ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Αντιπροσωπεία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, υπό τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, επισκέφθηκε το Φανάρι και συμμετείχε στον εορτασμό των ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξέφρασε τις θερμές ευχές της Ιεραρχίας, του κλήρου και του λαού της μεγαλονήσου, παρακαλώντας τον Κύριο όπως «διακρατῇ τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα ὑγιαίνουσαν, ὀρθοτομοῦσαν τόν λόγον τῆς Χριστοῦ Ἀληθείας, πυκτεύουσαν διά τήν ἑνότητα καί εὐστάθειαν τῆς Ἐκκλησίας καί δρέπουσαν εὐκλεεῖς καρπούς ἐκ τοῦ πλουσίου ἀμητοῦ τῶν ἀνυστάκτων κόπων καί ἀγώνων Αὐτῆς».

Ακολουθεί ολόκληρη η προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου κ. Ευγενίου για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου:

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Μετά περισσῆς χαρᾶς καί πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς κατά Κρήτην Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελουμένη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ῥεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί τῆς ταπεινότητός μου, εὑρισκόμεθα εἰς τό Σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, ἵνα ὑποβάλωμεν βαθυσεβάστους υἱϊκάς εὐχάς ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ, καθ’ ἥν ἄγετε τά Ὀνομαστήριά Σας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ Αὐτῆς.

Ἥκομεν διά νά εὐχηθῶμεν, καί ἤδη, κατά τήν μετοχήν μας εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐλάβομεν Πατριαρχικήν θεόσδοτον εὐλογίαν καί Πατρικήν εὐχήν.

Ἥκομεν διά νά συγχαρῶμεν, καί εὑρισκόμεθα ἀντλοῦντες εἰρήνην καί ἀγαλλίασιν ἐκ τῆς ζειδώρου πηγῆς τῆς χάριτος καί τῆς κατά Θεόν καταλλαγῆς.

Ἥκομεν διά να τιμήσωμεν, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «οἱ τιμῶντες τό πρόσωπον» τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος «τιμοῦν ἕκαστον ἀνθρώπινον πρόσωπον καί μέσῳ τῆς τιμῆς αὐτῆς, τιμοῦν τό ἀρχέτυπον Θεῖον Πρόσωπον, τοῦ ὁποίου τελείαν ἐνσώματον εἰκόνα ἀπετέλεσσεν ὁ πρᾶος και ταπεινός τῇ καρδίᾳ Ἰησοῦς Χριστός», κατά σεπτήν Ὑμετέραν ἔκφρασιν.

Ἥκομεν τέλος, ἵνα προσκυνήσωμεν καί ὑποβάλωμεν υἱϊκόν σέβας εἰς Θρόνον Μαρτυρικόν, καί καθιστάμεθα ἔμπλεοι περισσείας δυνάμεως καί ἄνωθεν ἐνισχύσεως διά τῶν Ἁγίων εὐχῶν Σας.

Παναγιώτατε, ἡ ἀφορμή τῶν Σεπτῶν Ὀνομαστηρίων Σας, μᾶς δίδει τήν εὐκαιρίαν τό μέν, ἵνα ὑποβάλωμεν τήν ἐγνωσμένην ὑφ’ Ὑμῶν ἀφοσίωσιν καί ἀταλάντευτον προσήλωσιν εἰς τά δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς θυγατρός Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Τίτου, τό δέ, ἵνα καταθέσωμεν εἰς τόν περιώνυμον οἰακοστρόφον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐγκαρδίους ἑορτίους εὐχάς, ὅπως Κύριος ὁ Θεός διακρατῇ τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα ὑγιαίνουσαν, ὀρθοτομοῦσαν τόν λόγον τῆς Χριστοῦ Ἀληθείας, πυκτεύουσαν διά τήν ἑνότητα καί εὐστάθειαν τῆς Ἐκκλησίας καί δρέπουσαν εὐκλεεῖς καρπούς ἐκ τοῦ πλουσίου ἀμητοῦ τῶν ἀνυστάκτων κόπων καί ἀγώνων Αὐτῆς.

Εἴησαν τά ἔτη Ὑμῶν, Πανσέβαστε Πάτερ καί Δέσποτα, θεοστεφῆ καί πανεύφημα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.