Τά προφητικά λό­για τοῦ ἀγγέλου πρός τόν εὐσεβῆ ἱε­ρέα Ζαχαρία γιά τόν προφήτη πού ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ ἐπαληθεύονται σήμερα μέ τή γέννηση τοῦ «ἐν γεννη­τοῖς γυναικῶν μεί­­ζονος», τοῦ τιμίου Πρό­δρομου.

«Καί ἔσται χαρά σοι καί ἀγαλλία­σις καί πολ­λοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐ­τοῦ χαρήσονται» (Λουκ. 1.14).

Τά προφητικά λό­για τοῦ ἀγγέλου πρός τόν εὐσεβῆ ἱε­ρέα Ζαχαρία γιά τόν προφήτη πού ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ ἐπαληθεύονται σήμερα μέ τή γέννηση τοῦ «ἐν γεννη­τοῖς γυναικῶν μεί­­ζονος», τοῦ τιμίου Πρό­δρομου.

Γιατί ἡ γέν­­νη­σή του δέν εἶναι αἰτία τῆς χαρᾶς μόνο γιά τούς γονεῖς του, ὅπως εἶναι ἡ γέννηση κάθε παιδιοῦ, ἀλλά γιά ὅ­λους τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποί­ους θά προε­τοι­μάσει μέ τήν μετά­νοια γιά τήν ἔλευση τοῦ Σωτῆρος.

Τά προφητικά λόγια τοῦ ἀγγέλου τοῦ Κυ­ρίου πρός τόν εὐλαβῆ καί δί­καιο Ζαχαρία ση­ματοδοτοῦν τήν ἀρ­χή τῆς ζωῆς τοῦ τιμίου Προ­δρό­μου, αὐτοῦ πού ἐπρόκετο νά ἀνα­δει­χθεῖ ἐπίγειος ἄγγελος καί προ­­φή­της· αὐτοῦ πού ἐ­πρόκειτο νά γί­νει «φω­νή βοῶν­τος ἐν τῇ ἐρή­μῳ», ἡ φωνή πού θά πληροφοροῦσε τούς ἀν­θρώ­πους γιά τήν πα­ρου­­σία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο.

Τά προφητικά λόγια τοῦ ἀγγέλου ὅμως δέν ἰσχύουν μόνο γιά τόν πα­τέρα τοῦ τιμίου Προ­δρόμου καί γιά τούς ἀν­θρώπους τῆς ἐποχῆς του, ἀλ­λά ἰσχύουν καί γιά ὅλους ὅσους ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα ἄκουσαν τῆς φωνῆς του καί πίστευσαν στόν Χρι­στό· γιά ὅλους ἐκεί­νους γιά τούς ὁποίους ὁ τιμώμενος σήμερα ἅ­γι­ος Ἰω­άννης ὁ Πρό­δρο­μος ἔγινε τό φῶς πού ὁδηγεῖ στόν Χριστό· γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁ­ποῖ­οι ἐμπνεύ­ονται ἀπό τό κήρυγμά του καί πα­ρα­δειγματίζονται ἀπό τήν ἰσάγ­γε­λη πολι­τεία του· γιά ἐκείνους τούς ὁ­ποίους συγκινεῖ ὁ μο­να­δικός συνδυασμός πού ἐπέτυχε στή ζωή του ὁ τίμιος Πρόδρο­μος, ὁ συνδυασμός τῆς αὐστη­ρό­τητος τῆς ἀ­σκή­σεως μέ τή γλυκύ­τη­­τα τῆς ἀγάπης γιά τόν Θεό καί τόν ἄν­θρω­πο.

