ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΡΤΗ : Ἐν ὂψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καί ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας, ἡ ὁποία ἐφέτος θά τελεσθῇ, δυστυχῶς, μέ λιτότητα καί ἁπλότητα, ἓνεκα τῶν ὑφισταμένων μέτρων καί τῆς δοκιμασίας, τήν ὁποίαν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, ἐπέτρεψε δι’ ἡμᾶς, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας καί νά σᾶς ἀπευθύνουμε λόγον ἀγάπης καί παραμυθίας.

Αὐτή ἡ ἀγάπη τῶν ἱερέων τοῦ Ναοῦ σας, ἰδιαίτερα σήμερα θά ἐκφρασθῇ ὡς παραμυθία, ὡς παρηγορία δηλαδή πρός τά πονεμένα παιδιά μας, τά ὁποῖα εἰδικά ἐφέτος δέν μποροῦν πανηγυρικά καί πανευφρόσυνα νά τιμήσουν τόν προστάτη καί πολιούχο τῆς Τριανδρίας , τόν Γέροντα τόν Παππού ὅπως τόν ἀπόκαλοῦν οἱ παλιαότεροι κάτοικοι.

Ακολουθηστε μας στο TWITTER

Γνωρίζουμε τόν πόνο σας, γνωρίζουμε τήν ἐσωτερική σας ὀδύνη, γνωρίζουμε τά δάκρυά σας, ἀκούμε τόν ἐσωτερικό σπαραγμό σας καί μέ ραγισμένη ἀπό τόν δικό μας πόνο τήν καρδία μας, προσπαθῶντας καί ἐμεῖς νά σταθοῦμε ὂρθιοι, ἳνα μή παρασύρουμε τά τέκνα μας εἰς περισσήν λύπην ἓνεκα τῆς ἰδικῆς μας βαθυτάτης ὀδύνης.

Ἀδελφοί μου, γνωρίζουμε τήν εὐσέβειά σας, γνωρίζουμε τήν πρός τόν Θεόν ἀγάπη σας, γνωρίζουμε τά βαθύτατα αἰσθήματα τῆς εὐλαβείας σας πρός τόν ἃγιον Σπυρίδωνα καί διά τοῦτο, κατανοοῦμεν τόν πόνο σας καί τήν βαθειά σας, ἀνθρωπίνως, θλίψη γιά τό ὃτι δέν θά ἑορτάσωμε μέ τήν λαμπρότητα πού ἑορτάζαμε πάντοτε τον Ἃγιό μας.

Κατανοοῦμεν τό παράπονό σας καί τίς ποικίλες ἐξ’ άγάπης πρός τόν Θεόν καί τιμῆς πρός τόν Ἃγιον Σπυρίδωνα, ἀντιδράσεις σας. Καί ὃσον οἱ ὧρες τῆς ἑορτῆς πλησιάζουν αἰσθανόμεθα τά δάκρυά σας νά κυλοῦν ἀπό τά μάτια σας.

Αὐτά τά δάκρυα καί τόν πόνο σας τά πῆραμε καί τά ἓνωσαμε μέ τά δικά μας δάκρυα καί τά μετεφέραμε στόν Ἃγιο μας καί ἀντί ἀνθέων τά ἀποθέσαμε στήν Ἁγίαν ἱεράν καί σεβασμίαν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, οἱ ἱερεῖς καί συνεργᾶτες τοῦ Ναοῦ, καί τόν ἱκετεύσαμε νά μεσιτεύσῃ καί νά πρεσβεύσῃ πρός Κύριον, ὣστε νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς σώσῃ ἐκ τῆς δικαίας Αὐτοῦ ἀπειλῆς καί τῆς δοκιμασίας, τήν ὁποίαν ἐξ’ αἰτίας, δυστυχῶς τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὑφιστάμεθα.

Γνωρίζετε ἀδελφοί μου, ὃτι δέν ἐπαύσαμε ἡμέρα καί νύκτα νά προσευχόμαστε καί νά τελοῦμεν καθημερινῶς τό ἱερώτατον Μυστήριον τῆς Θείας Λειτουργίας καί τό ἱερόν Σαρανταλείτουργο. Μέσα, λοιπόν ἀπό τήν προσευχή καί τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, εἲμαστε ὃλοι μαζί. Οὐδείς ἀπουσιάζει ἀπό τήν Θεία Λατρεία.

Γνωρίζετε ὃτι εἲμαστε κοντά σας, προσφέροντάς σας τόν Κύριόν μας, τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, ὡς ζωή καί οὐράνια κληρονομιά. Καθ’ ὃλον αὐτό τό στάδιο τῆς δοκιμασίας, προσπαθήσαμε εἰς τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, καί εἰς οὐδένα ἐστερήσαμε οὐδέν πνευματικόν ἀγαθό, παρά τά περιοριστικά μέτρα. Χρησιμοποιήσαμε καί χρησιμοποιοῦμε τό μέτρον τῆς ἀγάπης ἡ ὁποία εὑρίσκει τρόπους νά εὐεργετήσῃ τόν ἀγαπώμενον.

Ὁ Κύριός μας φαίνεται, ὃτι μᾶς ζητάει ἀκόμα κάποιες θυσίες καί μᾶς δοκιμάζει στήν ὑπομονή, στήν ταπείνωση καί στήν ἀγάπη.
Ἐφέτος, ζητάει ἀπό μᾶς νά ἑορτάσωμε κατά τρόπο πρωτόγνωρο τόν Ἃγιον Σπυρίδωνα.

Κάνετε τόν ἐφετινό ἑορτασμό ὑπόθεση βαθειᾶς ἐσωτερικῆς περισυλλογῆς, προσευχῆς καί κατανύξεως καί ἑνώσατε ἀπό ἐκεῖ πού θά εὑρίσκεσθε τήν προσευχή σας, μέ τήν ἰδική μας πού θά προσφέρεται στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου. Ὁ Ἃγιος Σπυρίδων θά εἶναι στό σπίτι σας, στό τραπέζι σας, γιατί δέν ἒλειψε ποτέ ἀπό τήν καρδιά σας.
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί εὐλογημένοι, ὃταν μέ τό καλό ἀρθοῦν τά περιοριστικά μέτρα, θά τιμήσωμε πανηγυρικῶς τόν Ἃγιό μας καί λιτανευτικά θά τόν παρακαλέσωμε νά σκέπῃ καί νά φρουρῇ, ὃπως μέχρι τώρα πράττῃ, τήν πόλη του καί τόν Λαό τῆς Τριανδρίας.
Mέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος
Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Πακαλίδης
Και οἱ σύν ἐμοί ἀδελφοί ἱερεῖς

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.