Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Τω Ιεράρχη του Χριστού Νεκταρίω, τω δοξασθέντι δωρεάς ουρανίας, προσπέσωμεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, άγιε Νεκτάριε, Ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσαι, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας, Πάτερ τη σκέπη σου.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Ως ειληφώς παρά Θεού εξουσίαν, του θεραπεύειν τας δεινάς καχεξίας των προσιόντων, Πάτερ, τοις λειψάνοις σου, ίασαι δεόμεθα, τούς δεινώς θλιβομένους, νόσοις και παθήμασι, και πικραίς αλγηδόσι, και εν ειρήνη φύλαττε ημάς, ταις σαις πρεσβείαις Νεκτάριε Όσιε.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας Σου λαλείν οι ανάξιοι, ειμή γαρ Συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων, τις δε διεφύλαξεν έως νύν ελευθέρους. Ούκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ Σου, σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Νεκτάριε πρέσβευε υπέρ ημών.

Πληγείς τη κακία του δυσμενούς, τη ση αντιλήψει, καταφεύγω αναβοών. Ειρήνευσον Πάτερ την ζωήν μου και την κατ’ άμφω υγείαν μου δώρησαι.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Αγίως ανύσας σου την ζωήν, αεί αγιάζεις, και λυτρούσαι παντός κακού, Νεκτάριε Πάτερ θεοφόρε, τους προσιόντας τοις θείοις λειψάνοις σου.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Θαυμάτων δυνάμεις ως ενεργών, θεράπευσον Πάτερ, ασθενείας οδυνηράς, των την σην βοήθειαν ζητούντων, θαυματουργέ Ιεράρχα Νεκτάριε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ως Μήτηρ φιλεύσπλαχνος του Θεού, φιλάγαθε Κόρη, ευσπλαχνίσθητι επ’ εμοί, και βλάβης με πάσης και μανίας, του αοράτου απάλλαξον όφεως.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Νοσημάτων παντοίων και χαλεπών θλίψεων, και επηρειών ολεθρίων, και επιθέσεων του αρχεκάκου εχθρού, ως συμπαθής Ιεράρχης, ασινείς διάσωζε, τους σε γεραίροντας.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Νέκταρ άυλον θείον της θεϊκής χάριτος, ής παρά Θεού εκομίσω βλύζει εκάστοτε, η θεία κάρα σου και των παθών την πικρίαν απελαύνει, Άγιε εκ των ψυχών ημών.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι.

Εν οδύναις και πόνοις και θλιβεραίς μάστιξι, Πάτερ την ζωήν μου ανύων προς σε κατέφυγον, μη ούν παρίδης με αλλά τη ση επισκέψει, εκ των συνεχόντων με δεινών απάλλαξον.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Καταφύγιον κόσμου και αρραγές στήριγμα, Κεχαριτωμένη Παρθένε, τους καταφεύγοντας υπό την σκέπην σου, των πολυπλόκων σκανδάλω, του δολίου δράκοντος, σκέπε και φύλαττε.

Διάσωσον εκ πάσης βλάβης και θλίψεως Ιεράρχα, τους εν πίστει τη ση πρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμώντας Νεκτάριε θεοφόρε.

Eπίβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Πηγή δαψιλής, ιάσεων εν Πνεύματι εδείχθη σοφέ, η θήκη των λειψάνων σου, ιάται γαρ τους πάσχοντας και υγείαν και ρώσιν χαρίζεται, τοις προσιούσιν εν πίστει θερμή, Νεκτάριε πάτερ ιερώτατε.

Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Νεκτάριε πρέσβευε υπέρ ημών.

