Μὲ Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία ἄρχισε καὶ ἡ σημερινὴ 9η ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023. Στὶς 12 τὸ μεσημέρι ἔγινε Ἱερὰ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο τὴν Ἐγκυμονοῦσα καὶ προσευχὴ ὑπὲρ ἀντιμετωπίσεως τῆς ὑπογεννητικότητος τῆς πατρίδος μας.

Τὸ ἀπόγευμα ἐψάλη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Χριστόφορο. Στὶς 7:00 μ.μ. ὁ π. Ματθαίος Χάλαρης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, μίλησε μὲ θέμα: «Οἱ δοκιμασίες στὴν ζωή μας κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο».

Ὁ π.. Ματθαῖος καθήλωσε τὸ ἀκροατήριο μὲ τὸν βαθιὰ θεολογικὸ καὶ πατερικὸ λόγο του γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ ἢ μᾶλλον προβληματίζει ὅλους μας, καθὼς οἱ δυσκολίες καὶ οἱ πειρασμοί δὲν εἶναι εὐπρόσδεκτοι στὴν ζωή μας. Ὁ π. Ματθαῖος μὲ τὴν καθαρότητα ποὺ διακρίνει τὸν λόγο του κατέστησε σαφῆ τὴν προέλευση τῶν δοκιμασιῶν καὶ τὴν σημασία τους στὴν πνευματική μας ζωή, ἀντλώντας ἀπὸ τὴν σοφία τῶν πατέρων καὶ κυρίως τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Προσεγγίζοντας σημασιολογικὰ τὴν λέξη δοκιμασία εἶπε ὅτι ἡ λέξη ἔχει διπλῆ ἀνάγνωση. Μὲ τὴν κοσμικὴ ἑρμηνεία ἀποκτᾶ τὴν σημασία τῆς ταλαιπωρίας, ποὺ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐξορκίζει, τὴν φοβᾶται. Πνευματικὰ ὅμως σημαίνει τὴν ἄσκηση, τὴν προσπάθεια ποὺ φανερώνει τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός μας. Ἡ δοκιμασία, λέει ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος, εἶναι άποκαλυπτικὴ γιὰ τοὺς πιστούς, ἀποκαρδιωτικὴ γιὰ τοὺς κοσμικούς.

Κοινὸς παρονομαστὴς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ Ἀδὰμ καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων εἶναι ἡ δοκιμασία. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν καταλαβαίνουμε τὴν ταυτότητά μας, υπογραμμίζει καὶ πάλι ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος. Δοκιμάζω σημαίνει προσπαθῶ νὰ βρῶ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς μου.

Ὁ Χρυσόστομος λέει: Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκόψουμε τὴν δοκιμασία ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ζωή. Στὴν πίστη «δοκιμάζω» σημαίνει προσπαθῶ νὰ δῶ τὰ ὅρια τῆς πίστεώς μου.

Πόσο βάθος ἔχουν, πόσο ὕψος, πόσο φιλόθεη εἶναι ἡ συμπεριφορά μου καὶ πόσο ἐπεκτείνεται στὰ πλάγια, δηλ. πόσο φιλάνθρωπη εἶναι. Ὅταν μέσα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες ἀποδειχθῆ ἡ πίστη μου, τότε γίνομαι ἕνας αὐθεντικὸς πιστός.

Ὁ αὐθεντικὸς πιστὸς λέγεται δόκιμος, ποὺ θὰ πῆ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀναγνωρισμένη ἀξία. Τέτοιοι εἶναι οἱ Ἅγιοί μας. Ἕνας ἀδόκιμος ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἀξία.

Αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς ὀδηγήση ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα στὸ καθ’ ὁμοίωσιν, τονίζει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, εἶναι ἕνας δρόμος δύσκολος, τραχύς, ἐπικίνδυνος, μὲ πολλὰ σημεῖα ποὺ χρειἀζονται προσοχή.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Οἱ δοκιμασίες εἶναι ἡ σμίλη, κατὰ τὸν Χρυσόστομο, μὲ τὴν ὁποία θὰ πρέπει ὁ ἄνθρωπος γονατιστός, ὅπως ὁ γλύπτης, μὲ ταπείνωση καὶ ἀγάπη Θεοῦ νὰ δώση μορφὴ στὴν ψυχή του. Καὶ ἡ μορφὴ αὐτὴ εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ. Νὰ γίνουμε δηλ. χριστοποιημένοι ἄνθρωποι. Αὐτὸν τὸν ρόλο ἔχει ἡ δοκιμασία στὴν ζωή μας.

