Εις ένδειξιν της διαρκούς δεσμεύσεως διά την προώθησιν της θρησκευτικής αρμονίας και την καλλιέργειαν της ειρηνικής συνυπάρξεως, η Α.Ε. ο κ. MaulenAshimbayev, Πρόεδρος της Γερουσίας του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Καζακστάν και Επικεφαλής της Γραμματείας του Συνεδρίου των Ηγετών Παγκοσμίων και Παραδοσιακών Θρησκειών, ηγήθη μιάς διακεκριμμένης Αντιπροσωπείας, αποτελουμένης υπό υπουργών, βουλευτών και αξιωματούχων, οι οποίοι την Δευτέραν, 6ηνΙουνίου 2023, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Μετά από ένθερμον υποδοχήν υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ΄, η Αντιπροσωπεία απηύθυνεν επίσημον πρόσκλησιν προς τον Μακαριώτατον, ώστε να συμμετάσχη εις την επικειμένην διαδυκτιακήν συζήτησιν Στρογγυλής Τραπέζης: «Οι Θρησκευτικοί Ηγέται Ενώνονται διά την Ειρήνην». Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ εκαλωσώρισεν ενθέρμως την Αντιπροσωπείαν και έρριψε φως εις την βαθείαν ιστορικήν σημασίαν του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, υπογραμμίζων την υπεροχήν του ως της θρησκευτικής Κοινότητος με την εκτενεστέραν αδιάσπαστον ιστορικήν κληρονομίαν εις τους Αγίους Τόπους». Ο Μακαριώτατος ετόνισεν ότι το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων λειτουργεί ως ζωντανή μαρτυρία της Ιεράς Ιστορίας και των αξιοθαυμάστων συναντήσεων του θείου με το ανθρώπινον.

Απηχών συναισθήματα, τα οποία αντηχούν εις μακρότητα χιλιετιών, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ετόνισεν ότι η Ιερουσαλήμ απλώνει την πνευματικήν ακτινοβολίαν και λαμπρότητα αυτής εις ολόκληρον τον κόσμον, υπερβαίνουσα τα όρια των Αγίων Τόπων. Το Πατριαρχείον, ετόνισεν, έχει διαδραματίσει κεντρικόν ρόλον εις την διαφύλαξιν και την καλλιέργειαν του πλουσίου μωσαϊκού της ζωής εις την περιοχήν, το οποίον καλλιεργεί εν περιβάλλον αναγνωρίσεως διαφορετικών πολιτισμών, εθνοτήτων και θρησκειών. Μέσω της ακλονήτου δεσμεύσεώς του, διά την προώθησιν ηθικών και πνευματικών αξιών, αι οποίαι έχουν τας ρίζας αυτών εις τας Αβρααμιαίας παραδόσεις, ως διατυπούνται εις τας Ιεράς Βίβλους, το Πατριαρχείον έχει καλλιεργήσει μίαν γόνιμον συνύπαρξιν μεταξύ των ανθρώπων καλής θελήσεως, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών πεποιθήσεων αυτών. Επιπλέον, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ανεφέρθη εις τας προσπαθείας συνεργασίας, τας οποίας αναλαμβάνουν αι διάφοροι Εκκλησίαι και αι Χριστιανικαί Κοινότητες εις τους Αγίους Τόπους. Ηνωμέναι εις τον αυτόν κοινόν σκοπόν, προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ευημερίαν όλων των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας και ιστορικής Χριστιανικής Κοινότητος. Αύται αι θρησκευτικαί Κοινότητες ενστερνίζονται τον σεβασμόν, την ανεκτικότητα και την αμοιβαίαν ευημερίαν και στοχεύουν να δημιουργήσουν εν υποδειγματικόν προηγούμενον, παράδειγμα διά τον υπόλοιπον κόσμον.

