Ευαρεστήσας τω Θεώ αθλοφόρε και δι’ασκήσεως λευκάνας Σου τον χιτώνα και χάριν ενδυσάμενος του Αγίου Πνεύματος Πάτερ προθύμως εισεχώρησας μαρτυρίου αγώνας και ως Αγνή περιστερά ένθα τα σκηνώματα κατεπαύθης Αγίων, ένθα αναμέλπουσι τον Τρισάγιο Ύμνον. Διο Εφραίμ θαυματουργέ, μη διαλείπης πρεσβεύων προς Κύριον.

Δόξα : τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν…. Και Νυν

Ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας Σου λαλείν οι ανάξιοι, ειμή γαρ Συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν Δέσποινα εκ Σου, σους γαρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.

Ψαλμός Ν’. 50

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γιγνώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου έστι δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα• όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας• τα αδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι• πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ’εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου, και ασεβείς επί Σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων, ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αινεσίν Σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
Δόξα. και νυν. Αλληλούϊα.
Ωδή α’. Ήχος πλ. δ’ο ειρμός
Υγράν διοδεύσας, ωσεί ξηράν, και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα• Τω λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν.
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
Πολλοίς συνεχόμενος συμφοραίς ασθενείαις πικραίς και τυραννικαίς, πίστει προσέρχομαι τη σορώ σου, ίασαι με Άγιε τη μεσιτεία σου.

Εδόθει Σοι χάρις παρά Θεού, θεραπεύειν τας νόσους των ποικίλων ασθενειών, έγειρόν κείμενον χαλεπής, ασθενείας, όπως δοξάζω Σε, Άγιε Εφραίμ, τον Σωτήρα μου.

Βυθώ αμαρτίας περιπεσών, εξ εχθρών αοράτων και ορατών, ίασιν παράσχου μοι τω σω ικέτη, μετά δακρύων βοά Σοι ο δούλος σου.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Δέσποινα Παρθένε Μήτηρ Θεού, μη παύσης πρεσβεύειν υπέρ εμού του αμαρτωλού, ως ένδοξος Μητέρα του Υψίστου, ίνα ελεήση με και σώση με εκ των πολυχρονίων μου νόσων Πανάμωμε.
Ωδή γ’.
Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτορ, Συ με στερέωσον, εν τη αγάπη τη Ση, των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνε Φιλάνθρωπε.

Απορήσας εις τέλος οδυνηρώς κράζω Σοι, πρόφθασον Εφραίμ των βοώντων Σοι και την Αγίαν Σου χείρα έκτεινον, έγειρόν με της κλίνης και την υγείαν παράσχου μοι τω δούλω σου Άγιε.

Αμαρτιών μου τω βάρει νυνί συνέχομαι και τω πελάγει των θλίψεων όλων εκτίων με, πρόφθασον θερμή σου ικεσία και τον πολέμιον νυν εξολόθρευσον και εις τέλος εξαφάνισον Όσιε, Πατήρ ημών Εφραίμ Ιερώτατε και γαλήνην παράσχου τη καρδία μου.

Ιάσεων πηγή υπάρχεις ανεξάντλητος Εφραίμ Ιερουργέ των Αγγέλων Ισάγγελε, όθεν υμνούμεν Σου
τους αγώνας και τα θεία μαρτύρια, α υπέστης δια Χριστόν τον Νυμφίον, Όν απαύστως ικέτευε Όσιε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

Χαλεπαίς αρρωστείαις νυν περιπέπτωκα Υπεραγία Παρθένε Συ μοι βοήθησον την ελπίδα μου εις Σε ανατέθηκα, ο ταπεινός, μη με παρίδης Αγαθή Δέσποινα, σώσον με Αγνή τω Υιώ Σου, όπως ρυσθήσομαι της κολάσεως.

Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε ότι πάντες μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Είτα μνημονεύει ο Ιερεύς δι’ους η παράκλησης γίνεται και ημείς ψάλλομεν :
Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλόν. (12κις)

ΚΑΘΙΣΜΑ
Ήχος β’
Ιάσεων πηγή υπάρχεις ανεξάντλητος Εφραίμ Ιερουργέ των Αγγέλων Ισάγγελε, όθεν υμνούμεν Σου
τους αγώνας και τα θεία μαρτύρια, α υπέστης δια Χριστόν τον Νυμφίον, Όν απαύστως ικέτευε Όσιε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Δόξα Πατρί και νυν
Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν Σοι• Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Ωδή δ’. Ο ειρμός
Εισακήκοα Κύριε της Οικονομίας σου το μυστήριο, κατανόησα τα έργα σου και δόξασα σου την Θεότητα.

Της ψυχής μου το άστατο Συ Κυβερνήτης γενού μοι αοίδιμε, Συ κατεύνασον τον τάραχο και γαλήνην παράσχου τη καρδία μου.

Σε επικαλούμαι Άγιε Εφραίμ Ιερωτάτε, Συ γενού μοι βοηθός της ταλαιπώρουμου ψυχής, Σε επικαλούμαι εν νυκτί και εν ημέρα πρόφθασον Άγιε Εφραίμ και σώσον τον δούλον σου της παρούσης ανάγκης.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Θεοτόκε Παρθένε μη παρίδης ημάς τους αθλίως κινδυνεύοντας, λύτρωσαι ημάς από πάσης αμαρτίας και πάσης ασθενείας πικράς.
Ωδή ε’
Φώτισον ημάς, τοις προστάγμασί σου Κύριε, και τω βραχίονί σου τω υψηλώ, την Σην ειρήνην παράσχου ημίν Φιλάνθρωπε.

Ελέησον Άγιε του Θεού. Εφραίμ θαυματουργέ Ιερωτάτε και οδήγησον ημάς επί λιμένα θελήματος του Υψίστου όπως ψάλλομεν : Αλληλούϊα.

Στήριξον ημάς επί πέτραν της πίστεως δι’ην ήθλησας Μακάριε και τω αίματί σου τω Αγίω εστήριξας την Εκκλησίαν του Χριστού και τας σαλευομένας καρδίας ημών Άγιε Εφραίμ.

Μη παρίδης ημών τας δεήσεις Άγιε του Θεού, Θεράπων, Ιερουργέ Εφραίμ Ιερώτατε, γνήσιε φίλε του Χριστού. Σου δεόμεθα και Σε παρακαλούμε μη παύσης πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Χαίρε Θεοτόκε Δέσποινα η Πάντων Χαρά, η ελπίς η ακαταίσχυντος, Χαίρε Μαρία Άχραντε των επικαλουμένων η βοήθεια, Χαίρε των ψυχών ημών η Θεία παράκλησις.
Ωδή στ’
Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι κακών η ψυχή μου επλήσθη, και η ζωή μου τω άδη προσήγγισε• και δέομαι ως Ιωνάς. εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

Την δέησή μου δέξαι την πενιχράν και τα δάκρυά μου Άγιε μη παραβλέψης, ότι η ασθένεια της ψυχής και του σώματος έως άδου κατεβίβασαν την ζωήν μου, αλλ’ως συμπαθής τε ιατρός και ελεήμων, ίασιν παράσχου τω ικέτη Σου.

