Άγιο Πνεύμα: Την Πεντηκοστή εορτάζουμε την ήμέρα εκείνη, κατά την όποια το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στο ύπερώο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές τοϋ Κυρίου «και έπλήσθησαν απαντες Πνεύματος Άγιου». Όλοι τους τότε πλημμύρισαν έσωτερικά με το Άγιο Πνεύμα. Άπό τότε το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται και ένεργεί με ένα μοναδικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι για την ’Εκκλησία ο,τι είναι η ψυχή για το σώμα.

Άγιο Πνεύμα 8 Ιουνίου: Ο χορηγός της ζωής

Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για το Άγιο Πνεύμα. Διότι είναι ο ’ίδιος ο Θεός· το τρίτο πρόσωπο της Άγιας Τριάδος. Προκειμένου όμως να έμβαθύνουμε κάπως στο μέγα αύτό μυστήριο, θα ύπογραμμίσουμε τρεις φράσεις άπό τη γνωστή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα «Βασιλεύ ούράνιε…», οι όποιες φανερώνουν πως ένεργεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας.

Το Πνεύμα, της αληθείας

Η πρώτη είναι η φράση «Πνεύμα της άληθείας». Το ονόμασε έτσι ο ίδιος ο Κύριος άπευθυνόμενος προς τους μαθητές του: «Όταν έλθη έκείνος, το Πνεύμα της άληθείας, οδηγήσει ύμάς εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιω. ις’ 13)· δηλαδή, όταν έλθει το Πνεύμα της άληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη τη σωτηριώδη άλήθεια.

Είναι φανερό ότι ο Κύριος ονόμασε το ‘Άγιο Πνεύμα «Πνεύμα της άληθείας», διότι ’Εκείνο μας οδηγεί στην άλήθεια. Πράγματι μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την πίστη μας και τις μεγάλες άλήθειες της. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πως να προσευχόμαστε στο Θεό, μας άνοίγει τον νοϋ για την κατανόηση των θείων Γραφών, μας φωτίζει να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.

“Εχουμε άνάγκη λοιπόν άπό τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να μην αστοχούμε άλλά να βαδίζουμε σταθερά στο δρόμο της άλήθειας.

Ο αγαθός Παράκλητος

Η δεύτερη φράση είναι μία μόνο λέξη: η λέξη «Παράκλητος», που σημαίνει παρηγορητής κι ένισχυτής. Πράγματι το’Άγιο Πνεύμα είναι αύτό που μας ένισχύει στον πνευματικό μας άγώνα. Αύτό άνάβει στην καρδιά μας τη φλόγα της πίστεως, μας άνορθώνει ύστερα άπό κάποια πτώση στην άμαρτία, μας στηρίζει στην άπόφαση μετάνοιας, καλλιεργεί μέσα μας τη διάθεση για τον άγώνα της άρετής. Αύτό έπίσης μας παρηγορεί σε κάποια δύσκολη ώρα και στηρίζει την τσακισμένη ψυχή μας ύστερα άπό κάποια δοκιμασία, άσθένεια η πένθος. Όπως σημειώνει ο άπόστολος Παύλος, «το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται ταίς άσθενείαις ήμών», δηλαδή μας βοηθά και μας στηρίζει στις φυσικές και ήθικές άδυναμίες μας (Ρωμ. η’ 26). Κι όταν ακόμη έχουμε ισχυρή θέληση, άγωνιστική διάθεση, σταθερότητα, χαρά, ειρήνη ψυχής, όλα αύτά τι άλλο είναι παρά δώρα του Άγιου Πνεύματος; Όλα είναι δικά του, διότι «πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον»!

Ο χορηγός της ζωής

Υπάρχει όμως κι ένα τρίτο άξιοπρόσεκτο σημείο: Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται «ζωής χορηγός», που σημαίνει ότι αύτό άποτελεί την πηγή της ζωής. Μας το άποκάλυψε ο ίδιος ο Κύριος: «Το πνεύμά έστι το ζωοποιούν» (Ιω. ς’ 63). Αύτό άποτελεί την ζωογόνο δύναμη μέσα στην κτίση. Πράγματι, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά και όλα, όσα ύπάρχουν στον ούρανό και στη θάλασσα, στη γη και κάτω άπό τη γη, όλα λαμβάνουν ζωή άπό το Άγιο Πνεύμα.

Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι το Άγιο Πνεύμα χορηγεί στον άνθρωπο την άναγεννημένη ζωή. Άπό την ήμέρα που βαπτιζόμαστε και στη συνέχεια δεχόμαστε το Άγιο Χρίσμα, μέσα μας έγκαινιάζεται νέα ζωή. «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου», είπε ο ίερεύς καθώς μας έχριε με το άγιο Μύρο, και η καρδιά μας πλημμύρισε άπό το Άγιο Πνεύμα. Κι έφόσον άγωνιζόμαστε να τηρούμε τις θείες έντολές και συμμετέχουμε συνειδητά στα ιερά Μυστήρια της ’Εκκλησίας μας, αύτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος έπιδρά μυστικά μέσα στην καρδιά μας, μας αγιάζει και μας μεταδίδει ζωή άληθινή. Κι έτσι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μόνο ο χορηγός της έπίγειας ζωής μας, άλλά γίνεται και «άρραβών της μελλούσης ζωής» στην αιωνιότητα.

Ανεξερεύνητος είναι ο πλούτος των θεικών δωρημάτων, που μας παρέχει το’Άγιο Πνεύμα. Κι όλος αύτός ο πλούτος μπορεί να γίνει κτήμα κάθε πιστού. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να ζούμε με καθαρότητα και ταπείνωση, με πίστη και ύπακοή στις έντολές του Θεού κι ας παρακαλοϋμε το Πανάγιο Πνεύμα να έλθει και να σκηνώσει μέσα μας για να μας καθαρίζει και να μας έξαγιάζει.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.