Ἡ δοκιμασία ὡς πόνος δὲν εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, εἶναι εφεύρεση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ χαίρεται, γιὰ νὰ προοδεύη καὶ στὸ τέλος νὰ φτάση στὴν θεοποιὸ ἕνωση.

Ὡς μοναδικὴ δοκιμασία ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὸ νὰ τὸν ἐξασκήση στὴν ὑπακοὴ καὶ στὴν ταπείνωση. Τὴν δοκιμασία τὴν διέστρεψε ὁ πονηρός καὶ ἀπὸ δῶρο Θεοῦ ἔγινε ἐφιάλτης. Ἔτσι ὁ διάβολος κάνει τὴν δοκιμασία ὅπλο του. Ἀπὸ ἄσκηση καὶ ἀγώνα τὴν κάνει πόνο, ὀδύνη καὶ θλίψη.

Μὲ μία εἰκόνα τοῦ ἀγροτικοῦ βίου, ὁ Χρυσόστομος δίνει παραστατικὰ τὸν ρόλο τῆς δοκιμασίας στὴν ζωὴ λέγοντας ὅτι ἡ δοκιμασία εἶναι τὸ νὰ έγκεντρισθῆ, νὰ μπολιαστῆ δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ ἀγριέλαιος νὰ γίνη καλλιέλαιος.

Νὰ μπολιάσουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέσα μας καὶ ἀπ’ αὐτὸ τὸ μπόλι νὰ βγῆ ὁ καινούργιος μας ἑαυτός, ποὺ δὲν θὰ εἶναι ὁ ἐμπαθὴς ἑαυτὸς ἀλλὰ ὁ παθιασμένος γιὰ ἀγάπη Θεοῦ ἄνθρωπος. Ἀντίθετα, ὁ διάβολος μὲ τὴν δοκιμασία θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήση στὸ πάθος, δηλ. στὴν ἁμαρτία.

Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν σάρκωσή Του, τὴν ζωή Του, ποὺ ἦταν μιὰ συνεχὴς δοκιμασία, καὶ μὲ τὴν σταύρωσή Του μετέτρεψε τὸ περιεχόμενο τῆς δοκιμασίας καὶ ἀπὸ δρόμο ὀλισθηρὸ ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ πτώσεις καὶ ἔκανε τὶς δοκιμασίες τὰ σκαλοπάτια ποὺ μᾶς ἀνεβάζουν στὸ πλατύσκαλο ποὺ λέγεται ἕνωσή μας μὲ τὸν Χριστό.

Τὸ κλειδὶ ποὺ ξεκλειδώνουμε τὸν θησαυρὸ ποὺ κλείνει ἡ δοκιμασία, λέγεται διαχείριση ἢ ἀντιμετώπιση. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος τὴν διαχειριστῆ κατὰ Θεόν, μοιάζει μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο Χριστό.

Ἐὰν τὴν διαχειριστῆ κοσμικά, τότε ἀρχίζει ἡ ἀνυπομονησία, ἡ άγανάκτηση, ἡ βλασφημία καὶ στὸ τέλος ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν διαχείριση ἡ δοκιμασία ἀποκτᾶ τὸ σχῆμα τοῦ Σταυροῦ.

Μέσω τοῦ Σταυροῦ ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Χριστό. Ἀλλὰ ὁ Σταυρὸς εἶναι οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς, καὶ ἔτσι γίνεται ὁ ἁρμὸς ποὺ μᾶς ἁρμόζει, μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Χριστό. Χρειάζεται ὅμως ἀγώνας μὲ πεῖσμα, ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονή.

Τέλος ὁ Χρυσόστομος ὁρίζοντας τί εἶναι οἱ δοκιμασίες, ἀναφέρει: εἷναι ἐμπόριο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀγοράζουμε τὸν οὐρανό. Μέσα ἀπὸ τὶς θλίψεις ἀγοράζουμε τὴν αἰωνιότητα.

Ὡς ἀντίτιμο θὰ καταβάλουμε ταπείνωση, ὑπομονὴ καὶ προσευχή. Εἶναι ὅμως καὶ συνήγορος τὴν ὥρα τῆς κρίσεως, εἶναι καὶ διδασκαλεῖο ποὺ διδάσκει τὶς ἀρετές, εἶναι καὶ συμμετοχὴ στὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ.

Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ποὺ ἀκολούθησε ὁ π. Ματθαίος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἀπορίες.

Στὴν συνέχεια ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Μὲ Δοξολογία-Ἀρτοκλασία καὶ βραδινὴ Θεία Λειτουργία ἔκλεισε καὶ ἡ σημερινὴ ἡμέρα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.