Διά του παρόντος εγγράφου μας επιθυμούμεν ίνα καταστήσωμεν υμάς κοινωνόν ενός σοβαρού προβλήματος σχετικόν με το Γενικόν Νοσοκομείον της Πόλεώς μας, το οποίον τας τελευταίας ημέρας απασχολεί την τοπικήν μας κοινωνίαν.

Επληροφορήθημεν εκ του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου ότι τας πρώτας ημέρας του νέου έτους μετεκινήθη εις αναισθησιολόγος εκ του Νοσοκομείου του Αιγίου εις το Πανεπιστημιακόν Νοσοκομείον των Πατρών, ενώ προ διμήνου ωσαύτως είχεν μετατεθεί εις ακόμα αναισθησιολόγος εις το ίδιον Νοσοκομείον.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταθέσεων ήτο η ισχυρά αποδυνάμωσις του τμήματος αναισθησιολογίας του Ιδρύματος της Πόλεώς μας, καθώς οι εναπομείναντες δύο αναισθησιολόγοι αδυνατούν να ανταποκριθώσι επαρκώς εις τα επιβεβαρυμένα καθήκοντά των ήτοι να εξυπηρετήσωσι καθημερινώς τα δεκάδες επείγοντα περιστατικά παραλλήλως με τας προγραμματισμένας χειρουργικάς επεμβάσεις εις την ορθοπεδικήν και χειρουργικήν κλινικήν του Ιδρύματος.

Ως εκ τούτου, ως υποστηρίζει το ιατρικόν προσωπικόν, τίθεται εις κίνδυνον η υγεία των ασθενών.

Ας σημειωθή ότι το Νοσοκομείον του Αιγίου προσφέρει υγειονομικάς υπηρεσίας εις τον λαόν των επαρχιών της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων, συχνάκις όμως καλείται να περιθάλψη ασθενείς και της ευρυτέρας περιοχής της Αχαΐας, αποτελεί δε μοναδικόν διά την περιοχήν μας δυναμικόν κρατικόν πυλώνα περιθάλψεως και αναπτύξεως, όστις λειτουργεί υποδειγματικώς και αξιοζήλως.

Όθεν εκφράζομεν προς υμάς θερμήν παράκλησιν, εγνωμένης της ευαισθησίας υμών εις τα θέματα της υγείας, ως και της ακαταπονήτου προσπαθείας την οποίαν, εν μέσω μάλιστα της φοβεράς πανδημίας, μετά ενθέρμου ζήλου καταβάλλετε διά την επιτυχήν οργάνωσιν και λειτουργίαν του σπουδαιοτάτου τούτου τομέως, όπως, εις τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, μεριμνήσητε διά την επίλυσιν του ανακύψαντος θέματος ως και γενικώτερον διά την επαρκήν στελέχωσιν του Νοσοκομείου μας, ώστε να ανταποκριθή εις τας συνεχώς αυξανομένας υγειονομικάς υποχρεώσεις του προς εξυπηρέτησιν και διασφάλισιν της υγείας του θεοφιλούς λαού μας.

Ευελπιστούντες εις την κατανόησιν και την θετικήν ανταπόκρισιν σας, ευχόμεθα αίσιον δημιουργικόν και καρποβριθές το νέον έτος 2021.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.