Την Μονήν σου Νεκτάριε, πάσης επηρείας ανεπηρέαστον, του δολίου πολεμήτορος, Πάτερ διατήρει τη ση χάριτι.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ασθενείς τους προστρέχοντας, Πάτερ πανταχόθεν τη θεία Μάνδρα σου, θεραπείας καταξίωσον και την λύπην τούτων διασκέδασον.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ρώσιν δίδου και ίασιν, την κατά ψυχήν και σώμα Νεκτάριε, και πταισμάτων απολύτρωσιν, τους ειλικρινώς σε μακαρίζουσι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ίθυνόν με Πανάμωμε, προς της μετανοίας οδόν σωτήριον και παθών μου τα σκιρτήματα, νέκρωσον εις τέλος και αφάνισον.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Εύρε σε θερμόν αντιλήπτορα η Αίγινα, δια τούτο σου τη χάριτι αεί, καταφεύγει και λυτρούται πάσης θλίψεως.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ήρεμον ζωήν διανύειν και ατάραχον, από πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάτερ Νεκτάριε.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Μέγαν σε φρουρόν και προστάτην Πάτερ Όσιε, κεκτημένη η Μονή σου η σεπτή, εγκαυχάται τη ταχεία αντιλήψει σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Άχραντε Αγνή, του Θεού Μήτερ απείρανδρε, τους ελπίζοντας τη σκέπη Σου αεί, ανωτέρους πάσης βλάβης διατήρησον.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Σωμάτων και των ψυχών τας οδύνας, επικούφησον Νεκτάριε Πάτερ, των προς την σην αφορώντων πρεσβείαν, και τας καρδίας ημών χαράς πλήρωσον και αθυμίας χαλεπής, εξ ημών την ομίχλην διάλυσον.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ρυσθήναι πειρατηρίων παντοίων και σκανδάλων του εχθρού ολεθρίων και αναγκών και στενώσεων πλείστων, τον Πανοικτίρμονα Λόγον ικέτευε, Νεκτάριε θαυματουργέ, τους προστρέχοντας πίστει τη σκέπη σου.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι.

Υψόθεν ως συμπαθής εποπτεύων και απαύστως προστατεύων μη παύση, της ιεράς σου Μονής θεοφόρε, της κεκτημένης ως μέγα θησαύρισμα, Νεκτάριε θαυματουργέ, την σορόν των αγίων λειψάνων σου.

Και νυν και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Σωτήρα και Λυτρωτήν των ανθρώπων, τον φιλάνθρωπον κυήσασα Λόγον, σώσον με Κόρη τη ση προστασία, της πονηράς τυραννίδος του χείρονος και νεύρωσόν μου την ψυχήν, προς επίδοσιν βίου βελτίονος.

Διάσωσον εκ πάσης βλάβης και θλίψεως Ιεράρχα, τους εν πίστει τη ση πρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμώντας Νεκτάριε θεοφόρε.

Άχραντε, η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, επ’ εσχάτων των ημερών τεκούσα, δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Πεπτωκότων επανόρθωσις γέγονας και των κλονουμένων Νεκτάριε στήριγμα, εν υστέροις τοις καιροίς παρά Κυρίου δοξασθείς, αλλά πάντοτε και ημάς, των εν τω βίω πειρασμών, ανωτέρους διάσωζε, άφεσιν των πταισμάτων και ρώσιν και σωτηρίαν, αιτούμενος παρά Θεού, Ιεράρχα ταις ψυχαίς ημών.

Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.

Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του Οσίου Αυτού.

Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.

Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεὸν ημών ικετεύσωμεν.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι.

Και τω Πνεύματί σου.

Εκ του κατά Ιωάννην αγίου Ευαγγελίου, το Ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Είπεν ο Κύριος. Εγώ ειμί η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, σωθήσεται και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρήσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ειμή ίνα κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμι ο Ποιμήν ο καλός. Ο Ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκ ών ποιμήν, ου ούκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί και ού μέλει αυτώ περί των προβάτων. Εγώ ειμί ο Ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα εμά και γινώσκομαι υπό των εμών. Καθώς γινώσκει με ο Πατήρ καγώ γινώσκω τον Πατέρα και την ψυχήν μου τίθημι, υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, ά ούκ έστιν εκ της αυλής ταύτης· κακείνα με δει αγαγείν και της φωνής μου ακούσουσι και γενήσεται μια ποίμνη, είς ποιμήν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι.

Ταις του Ιεράρχου πρεσβείες Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Ταις της Θεοτόκου πρεσβείες Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα Έλεός Σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου, εξάλειψον το ανόμημά μου.

Νέον άστρον πέφηνας τη του Χριστού Εκκλησία, εν εσχάτοις έτεσι βίου καθαρότητι, λάμψας Όσιε, νοηταίς λάμψεσι των εν σοι χαρίτων, καταυγάζων τας ψυχάς ημών και των ιάσεων, ταις μαρμαρυγαίς λύων πάντοτε, δαιμόνων την σκοτόμαιναν, και αρρωστημάτων την ζόφωσιν, όθεν σοι βοώμεν, μη παύση εκλυτρούμενος ημάς, επηρειών του αλάστωρος, και παντοίων θλίψεων.

Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Νεκτάριε πρέσβευε υπέρ ημών.

