Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά, θεία Κυρίου δωρεά κι ἀρχή καλός μας χρόνος, δεχθήτε τόν σεβασμό μας.

Νέον δέ ἔτος ἀριθμεῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ Περιτομή καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Βασιλείου.

Δύο χιλιάδες εἴκοσι ἡ οἰκουμένη ἤκουσε καί ἕνα προσετέθη, δόξα εἰς τόν Παντουργέτην.

Μακροθυμεῖ ὁ Πλαστουργός διά νά σώσῃ τόν βροτόν· τήν μετάνοιαν ἀναμένει· δι’ ἡμᾶς Ἐκείνῳ μέλλει.

Ἐκύκλωσαν ἡμᾶς κακά, τούς ἁμαρτάνοντας πολλά τῆς Μητρός μας Παναγίας ἄς προφθάσουν αἱ πρεσβεῖαι.

Λοιμός δεινός ἐνέσκηψε, φόβος δριμύς ἐπέπεσε· τοῦ Ἁγίου μας ἡ χάρη κάθε κίνδυνο νά ἄρη.

Εὐχαριστοῦμεν σοι θερμῶς, ὡς ἀγρυπνεῖς διηνεκῶς, λειτουργεῖς καί μνηνονεύεις, εὐλογεῖς καί εἰρηνεύεις.

Ἔπαρον χεῖρας ἱερᾶς, ὡς ἱλεούμενος ἡμᾶς, τήν Χάριν προσκομίζων καί καρδίας ἱλαρύνων.

Τῷ μανδυλίῳ σῶν εὐχῶν ἀπόσμηξον ἐκ τῶν ψυχῶν πόνους, δάκρυα, ἱδρῶτας καί λοιμοῦ τάς ἀλγηδόνας.

Καί ὡς ἀκοίμητος φρουρός, μακράν ἀπώθου τόν ἐχθρόν, πειρασμούς καί κάθε θλῖψιν πού λυμαίνονται ὡς λύκοι.

Μέτοχος λύπης καί χαρᾶς στά πλεῖστα περιστατικά καί Ἐσεῖς πάντα καλεῖσθε ὅλους νά περιχωρῆτε.

Καί μεσ’ τά τόσα άλγεινά δεχθήκαμε ὅλοι ξαφνικά τήν κοίμησιν τοῦ θείου ἀπό Τρίκκης Ἀλεξίου.

Καί Ἰωάννου τοῦ σεπτοῦ, πατρός ὑμῶν πνευματικοῦ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς, Ρεντίνης, ἁρπαγέντος ἐξ ἀπίνης.

Τῶν δύο ἅμα αἱ εὐχαί πάντων ἡμῶν στηρικτικαί καί ἡ μνήμη αἰωνία ἐν ἀφράστῳ θυμηδίᾳ.

Δέσποτα ἔτη σας πολλά, εὐφρόσυνα, ὑγιεινά, τῷ Κυρίῳ εἰργασμένα, εἰς τήν ποίμνη σας δοσμένα.

Χαίροις τῆς Τρίκκης καί Σταγῶν ὁλκάδος θεῖος πλοηγός, Ἐκκλησίας μας κοσμήτωρ, μονοτρόπων ἀντιλήπτωρ.

Τοῦ Γέροντός μας φαεινός λύχνος καί στῦλος στερεός, θρέμματα αὐτοῦ στηρίζων, δράγματα αὐτοῦ θερίζων.

Σύ περικράτει ἐν Θεῷ καί ὑπερεύχου καί ἡμῶν τῆς Δουσίκου θείας μάνδρας καί Κορμπόβου ἐκλογάδος.

Ζῆθι πανυπερσέβαστε καί πεπνυμένε Δέσποτα εἰς ἐτῶν ὀλβίων μήκη, ἁγιάζων τήν σήν ποίμνην.

Προσκυνούμε Ἅγιε Δέσποτα!

Τήν εὐχή σας!

Καλή Χρονιά!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.