Παρρησίαν μεγίστην προς τον Δεσπότην πλουτείς Ιερώτατε αίτησαι ειρήνην τω κόσμω και την υγείαν παράσχου τοις δούλοις σου Άγιε, έγειρόν με της κλίνης ίνα Σε κατά χρέος υμνώ τον Σωτήρα μου.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Διάσωσον από παντοίων νόσων τους δούλους σου Άγιε Εφραίμ Ιερωτάτε, ότι πολλήν την παρρησίαν πλουτείς, διο μη παρίδης ημάς κινδύνων Ιερωτάτε.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.
Ο Ιερεύς μνημονεύει ως δεδήλωται, μετά την εκφώνησιν
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Ήχος β’
Προστάτης θερμός των επικαλουμένων σε, υπάρχεις Εφραίμ Οσίων εγκαλλώπισμα, μη παρίδης τας δεήσεις των δούλων σου, αλλά πρόφθασον ως συμπαθής εις την βοήθεια ημών των εν χαλεπαίς ασθενείαις κατακειμένων, ίνα πόθω βοώμεν ο Θεός ημών δόξα Σοι.

Είτα το Α’Αντίφωνον των αναβαθμών του Ήχου δ’
Εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’αυτός αντιλαβού και σώσον Σωτήρ μου .(δις).
Οι μισούντες Σιών, αισχυνθήτε από του Κυρίου• ως χόρτος γαρ πυρί, έσεσθε απεξηραμμένοι.(δις).
Δόξα Πατρί
Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται λαμπρύνεται, τη Τριαδική Μονάδι, Ιεροκρυφίως.
Και νυν
Αγίω Πνεύματι αναβλύζει, τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα, άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.
Και ευθύς το προκείμενον
Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και πρόσεσχε μοι. (δις).

Στιχ. ε’
Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Εκ του κατά Ματθαίον
Τω καιρώ εκείνω προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε αυτά εκβάλλειν και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.
Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων. εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε, πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ηγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεά δότε.

Δόξα Πατρί
Ταις του Σου Οσίου πρεσβείαις ελεήμων εξάλειφον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
Και νυν
Ταις της Θεοτόκου πρεσβείαις ελεήμων εξάλειφον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
Ελεήμων ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου, εξάλειψον το ανόμημά μου.

Μη αποστερήσης με τον πλανηθέντα απάτη του δολίου δράκοντος του ποτέ εξώσαντος τους προπάτορας, θλίψεις μέε εκύκλωσαν και χαλεπαίς ασθένιαι και ουκ έχω πλην Σου άλλην καταφυγήν και βοήθειαν και παραμυθίαν ο άθλιος προς Σε καταφεύγω τον μέγα της ψυχής μου Ιατρόν, Εφραίμ Οσίων το καύχημα, μη εγκαταλείπης με.

Ουδείς προστρέχων επί Σε κατησχυμμένος από Σου εκπορεύεται εάν μη λάβη την θεραπείαν, δια τούτο εν πίστει θερμή βοά ο δούλος Σου ελέησόν με.

Μετανοώ και βοώ εκ βάθους μου της καρδίας ημαρτον, ελέησόν με Άγιέ μου Εφραίμ τον ανάξιον ικέτην σου, και παράσχου μοι την ίασιν της ψυχής και του σώματος.

Ο Ιερεύς
Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς ύψωσον κέρας χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπεμψον ημίν πλούσια τα ελέη σου, πρεσβείαις της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των Τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Ικεσίαις του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων των εν Αγίοις Πατέρων ημών μεγάλων Ιεραρχών και Οικομενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του εν Αγίοις πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου και Αθληφόρου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου (της ημέρας) και πάντων των Αγίων.

Ικετεύομεν Σε, μόνε Πολυέλεε Κύριε• επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων Σου και ελέησον ημάς.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησόν μας τους αμαρτωλούς. (12κις)

Ωδή ζ’
Οι εκ Ιουδαίας καταντήσαντες Παίδες εν Βαβυλώνι ποτέ, τη πίστει της Τριάδος, την φλόγα της καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες. ο των πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.

Συ περιπολεύων εν παρρησία, πολλή, παρά τω θρόνω της Αγίας Τριάδος, μέμνησο υπέρ ειρήνης τού κόσμου και σωτηρίας ημών των αμαρτωλών και την Ορθόδοξον ημών πίστιν κράττεινον, όπως ψάλλομεν απαύστως ο Θεός ημών Δόξα Σοι.

