Εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀνακοινώσεως Σας σχετικῶς μέ τόν σχολιασμόν ἀπό τό Γραφεῖον Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς ἐκφωνηθείσης εἰσηγήσεώς Σας εἰς τήν Σεπτήν Ἱεραρχίαν τοῦ Περιπύστου Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, τήν 10ην Ἰανουαρίου 2022, ἐπαγόμεθα τά κάτωθι:

1. Εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μας, δομικόν στοιχεῖον τῆς προσωπικότητος ἀπό τίς δωρεές τοῦ κατ’ εἰκόνα, εἶναι ἡ ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, διότι «ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» (Γαλ. 5,13) διακηρύσσει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος καί συνεπῶς μέ αὐστηρά τήρησιν τοῦ Κανονικοῦ πλαισίου, τά μέλη τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως καί οἱ συνεργάται ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐκφράζουν ἀβιάστως καί ἐλευθέρως τίς κρίσεις τους καί τήν ἀγωνία τους, διά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα Σῶμα εἰς τήν Οἰκουμένην μέ κεφαλήν τόν Δομήτορα Αὐτῆς Κύριον (Ἐφεσ. Α΄ 22-23).

Συνεπῶς λογοκρισίαν εἰς τούς συνεργάτας μας δέν ἐπιβάλλομεν, φαλκιδεύοντες τήν θεόσδοτη ἐλευθερίαν τους.

Γνωρίζουν νά σέβονται τούς θεσμούς καί τά πρόσωπα ἀλλά φαίνεται νά Σᾶς διαλανθάνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι τιμάριον οὐδενός. Διαχειρισταί ἄχρι καιροῦ εἴμεθα ὅλοι καί ὄχι ἰδιοκτήται καί κυρίαρχοι καί καλούμεθα νά δίδωμε λόγον «παντί τῷ αἰτοῦντι» ὡς ὁ θεῖος Πέτρος παραγγέλει (Α΄ Καθολική Πέτρου 3,15).

2. Τό κείμενον πού ἐσχολιάσθη ἦτο ad hoc τμῆμα τῆς ἰδικῆς Σας εἰσηγήσεως. Ἐσεῖς τήν ἐκφωνήσατε Σεβασμιώτατε καί καμμία κοπτοραπτική ὅπως ἀναφέρετε, ἐξισώνοντας Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μέ αἱρετικές καί κακόδοξες σέκτες, δέν ἐπισυνέβη.

Τό κείμενό Σας ἐσχολίασαν, στό ὁποῖον πουθενά δέν γίνεται ἀναφορά στή σήμερον ἐπιχειρουμένη ἀναδίπλωσίν Σας καθώς τώρα ἰσχυρίζεσθε στήν ἀνακοίνωσίν Σας ὅτι «οἱ ἀναφορές τῆς εἰσηγήσεώς μου στήν Ἱεραρχία τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου «περί ἐσωτερικοῦ προβλήματος κτλ.» εἴχαν ὡς ἀφορμή δημοσιεύματα φιλορωσικῶν μέσων ἐνημερώσεως γιά Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, πού δῆθεν στηρίζουν τίς Ρωσικές θέσεις».

Στήν εἰσήγησίν Σας πού ἐσχολιάσθη ἀπό τό Γραφεῑον τῆς Μητροπόλεώς μας, δέν ὑφίσταται οὔτε νύξις τῆς σήμερον παρουσιαζομένης νέας θέσεώς Σας, συνεπῶς ἐφ’ ὅσον στήν εἰσήγησίν Σας τίποτε δέν ἀναφέρατε, παρουσιάζων τίς θέσεις Σας ὡς αὐτοκριτικήν ἐκζητῶν καί τήν ἄδειαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου καί ἀναφέρων ἐπί λέξει «Προχωρῶ μέ τήν ἄδειά Σας Μακαριώτατε, σέ μερικές ἐπισημάνσεις ἐπί τοῦ προκειμένου, ἐν πολλοῖς γνωστές καί αὐτονόητες ἀλλά θεωρῶ πώς εἶναι σημαντικό νά τεθοῦν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Σώματος μέ τόν πλέον ξεκάθαρον τρόπον.

