Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τά ὡς κάτωθι διά τήν ὑποβολήν τῶν στοιχείων, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων θά καταρτισθῶσι τά Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2022.

1. Ἐπειδή ὁ ἐκδιδόμενος κατ᾿ ἔτος τόμος εἶναι συνήθως ὀγκώδης καί ὡς ἐκ τούτου δύσχρηστος καί ὑψηλοῦ κόστους, ἀπαιτεῖται:
α) Ἡ κατά τό δυνατόν μείωσις τοῦ βιογραφικοῦ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, οὕτως ὥστε νά μή ὑπερβαίνῃ τόν παραπλεύρως τῆς φωτογραφίας αὐτῶν ἐλεύθερον χῶρον, εἰς τό ὁποῖον ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα θά ἀναφέρωνται τό ἔτος καί ὁ τόπος γεννήσεως, οἱ τίτλοι σπουδῶν, ἡ οἱαδήποτε ἐκκλησιαστική διακονία καί ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας.
β) Ἡ ἄνευ λεπτομερειῶν ἀναφορά τῶν διαφόρων ἐπί μέρους στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν διακονίαν καί τήν ἐν γένει δραστηριότητα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
2. Ἡ ἀποστελλομένη διά τά Δίπτυχα φωτογραφία νά εἰκονίζῃ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην φέροντα μόνον ἐπανωκαλύμμαυχον καί ἐγκόλπιον.
3. Αἱ ἐνδεχόμεναι μεταβολαί καί διορθώσεις εἰς τήν ἐνοριακήν καί μοναστηριακήν διάρθρωσιν δέον ὅπως σημειωθῶσιν εἰς φωτοστατικόν ἀντίγραφον τῶν ὑπαρχουσῶν σελίδων τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2021.
4. α) Ἡ ἀναγραφομένη τοπική ἁγιολογία κρίνεται ἀπαραίτητον ὅπως ἀναφέρῃ σαφῶς τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων, τά ἔτη κατά τά ὁποῖα ἔζησαν, καθώς καί τήν ἡμέραν τῆς μνήμης Αὐτῶν, ἄνευ ἑτέρων ἁγιολογικῶν λεπτομερειῶν.
β) Αἱ τοπικαί ἑορταί καί ἡ τοπική ἁγιολογία δέον ὅπως συνενωθῶσιν, ὅπου εἶναι δυνατόν, πρός ἀποφυγήν ἐπαναλήψεων.
5. Εἰδικῶς εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς τήν κατηγορίαν τῶν Ἐφημερίων, ἀναγκαῖον τυγχάνει ὅπως αὕτη ἀναγραφῇ συμφώνως πρός τήν κατάταξιν τῶν Κληρικῶν, ἤτοι Π.Ε. ἤ Τ.Ε. ἤ Δ.Ε. ἤ Υ.Ε.

Ὡσαύτως, ἀπό τοῦ ἔτους 2022, δέον ὅπως ἀναγράφωνται καί οἱ συνταξιοῦχοι Ἐφημέριοι, τοὐλάχιστον ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νά ὑπηρετοῦν κανονικῶς εἰς τήν Ἐνορίαν των, ἀλλά καί οἱ ἄμισθοι, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ὡς ἐφημέριοι, μέ τήν σημείωσιν παραπλεύρως τοῦ ὀνοματεπωνύμου αὐτῶν τοῦ χαρακτηρισμοῦ «(συντ.)» ἤ «(ἄμ.)», ἀναλόγως. Εἰς τόν τελικόν ἀριθμόν τῶν Κληρικῶν ὡστόσο, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται εἰς τό κεφάλαιον ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλά καί εἰς τό τέλος τῶν Διπτύχων, ὅπου ἀναφέρεται ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ἄμισθοι καί οἱ συνταξιοῦχοι νά μή συγκαταλέγωνται, τονίζοντες τήν ἀνάγκην τά ἀριθμητικά στοιχεῖα νά εἶναι ἀπολύτως ἀκριβῆ.
6. Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως ὅπως ἡ ἐπίσημος ἀποστολή τῶν στοιχείων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιῆται δι᾿ ἐγγράφου ὑπογεγραμμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί ἀπευθυνομένου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διά τήν ἔγκαιρον καί ἐπιμεμελημένην ἔκδοσιν τῶν Διπτύχων ἀπαιτεῖται, ὡσαύτως, ἡ ἔγκαιρος ἀποστολή τῶν σχετικῶν πληροφοριακῶν στοιχείων ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἤτοι τό ἀργότερον ἕως τοῦ τέλους τοῦ μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ. Ἐν περιπτώσει ἐκπροθέσμου ἀποστολῆς τῶν στοιχείων, θά δημοσιεύωνται τά στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.