Οι εκ των ποικίλων, αμαρτιών καταντήσαντες πτώμα ελεεινόν και πανάθλιον και ουκ ισχύομεν ατένισαι προς Σε, Άγιε του Θεού Εφραίμ Μακάριε. Αλλ’εξανάστησον ημάς εκ της αρρωστίας ημών, όπως ψάλλομεν. ο Θεός ημών Δόξα Σοι.

Οι ανάξιοι δούλοι σου, Άγιε Εφραίμ Σου δεόμεθα, μη απορρίψης τας δεήσεις ημών των εν νυκτί και εν ημέρα βοώντων προς Σε. Αλλ’εισάκουσον ημών φόβω και πόθω εν κατανύξει βοώντων. Την Ορθόδοξον ημών πίστιν κραταίωσον, ην και ήθλησας μέχρις αίματος Άγιε.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Κεχαριτωμένη Κυρία Θεοτόκε, η χαρά των Αγγέλων και των Αγίων πάντων η τρυφή και ημών των αμαρτωλών το προσφύγιον και η ελπίς, Σου δεόμεθα Υπεραγία μου Πανάμωμε μετά του Οσίου μου Πατρός Εφραίμ του Ιερομάρτυρος, πρεσβεύσατε υπέρ ειρήνης τού κόσμου και εκκλησίας την ομόνοιαν.
Ωδή η’
Τον Βασιλέα των ουρανών ον υμνούσι, στρατιαί των Αγγέλων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Τον αριστέα της πίστεως εν ωδαίς και ύμνοις μεγαλύνομεν πιστοί, ότι κατήργησε τας επινοίας των παρανόμων. Διο ψάλλομεν, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.

Τον εν ουρανίοις σκηνώμασι μετ’Αγγέλων αυλιζόμενος, εν ωδαίς και ύμνοις, μεγαλύνομεν Εφραίμ. Τον γενναίον του Χριστού οπλίτην και αθλητήν, τον απαύστως πρεσβεύοντα, του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Συνάχθητε πάντων των μαρτύρων και ασκητών ο σύλλογος, μετά του Ιερομάρτυρος Εφραίμ τού Θεόφρονος. Και ως παριστάμενοι τη Αγία Τριάδι, απαύστως πρεσβεύσατε υπέρ ειρήνης του κόσμου και εκκλησίας την κραταίωσιν.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Την Βασίλισσαν των ουρανών ανυμνούσιν, οι χοροί των Αγγέλων απαύστως, μετά των Οσίων, τα τάγματα δοξάζουσι, ων συν αυτοίς, Υπεραγία Θεοτόκε μου, ικέτευε μετά Εφραίμ του Ιερομάρτυρος, την Ορθόδοξον πίστιν κρατύνεσθαι και σώσον τας ψυχάς ημών.

Ωδή θ’. Ο ειρμός
Κυρίως Θεοτόκον, Σε ομολογούμεν οι δια Σου σεσωσμένοι Παρθένε Αγνή, συν ασωμάτοις χορείαις Σε μεγαλύνομεν.

Θεόφρον Θεοφόρε, Σε ανυμνολογούμεν οι δια Σου σεσωσμένοι εκ των ποικίλων ασθενειών, όθεν Σε πόθω, Εφραίμ μακαρίζομεν.

Αινούμεν, ευλογούμεν, τον Κύριον της δόξης, τον δοξάσαντα Πάτερ Εφραίμ την μνήμην σου, συ γαρ υπάρχεις μαρτύρων η δόξα και των μοναστών το εγκαλλώπισμα.

Και γόνυ κλίνω, Πάτερ Εφραίμ, βοήθησόν με, μετά δακρύων βοά σοι ο δούλος σου. Δέξου μικράν υμνωδίαν και σώσον με Άγιε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Δεσπότην τετοκυΐα, τον Κύριον της δόξης, Σε ανυμνούμεν Υπέραγνε Δέσποινα, των Ορθοδόξων υπάρχεις Μητέρα και καύχημα.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον, την Αειμακάριστον και Παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών. Την Τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον Σε μεγαλύνομεν.

