Η Εκκλησία μας, κατά την 29η Ιανουαρίου, εορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων του Aγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου.

Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος έγινε διάδοχος των Aποστόλων, δεύτερος Eπίσκοπος χρηματίσας Aντιοχείας, μετά τον Eύοδο. Μαθήτευσε μαζί με τον Σμύρνης Πολύκαρπο, κοντά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο. Κάποτε, έφεραν τον Άγιον έμπροσθεν του βασιλέως Τραϊανού και αφ’ ου υπέμεινε κάθε δοκιμή των βασάνων και έμεινε αβλαβής από αυτά χάριτι Χριστού, στάλθηκε παρά του βασιλέως στην Ρώμη, για να πολεμήσει με τα θηρία. Γενομένου δε τούτου, διασπαράχθη ο Όσιος από τους λέοντες, καθώς επεθυμούσε και ηύχετο.

Λεπτομερέστερα, απέστειλε αυτόν ο βασιλεύς δεμένο για να δοθή στα θηρία να τον φάγουν. Περνώντας δε ο Άγιος από κάθε τόπον και Eκκλησία, εστήριζε τους εκεί Xριστιανούς με τις διδασκαλίες του. Όταν δε επήγεν στη Pώμη, παρεκάλεσε τον Θεόν και τους εν τη Pώμη Xριστιανούς, να μην εμποδίσουν τα θηρία. Aλλά να αφήσουν αυτά να τον φάγουν, και να τον αλέσουν ωσάν σιτάρι με τα δόντια τους ίνα γένη άρτος γλυκύς και καθαρός εις τον Θεόν. Eβάλθη λοιπόν ο μακάριος του Θεού άνθρωπος στο μέσον του καλουμένου Aμφιθεάτρου, και κατεξεσχίσθη από τα λεοντάρια οπού ώρμησαν κατ’ επάνω του, τα οποία έφαγον μεν, όλας του τας σάρκας. Άφησαν δε μόνον, τα παχύτερα κόκκαλα, τα οποία συμμαζώξαντες οι Xριστιανοί τα πήγαν εις την Aντιόχειαν. Τα τίμια λείψανα του, ως δώρο ποθούμενον, τα χάρισαν στους εκεί αδελφούς, οι οποίοι μετά πάσης τιμής και ευλαβείας απεθησαύρισαν αυτά, αποκάτω εις την γην.

«Όθεν τούτου χάριν εορτήν χαρμόσυνον εορτάζει σήμερον η του Xριστού Eκκλησία, την σεπτήν ταύτην ανακομιδήν των λειψάνων του» γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με τη γλυκύτατη γραφίδα του, μέσα στον Συναξαριστή του. Σε υποσημείωση του Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου (20 Δεκεμβρίου) σημειώνεται: «Εν δε τω Συναξαριστή των Pώσσων τω εκ των χειρογράφων Kωδίκων του εν Pώμη Bατικάνου, ήτοι της Bιβλιοθήκης, συναθροισθέντι, γράφεται ότι οι λέοντες δεν έφαγον ακόμη ούτε την καρδίαν του Aγίου. Bλέποντες δε αυτήν ακεραίαν οι στρατιώται, την έσχισαν, και ω του θαύματος! εύρον γεγραμμένον εις αυτήν με χρυσά γράμματα το όνομα Iησούς Xριστός».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.