Προσφώνηση Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου Ἐπίσημη ὑποδοχὴ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση καὶ χαρὰ Σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα στὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅλα τὰ στελέχη αὐτῆς, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, παλαιοὶ καὶ νεώτεροι συνεργᾶτες, ὅλα ἀφοσιωμένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, πιστοὶ χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, τέκνα ἅπαντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος.

Ὑποδεχόμαστε τὸν πατέρα ὅλων μας, τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη, αὐτὸν ποὺ ἐπὶ τριάντα χρόνια ὡς Πατριάρχης καὶ πολλὲς δεκαετίες ἀκόμα ὡς κληρικὸς ὑπηρετεῖ τὴ Μητέρα μας Ἐκκλησία, δίνοντας μαρτυρία Χριστοῦ, μαρτυρία θυσίας, ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπο, μαρτυρία ἀγάπης πρὸς τὴ φύση καὶ ὅλη τὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ, σπέρνει καὶ διδάσκει τὴν εἰρήνη, τὸ διάλογο καὶ τὴν ἑνότητα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας ὑπὸ τὴν κραταιὰ καὶ φιλάνθρωπη σκέπη τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου ἐξ οὐκ ὄντων δημιουργοῦ τῶν πάντων.

Συγκεντρωμένους βλέπετε, Παναγιώτατε, ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δὲ θεωροῦν τὴν ἐργασία τους ὡς ἁπλᾶ ἕνα ἐπάγγελμα γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν καὶ νὰ κερδίσουν χρήματα. Εἶναι ὅλοι πιστοὶ καὶ πιστὲς ποὺ γνωρίζουν τὴ σπουδαιότητα τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἐργάζονται μὲ ζῆλο, μὲ ἀγάπη, μὲ σεβασμό, μὲ αὐτοθυσία καὶ μὲ φόβο Θεοῦ.

Ὑπάρχουν δὲ καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται χωρὶς κἂν νὰ ἀμοίβονται, ὅπως εἶναι ἡ ἐκλεκτὴ κυρία Elaine Allen.

Ἰδίως κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, ὅταν ὅλα τὰ ἔσκιαζε ἡ φοβέρα τῆς ἀσθενείας καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιὰ τοῦ ἐγκλεισμοῦ στὰ σπίτια, ὑπῆρχαν ἐκεῖνοι ποὺ ἀψηφώντας τὸν κίνδυνο ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἔρχονται στὰ γραφεῖα τους, ὥστε νὰ μὴ κινδυνεύσει ἡ εὐστάθεια τῆς διοικήσεως καὶ τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως. Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐργάστηκαν ἀπὸ τὸ σπίτι τους, ἐργάστηκαν περισσότερο, μὲ μεγαλύτερη ἐργατικότητα καὶ ζῆλο, διότι ὅλοι μας ἀγαποῦμε τὴν Ἐκκλησία, Παναγιώτατε, ἀγαποῦμε τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή, ἀγαποῦμε τὸ Πατριαρχεῖο μας.

Εὐλογεῖστε, Παναγιώτατε, Σᾶς παρακαλῶ τὰ τέκνα Σας αὐτά, τοὺς ἐργᾶτες αὐτοὺς τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου. Εὐλογεῖστε τὶς οἰκογένειές τους, τὰ παιδιά τους καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν τους, ὥστε νὰ εἴμαστε ἄξια παιδιὰ τῆς ὀρθοδοξίας, ἀντάξιοι ἕλληνες τῶν προγόνων μας, ἄξια τέκνα δικά Σας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τῆς Μητέρας ὅλων μας Ἐκκλησίας.

Καλῶς ἤλθατε Παναγιώτατε, καλὸ μῆνα καὶ καλὰ προεόρτια τῆς αὐριανῆς τριακοστῆς ἐπετείου τῆς ἀξίας ἐνθρονίσεώς Σας στὸν Πρῶτο Θρόνο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἰς πολλὰ ἔτη, Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.