1) Ἡ ἐφεκτική – διστακτική στάση ὁρισμένων ἐκ τῶν Ἁγίων ἀδελφῶν ἤ ἀκόμη καί ἡ ἐκπεφρασμένως ἀρνητική τους στάση νά συνταχθοῦν μέ τήν ἀπόφασιν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας νά στέρξει στά γενόμενα ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐνεθάρρυνε ἤ τουλάχιστον δέν ἀποθάρρυνε τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας νά ἐπιχειρήσει τά ὅσα ἀντικανονικά ἐπεχείρησε, καθώς εὐελπιστεῖ σέ στήριξη ἐκ τῶν ἔνδον, πρᾶγμα πού πιστοποιεῖται ἀπό τό γεγονός τῆς κατά περίπτωσιν καί ἐπιλεκτικῆς ἀκοινωνησίας ὅπως ἐπιλεκτικῶς ἀναφέρθηκε κτλ.» (σελ. 6 τῆς εἰσηγήσεως) διερωτῶμαι διατί παρεπικράνθητε; Ἡ εἰσήγησίς Σας Σεβασμιώτατε εἶναι ἀνηρτημένη στό διαδίκτυον καί μπορεῖ κάθε ἕνας νά τήν ἀναγνώση.

Ἑπομένως διατί ἐκτίθεσθε Ἅγιε ἀδελφέ;

3) Πολύ πρίν Ἐσεῖς εἰσέλθετε εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον, εἴχαμε συνδεθῇ μέ ἀδελφική ἀγάπην μέ τόν Σεπτόν Σας Προκαθήμενον Πάπαν καί Πατριάρχην, τόν ὁποῖον ὑπερήδιστα καί σεβόμεθα καί ἀγαπῶμεν καί τιμῶμεν ἀνυπερθέτως διά τήν πληθωρικήν του ἀγάπη καί τό μέγιστον Ἱεραποστολικόν του ἔργον, ἀλλά Ἀγαπητέ Ἀδελφέ ἐδῶ διακυβεύεται ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ ἀδελφοί τοῦ Γραφείου ὁρμώμενοι ἀπό τόν πόνο τους, ἐξέφρασαν τήν ἀγωνίαν τους καί ὑπέβαλαν τήν προσευχήν τους διά τήν ὑπέρβασιν τῆς σοβούσης τραγικῆς κρίσεως, «παρακαλοῦντες» διά τήν λύσιν τοῦ προβλήματος καί ὄχι ὡς ἰσχυρίζεσθε «ἀπρεπῶς ὑποδεικνύοντες».

Ἐάν ἔχετε ἀναπτύξει «διάνοιαν Κυρίου» εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας πράγματα, παρακαλοῦμεν ἐπανεξετάσατε ποίου Πνεύματος εἴμεθα διάκονοι. Ἀγνοεῖτε ὅτι δέν εἶναι ἀπρέπεια ὁ πόνος διά τόν ἀπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης λαόν τοῦ Θεοῦ, διότι μεγαλειωδῶς ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς ὁμιλεῖ διά τήν συλλειτουργίαν τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας (Α΄ Κορινθίους 12,26).

Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Γραφείου μας τό δηλώνει ἀπερίφραστα. Στή Ἀφρικανική Ἤπειρο τῶν πενήντα Ἐθνῶν «βράζει» τό Ἰσλάμ δαπανώντας ἑκατομμύρια δολλάρια τοῦ Σουνιτικοῦ μπλόγκ, καί κορυβαντιοῦν οἱ παντοειδεῖς αἱρέσεις. Τό θαυμαστό ἔργον τῆς ἱεραποστολῆς καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ θά διακοπεῖ ὅταν δύο Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα ἀλληλοϋποβλέπονται καί ἀλληλοκαθαιροῦνται.