Η επίσκεψις της Α.Ε. του κ. MaulenAshimbayev καί η αξιότιμος Αντιπροσωπεία αυτού φέρουν τεραστίαν σημασίαν, δεδομένων των δυσκόλων συνθηκών, τας οποίας ιδία αντιμετωπίζει την στιγμήν ταύτην η περιοχή. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εξέφρασε την πεποίθησιν Αυτού ότι η επίσκεψις αύτη θα ενισχύση περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ του Καζακστάν και της Ιεράς Πόλεως της Ιερουσαλήμ, καθώς και με τας τοπικάς Εκκλησίας. Ο Μακαριώτατος ανεγνώρισε τον καθοριστικόν ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισεν η Α.Ε. κ. Ashimbayevεις την προώθησιν της ειρήνης και της συμφιλιώσεως, τόσον εις περιφερειακόν όσον και εις παγκόσμιον επίπεδον, προσδίδων έμφασιν εις το γεγονός ότι αι αξίαι αύται είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται η περιοχή εν αυτοίς τοις καιροίς των δοκιμασιών. Ευλογών την Α.E. τον κ. Ashimbayevκαί την Αντιπροσωπείαν αυτού διά την ευγενή Αποστολήν τους, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσέτι επεδαψίλευσε τας ευλογίας Αυτού εν τώ λαώ της Δημοκρατίας του Καζακστάν, ομολογών τας κοινάς αξίας και τας πνευματικάς διασυνδέσεις μεταξύ των δύο περιοχών. Με την σειράν του, η Α.E. ο κ. Ashimbayevκαί η Αντιπροσωπεία αυτού εξέφρασαν την βαθείαν ευγνωμοσύνην αυτών προς τον Μακαριώτατον διά την αποδοχήν της προσκλήσεως εις την ερχομένην διαδικτυακήν συζήτησιν Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Οι Θρησκευτικοί Ηγέται Ενώνονται διά την Ειρήνην».

Η επίσκεψις της Α.Ε. του κ. MaulenAshimbayevκαί η αξιότιμος Αντιπροσωπεία, αλλά και το γεγονός της Στρογγυλής Τραπέζης, όχι μόνον συμβολίζουν την ενίσχυσιν των δεσμών μεταξύ Καζακστάν και Ιερουσαλήμ, ως επαρατήρησεν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αλλ’ επισφραγίζουν επίσης την βαθείαν σημασίαν του διαθρησκευτικού διαλόγου, της συνεργασίας και της αταλαντεύτου επιδιώξεως της ειρήνης εις μίαν περιοχήν, η οποία σφύζει από συνθέτους και διαφόρους προκλήσεις. Καθώς ωλοκληρώθη η ημερίς, οι συμμετέχοντες εις την Στρογγυλήν Τράπεζαν απεχώρησαν, φέροντες μίαν ανανεωμένην αίσθησιν δεσμεύσεως διά την προώθησιν της διαθρησκευτικής κατανοήσεως, της αρμονίας και των συλλογικών προσπαθειών διά την ειρήνην. Αι γόνιμαι ανταλλαγαί μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών θρησκειών και παραδόσεων ελειτούργησαν ως ισχυρά υπενθύμισις της δυνατότητος συνεργασίας και κοινών αξιών, προκειμένου να υπερβούν τα όρια και να προωθήσουν ένα καλύτερον κόσμον δι’ όλους. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄είπεν ότι εις την αρχαίαν και ιεράν πόλιν της Ιερουσαλήμ, όπου η ιστορία και η πνευματικότης συμπλέκονται, η επίσκεψις και η Στρογγυλή Τράπεζα ίστανται ως φάροι ελπίδος, φωτίζοντες την πορείαν προς εν μέλλον χαρακτηριζόμενον από ειρήνην, συμπόνοιαν και ενότητα μεταξύ πάντων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως του θρησκευτικού υποβάθρου αυτών. Το ταξίδιον προς την διαθρησκειακήν αρμονίαν συνεχίζεται, με κάθε βήμα ποιούμενον υφ’ Ηγετών και αντιπροσώπων να απηχή την κοινήν φιλοδοξίαν δι’ ένα κόσμον, ο οποίος θα καθοδηγήται υπό του αμοιβαίου σεβασμού, του διαλόγου και την επιδίωξιν διαρκούς ειρήνης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.