μειώσει το κόστος παραγωγής, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως, επίσης, γνωρίζουν ότι πολιτική απόφαση του πρωθυπουργού είναι να στηριχθεί με κάθε τρόπο ο πρωτογενής τομέας, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και παράγοντας διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής».

Πιο αναλυτικά, με την συγκεκριμένη Κοινή Απόφαση ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

– Τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται κάποιος ως δικαιούχος για την επιστροφή και την προκαταβολή του ΕΦΚ.

– Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ΕΦΚ, καθώς και ο υπολογισμός ποσού επιστροφής και προκαταβολής ΕΦΚ.

– Η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής και επιστροφής του ΕΦΚ, ο χρόνος χορήγησης της προκαταβολής και οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης προκαταβολής και επιστροφής ΕΦΚ.

– Ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία για το οποίο χορηγείται επιστροφή ΕΦΚ.

Επιπλέον, παρατίθεται Παράρτημα στο κείμενο της ΚΥΑ στο οποίο αναγράφονται οι μέγιστες ποσότητες πετρελαίου κινητήρων για το έτος 2023.

Επιγραμματικά, ως δικαιούχοι επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα/παραγωγοί που έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και 15-03-2024. Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ότι ο παραγωγός δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή του συγκεκριμένου φόρου.

Βάσει όσων προβλέπει η ΚΥΑ, η χορήγηση της προκαταβολής του ΕΦΚ πραγματοποιείται έως την 1-4-2024 με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στις οικείες παραγράφους των όρων και προϋποθέσεων. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.