Αὐτές τίς δύο πλευρές τῆς προσωπικότητος τοῦ τιμίου Προδρόμου ἐκ­φράζει καί ἡ ὀρθό­δο­ξη ἁγιογραφία, ἀπεικο­νί­­­ζο­ντάς τον ἄλλοτε στίς εἰκόνες τοῦ τέ­μ­πλου, ὅπου πάντοτε πα­ρίσταται δίπλα στόν ὑπ’ αὐτοῦ κηρυχθέντα Χρι­στό, ὡς τόν ἀπόκοσμο ἀσκητή τῆς ἐρήμου πού φέρει τό σύμβολο τοῦ μαρτυρίου του, τήν ἀποτετμημένη κεφαλή του, καί ἄλ­λοτε στήν παρά­σταση τῆς Δεή­σεως μέ τήν ἴδια γλυκύτητα πού δια­κρί­νουμε καί στό πρόσωπο τῆς Πανα­γίας μας νά πρεσβεύει στόν Χριστό γιά τούς ἀνθρώπους.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀλ­λά καί μέ τίς πολλές ἑορτές πού εἶναι ἀφιε­ρω­μένες στό ἱερό πρό­σωπο τοῦ τι­μίου Προ­δρόμου θέλησε ἡ Ἐκ­κλη­­σία μας νά μᾶς ὑπεν­θυμίζει πώς ἡ πα­ρουσία τοῦ ἁγίου Ἰω­άννου καί ὁ ρόλος του δέν σχετίζονται μόνο μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Χρι­στοῦ στόν κό­σμο, ἀλλά ὁ τίμιος Πρόδρομος συνεχίζει νά ἔχει ἕνα σημαντικό ρόλο καί μία σπου­δαία θέση στή ζωή τῆς Ἐκ­κλησίας καί τῶν πι­στῶν μέχρι σήμερα, ἐπι­­βε­βαιώνοντας ἔτσι τά προφητικά λό­για τοῦ ἀγγέλου ὅτι «πολ­λοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται».
Ἀδελφοί μου, ἡ ση­με­ρινή πανήγυρις τοῦ γε­νε­θλίου τοῦ τιμίου Προ­δρόμου καί Βαπτι­στοῦ Ἰωάννου ἄς μᾶς δώ­σει μία ἀφορμή νά σκεφθοῦμε ποιά εἶναι ἡ δική μας σχέση μέ τόν τίμιο Πρόδρομο καί ποιά εἶναι ἡ θέση πού ἔχει ἐκεῖνος στή δική μας ζωή.
Ὅσοι ἔχουμε ἐν­δυθεῖ τόν χιτῶνα τοῦ ἁγίου βα­πτί­σμα­τος, εἴ­μαστε στό μέτρο τῶν δυνατο­τήτων του ὁ καθένας ἀπεσταλ­μένοι παρά Θεοῦ, ὅπως ἐκεῖνος, στόν κόσμο γιά νά μαρ­τυρήσουμε γιά τόν Θεό. Καί ἡ μαρτυρία γιά τόν Θεό δέν εἶναι ἀπαραί­τητα μαρτυρία λόγων, γιατί οὔτε ὁ τίμιος Πρό­δρομος ἔλεγε πολ­λά, ἀλ­λά εἶναι κυρίως καί πρω­τί­στως μαρτυρία ζω­ῆς.
Ἡ ζωή καί τά ἔργα μας θά πρέπει νά μαρ­τυ­ροῦν γιά τόν Χριστό, ὅπως τόν μαρτυ­ροῦ­­σαν καί τά ἔργα καί ἡ ζωή τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ἐ­κεῖ­νος δέν κή­ρυτ­τε ἁ­πλῶς τή μετάνοια, ἀλ­λά τή ζοῦσε μέ τόν πιό πειστικό καί γνή­σιο τρό­πο, μέ τήν ἄσκηση, μέ τή νη­στεία καί τήν προσευχή.
Ἐκεῖνος δέν καλοῦσε ἁπλῶς τούς ἀνθρώ­πους στό βάπτισμα τῆς μετα­νοίας ἀλλά εἶχε βιώσει πρῶτα ὁ ἴδιος τό βάπτι­σμα ἐν πνεύματι Θεοῦ.
Ἐκεῖ­νος δέν ὑποδεί­κνυε ἁπλῶς στούς ἀν­θρώπους τόν «πάσης ἐπέ­κεινα κα­θα­ρότητος» Θεό πού ἔγινε γιά τή σω­τηρία μας ἄνθρωπος, ἀλλά ἦταν ὁ ἴδιος πρό­τυπο καθαρότητος καί ἁγι­ό­­­­τητος βίου.
Ὅσοι, λοιπόν, τόν τι­μοῦ­με καί τόν πανηγυ­ρί­ζουμε σήμερα, ἄς ἀγω­νισθοῦμε νά ἀκο­λου­θήσουμε τήν ὁδό πού βάδισε καί ἐκεῖνος, μέ τήν ἐλπίδα καί τή βε­­βαιότητα ὅτι διά τῶν πρεσβειῶν του θά ἀξιω­θοῦμε καί ἐμεῖς νά συν­αν­τήσουμε τόν Χριστό πού ἐκεῖνος μᾶς ἔδειξε.

Φανούρης Ευστράτιος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.