Αλγηδόνων ποικίλων, πειρασμών και κινδύνων και περιστάσεων, και φθόνου και κακίας, ανθρώπων κακοτρόπων, ασινείς διαφύλαττε, τους σε τιμώντας αεί, Νεκτάριε παμμάκαρ.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ιατρεύων απαύστως, χαλεπάς ασθενείας Πάτερ Νεκτάριε, των πίστει προσιόντων τοις θείοις σου λειψάνοις, αρωγός ετοιμότατος εν τοις εσχάτοις καιροίς, των ευσεβούντων ώφθης.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Γέρας ένθεον ώφθης και διάδημα νέον Πάτερ Νεκτάριε, τη νήσω της Αιγίνης ήτις αεί προστρέχει, τη πρεσβεία σου Άγιε και της ευνοίας της σής, τρυγά τας αντιλήψεις.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Εντολών με προς τρίβον του εκ σου σαρκωθέντος, Κόρη οδήγησον, πυλών της αμαρτίας, εξαίρουσα Παρθένε, την ροπήν της καρδίας μου, ίνα υμνώ σε αεί, σωθείς τη χάριτί σου.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ρούν της κακίας τον κατακλύζοντα Πάτερ, της καρδίας μου τους αύλακας εις τέλος, ξήρανον δυνάμει, των θείων πρεβειών σου.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ασθενειών σε, θεραπευτήν εγνωκότες, καταφεύγομεν τη Κάρα σου τη θεία, ίνα λυτρωθώμεν μαστίγων επωδύνων.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Σκέπε απαύστως την σην Μονήν την αγίαν και πρυτάνευε αυτή τη ση πρεσβεία, Πάτερ Ιεράρχα, τας πατρικάς σου δόσεις.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ίασαι Κόρη την ασθενούσαν ψυχήν μου, τη του όφεως κακίστη επηρεία και καταύγασόν με, φωτί της απαθείας.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Μανίας ημάς ρύσαι εχθρού του αοράτου και των εν βίω δεινών περιστάσεων, τους καταφεύγοντας Πάτερ, υπό την σκέπην σου.

Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.

Οδύνης ψυχικής τε και των αλγημάτων, των εν τω σώματι Πάτερ απάλλαξον, τη εκ Θεού σοι δοθείση πλουσία χάριτι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι.

Υπέρ της ευαγούς σου Μάνδρας εκδυσώπει και της Αιγίνης Χριστόν τον φιλάνθρωπον, και της Ελλάδος απάσης, Πάτερ Νεκτάριε.

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Υμνούμεν σου την χάριν, Κεχαριτωμένη, συ γαρ απαύστως ως μήτηρ φιλόστοργος, σκέπεις και τρέφεις και θάλπεις, ημάς εκάστοτε.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και Μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Τον της ευσεβείας νέον πυρσόν και της Εκκλησίας, τον φωστήρα τον φαεινόν, τον θερμόν προστάτην και έφορον Αιγίνης, Νεκτάριον τον θείον, ύμνοις τιμήσωμεν.

Χαίροις ο νεόρρυτος ποταμός, ο τα νεκταρώδη των χαρίτων των θεϊκών, ρείθρα πελαγίζων, τη θεία επομβρία, Χριστού τη Εκκλησία, Πάτερ Νεκτάριε.

Λάμψας εν τω ύψει των αρετών, εν εσχάτοις χρόνοις ώσπερ λύχνος θεολαμπής, νοητώς λαμπρύνεις πιστών τας διανοίας, τη καθαρά ζωή σου, Πάτερ Νεκτάριε.

Χαίροις τεθλιμμένων ο αρωγός και των δαιμονόντων ο ταχύτατος ιατρός, χαίροις ο τα πάθη και νόσους θεραπεύων, των προσιόντων Πάτερ, εν τοις λειψάνοις σου.

Χαίροις της Αιγίνης ο θησαυρός, και των Ορθοδόξων αντιλήπτωρ και βοηθός, χαίροις της Ελλάδος αγλάισμα το νέον, Νεκτάριε παμμάκαρ, ημών το στήριγμα.

Τη ση προστασία τη πατρική, την σεπτήν Μονήν σου διαφύλαττε αβλαβή, Νεκτάριε Πάτερ και πλήρου τας αιτήσεις των ευλαβώς τελούντων, την θείαν μνήμην σου.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η Δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις τω σωθήναι ημάς.

Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Πάσιν αντιλήπτωρ και φρουρός, και θερμός προστάτης και σκέπη, γενού Νεκτάριε, τοις προσερχομένοις σοι, Πάτερ εκ πίστεως, και τα θεία σου λείψανα, κατασπαζομένοις, ά Χριστός εδόξασε, θαυμάτων χάρισι, λύων πειρασμών τας οδύνας, και ειρήνην πάσι παρέχων, και πταισμάτων άνωθεν συγχώρησιν.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.