Χαίροις της Μονής μας θείος φρουρός και των Μοναζόντων στυλοβάτης ο φαεινός.
Χαίροις των λειψάνων η θεία μυροθήκη, δι’ων και τας ιάσεις Εφραίμ λαμβάνομεν.
Χαίροις ασθενούντων ο Ιατρός.
Χαίροις των θαυμάτων ο αείρροος ποταμός.
Χαίροις της ψυχής μου το καύχημα το μέγα, Εφραίμ Θαυματοφόρε, σκέπε την ποίμνην σου.

Εφραίμ των Αγγέλων η χαρμονή, πάντων των Αγίων, η χαρά και η καλλονή, ικετεύομεν Σε, περίζωσε μονήν σου, εις ην ήσκησας πόθω και σεπτού μαρτυρίου τετύχηκας.

Υψώθης εις δένδρον ως εις σταυρόν, μιμούμενος τον Θεόν σου, τον Δεσπότην και Λυτρωτήν, δι’ού υπέστης Μάκαρ, κατάφλεξιν γαστρός σου, συντρίβων την γαστέρα του αρχαίκακου εχθρού.

Τον Ιερομάρτυρα του Χριστού, ασκητών το κλέος και μαρτύρων την καλλονήν, ικετεύομέν Σε Εφραίμ Θαυματοφόρε, ελέησόν με τάχος ταις ικεσίαις Σου.

Εικόναν Σου θείαν πανευλαβώς, ασπαζόμεθα πόθω, οι εν κινδύνοις και πειρασμοίς, ην έσωσας Μάκαρ ολέθρου πυρός παμφάγου, δεικνύων άλλο θαύμα Εφραίμ τοις θαύμασι.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Παναγία Τριας, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του Ονόματός Σου.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το Όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το Θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον Δος ημίν σήμερον και Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι Σου εστίν η Βασιλεία και η Δύναμις και η Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας απορούντες, ταύτην Σοι την ικεσίαν ως Δεσπότη οι αμαρτωλοί προσφέρομεν. ελέησον ημάς.
Δόξα Πατρί

Κύριε ελέησον ημάς επί Σοι γαρ πεποίθαμεν, μη οργισθής ημίν σφόδρα μηδέ μνησθής των ανομιών ημών, αλλ’επίβλεψον και νυν ως ευσπλαγχνος και λύτρωσαι ημάς εκ των εχθρών ημών. Συ γαρ ει ο Θεός και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το Όνομά σου επικεκλήμεθα.

Και νυν
Της ευσπλαγχνίας την Πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε εις Σε γαρ ελπίζοντες εις Σε βοώμεν. Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά Σου.

Ήχος β’Ότε εκ του ξύλου
Χαίροις των νοσούντων Ιατρός, χαίροις βακτηρία και τείχος των εν ανάγκαις πικραίς, ασθενείαις και θλίψεσι και στενοχώριαις, Πάτερ Σοι καταφεύγοντας εκ κατωδύνου ψυχής, μη με απορρίψεις εις τέλος, ότι Συ μου πέλης προστάτης, Όσιε Εφραίμ καθικετεύω Σε.

Σώσον τους ελπίζοντας εις Σε, Όσιε Εφραίμ τους Σους δούλους, χαρά και σκέπη ημών, μη παρίδης δεόμεθα των πίστει και πόθω. Πάτερ, καταφεύγοντας τη ευσπλαχνία Σου, ρύσαι συμφορών εναντίων, πάντας τους προστρέχοντας τη σωρώ Σου, και ασπαζομένους Σου τα λείψανα.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδαν μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς, υπό την Σκέπην Σου.

Δι’ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.