Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ μετέβη στη Χοτάσια Οιτύλου, στα σύνορα Λακωνικής και Μεσσηνιακής Μάνης, όπου και βρίσκονται ιδιόκτητες αλυκές στις δαντελωτές και βραχώδεις ακτές της θάλασσας. Σ’ αυτό το αλατοχώρι και στις αλυκές του (φυσικές κοιλότητες βράχων), ο Σεβ. ανέγνωσε την ευχή <<εἰς τό εὐλογῆσαι ἅλας>>, την οποία συνέταξε ο ίδιος, με την ευκαιρία της ενάρξεως συλλογής άλατος, από τους αλατοπαραγωγούς, το οποίο θεωρείται άριστο προϊόν, συνδυασμού θάλασσας, αέρα και ήλιου, ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο.

Ακολουθεί η Ευχή:

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπὶ τοῦ Ὄρους εἰπών: «Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς», δεικνὺς διὰ τούτου τοῦ λόγου τὴν ἀξίαν τοῦ παραδείγματος τῆς χριστομιμήτου βιοτῆς, ἥτις εὐεργετικῶς ἐπιδρᾷ εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμιν τοῦ προλαμβάνειν τὴν ἠθικὴν σῆψιν τῆς κοινωνίας, ὡς τὸ ἅλας τὸ μὴ μωρανθὲν, ὅ συντηρεῖ τὰς τροφάς. ὁ διὰ τοῦ Ἀποστόλου Σου τῶν ἐθνῶν Παύλου προτρέπων: «Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος». ὁ τῇ θείᾳ σοφίᾳ καὶ προνοίᾳ Σου ἐκ τῆς θαλάσσης ἀπαστράπτον λευκὸν ἅλας ἐξάγων, διὰ τῆς ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐξατμίσεως τοῦ ὕδατος, Αὐτὸς, Δέσποτα Κύριε, τὴν συλλογὴν ταύτην τοῦ ἅλατος, τοῦ εὑρισκομένου ἐπὶ τῶν βράχων τούτων, εὐλόγησον, πρὸς χρῆσιν καλήν, συντήρησιν τῶν τροφῶν καὶ εὐχαρίστησιν τῶν ἀνθρώπων.

Σύ, Κύριε, ἐνίσχυσον καὶ προστάτευσον τοὺς ἐργαζομένους εἰς τὰς ἁλυκὰς ταύτας καὶ πάντας τοὺς ἁλατοπαραγωγούς. Ἀπάλλαξον αὐτοὺς παντὸς κακοῦ καὶ διαφύλαξον αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς ἀπό τῆς ἀνυπακοῆς εἰς τὸ Σὸν θεῖον θέλημα, ἧς τὸ φοβερόν ὑπομιμνήσκει ἡμῖν ἡ μεταβληθεῖσα εἰς «στήλην ἅλατος» γυνή τοῦ Λώτ. Δώρησαι ἡμῖν, ὡς Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων, εὐκράτους καὶ εἰρηνικοὺς καιροὺς. Ἔκτεινον χεῖρα βοηθείας ἄνωθεν, ἵνα καὶ ἐν τῇ συλλογῇ τοῦ ἅλατος δοξάζηται τὸ Σὸν Πανάγιον Ὄνομα μετά τοῦ Ἀνάρχου Σου Πατρὸς καὶ τοῦ Παναγίου καὶ Ἀγαθοῦ καὶ Ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.