4) Παραθεωρεῖτε ὅτι στό κείμενο τοῦ Γραφείου μας πού μιλοῦσε εὐφήμως γιά τό πρόσωπόν Σας, ἀλλά Σᾶς ἐνόχλησε ὅπως φαίνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἑρμηνεία τῶν λόγων Σας, χαρακτηρίζεται ἡ ἐνέργεια τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας διά τήν δημιουργία Ἐξαρχείας στήν Ἀφρικανικήν Ἤπειρον ὡς ἀπαράδεκτη, διότι ἀποπειρᾶται νά διασπάσει τήν ἑνότητα τοῦ Σώματος τῶν πιστῶν μέ τήν διασάλευσι τῆς Ὀρθοδόξου εἰρήνης στήν Ἀφρικανικήν Ἤπειρον, χαρακτηρίζουσα ὡς δῆθεν σχισματικό τό Πρεσβυγενές Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, δίχα σχετικῆς Πανορθοδόξου Συνοδικῆς καταγνώσεως.

5) Δυστυχῶς διά Ἐσᾶς στήν ἀνακοίνωσίν Σας περιέχονται βαρύτατοι συκοφαντικοί ἰσχυρισμοί κανονικῶς, ἀστικῶς καί ποινικῶς ἐλεγκτέοι τούς ὁποίους δημοσίᾳ προβάλλατε, διαπράττων τό ἀδίκημα τῆς συκοφαντικῆς δυσφημίσεως πού προβλέπεται ἀπό τόν ΣΤ΄ Κανόνα τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τόν Ποινικό Νόμο.

Γράφετε ἐπί λέξει «Οἱ ἰθύνοντες νόες τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί παραθρηκειῶν… νά σταματήσουν νά ὑβρίζουν ἐργολαβικῶς τήν Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-πόλεως καί νά κρίνουν καί νά κατακρίνουν τίς ἀποφάσεις τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων».

Καλεῖσθε λοιπόν νά ἀποδείξετε μέ παράθεσιν στοιχείων πότε ἐξυβρίσθη ὑπό τοῦ Γραφείου μας τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον καί μέ ποῖες ὕβρεις καί τό ἐξίσου πολυσήμαντον ποῖες ἀποδείξεις ἔχετε ὅτι τό φρικῶδες αὐτό ἔργον τῆς ἐξυβρίσεως τό διαπράττει τό Γραφεῖον τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐπ’ οἰκονομικῇ ἀμοιβῇ, διότι αὐτό σημαίνει ἑλληνικά, ἐργολαβικῶς, ὅπως ἀναφέρετε χωρίς εἰσαγωγικά.

Ἀναμένομεν λοιπόν τίς ἀποδείξεις τῶν ἰσχυρισμῶν Σας ἤ τήν δημοσίαν ἔκφρασιν τῆς συγγνώμης σας διά τίς πρόδηλες αὐτές συκοφαντίες, πού διασπείρατε κατά τῆς Μητροπόλεώς μας, διότι ἄλλως θά διεκδικήσουν οἱ θιγέντες τήν δικαίωσίν τους ἀστικῶς καί ποινικῶς.

Ὅσον τέλος ἀφορᾶ εἰς τήν κριτικήν πού ἀναφέρετε Ἐσεῖς, τό Γραφεῖον μας στηλιτεύει συννόμως καί κανονικῶς τήν συμπόρευσιν μέ τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁπουδήποτε κι ἄν ἐπισυμβαίνει.

Προσφάτως ἔψεξα ὁ ἴδιος δριμύτατα τήν Οἰκουμενιστική συμπροσευχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, στόν Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν Saint- Germain l’ auxeprois de Paris, μέ τήν συμπροσευχήν τοῦ Καρδιναλίου Curt Coch, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος.

Ἀναμένομεν Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καμερούν

Φιλαδέλφως
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.