Συνέχεια τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023 καὶ τὸ ξεκίνημα τῆς ἡμέρας ἕγινε μὲ Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία. Στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι ἐψάλη παράκληση στὸν Ἅγιο Μόδεστο καὶ διαβάστηκαν εὐχὲς γιὰ τὰ κατοικἰδια ζῶα καὶ λοιπὰ κτήνη.

Τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:00 μ.μ. ἔγινε κτιτορικὸ μνημόσυνο γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ εὐεργἐτες τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, κληρικούς, ἱεροψάλτες, νεωκόρους, ἐκκλησιαστικοὺς ἐπιτρόπους, κυρίες τῆς φιλοπτώχου ἀδελφότητος, μέλη τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας καὶ λοιπούς καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινὸς.

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Μάρκελλο Καμπάνη, κληρικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως, μὲ θέμα: «Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μέσα ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία του».

Ὁ π. Μάρκελλος προσπάθησε μέσα ἀπὸ μιὰ ἐπιλογὴ ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου νὰ ἀναδείξη τὸν καθημερινὸ ἄνθρωπο Ἰωάννη. Ὁ Ἅγιος ἔγραψε συνολικὰ 240 ἐπιστολές, καὶ μάλιστα ὅχι ὅταν ἦταν πατριάρχης στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ ὅταν βρισκόταν στὴν ἐξορία, ἐν μέσῳ κακουχιῶν ἀπὸ τὶς ἀφόρητες κλιματολογικὲς συνθῆκες, τὴν κακή του ὑγεία καὶ τὴν μοναξιὰ ποὺ βίωνε στὸν ἔρημο τόπο τῆς ἐξορίας του.

Τὴν ἀπαράκλητη κατάσταση ποὺ βίωνε ὁ Ἅγιος, τὴν γλύκαιναν οἱ ἐπιστολὲς καὶ ἡ ὅποια βοήθεια τῶν φίλων καὶ ἀγαπημένων προσώπων. Τὴν χαρά του, τὴν παρηγοριὰ ποὺ αἰσθανόταν, ὅταν λάβαινε τέτοιες ἐπιστολές, τὴν ἀγάπη του γι’ αὐτὰ τὰ πρόσωπα, ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξέφραζε μὲ πολλὴ τρυφερότητα καὶ ἀγάπη στὶς ἀπαντητικές του ἐπιστολές.

Οἱ διῶκτες του ἐξορίζοντάς τον στὶς ἐσχατιὲς τῆς τότε οἰκουμένης προσπάθησαν νὰ τὸν φυλακίσουν στὴν ἐρημιὰ καὶ νὰ τὸν ἀποκόψουν ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία. Ὅμως ὁ Ἅγιος ἢ καλύτερα ἡ καρδιά του ποὺ παλλόταν ἀπὸ ἀγάπη γνήσια καὶ ἀληθινὴ γιὰ τὰ πνευματικά του παιδιά, τοὺς φίλους καὶ γνωστούς, αὐτοὺς ποὺ τὸν βοηθοῦσαν στὸ ἔργο του, δὲν γνώριζε τέτοια ἐμπόδια. Οὔτε ἡ ἀπόσταση οὔτε ὁ χρόνος οὔτε τὰ δεινὰ τῆς ἐξορίας στάθηκαν ἱκανὰ νὰ φυλακίσουν τὴν ψυχὴ τοῦ Ἰωάννη.

Μὲ τὴν γραφίδα του ἔφερνε κοντά του τοὺς ἀγαπημένους του. Δὲν δίσταζε νὰ ἐκφράση τὸ πόσο πολὺ τοῦ ἔλειπαν, νὰ τοὺς μιλήση γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔνιωθε γι’ αὐτούς. Κι ἀκόμα νουθετοῦσε, συμβούλευε, ὡς καὶ τὸ παράπονό του ἐξέφραζε ὅταν κάποιος δὲν ἐπικοινωνοῦσε μαζί του.

Νοιάζεται γιὰ τὴν τύχη τοῦ κληρικοῦ βοηθοῦ του καὶ φροντίζει ὁ πονεμένος, ὁ ἐξόριστος καὶ ἀδικημένος Ἰωάννης ἀπευθυνόμενος σὲ φίλους του ἀρχιερεῖς νὰ τοῦ βρῆ ἀνθρώπους νὰ τὸν στηρίξουν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ὑγεία τῶν παραληπτῶν ἀναφέροντας μάλιστα ὅτι θὰ ἦταν μεγάλη ἀνακούφιση γιὰ τὸν ἴδιο νὰ μάθη τὰ καλὰ νέα τῆς ὑγείας τους.

Ἄν μάθαινε ὅτι κάποιος ἦταν ἀσθενής, ἔγραφε ἀμέσως καὶ ζητοῦσε νὰ μάθη τὴν πορεία τῆς ὑγείας του. Ἐνῶ θὰ εἶχε κάθε λόγο νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὶς κακουχίες ποὺ ὑφίστατο, ξεχνοῦσε τὰ δικά του παθήματα καὶ νιαζόταν γιὰ τὴν καλὴ κατάσταση τῶν ἄλλων. Ἀκόμα κι ἄν ἔπρεπε νὰ ἐπιτιμήση κάποιον, τὸ ἔκανε χωρὶς νὰ τὸν προσβάλη προσφέροντάς του ταυτόχρονα καὶ τὴν συγχώρεση.

Μπορεῖ μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του, νὰ ἀποκαλύπτεται ὁ ἁπλός, καθημερινὸς ἄνθρωπος Ἰωάννης, ὡστόσο καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ, τὰ ἀνθρώπινα διαφαίνεται ἡ θυσιαστική του ἀγάπη γιὰ τὸν συνάνθρωπο, ἡ μεγάλη πατρική του καρδιὰ ποὺ πονᾶ γιὰ τὰ πνευματικά του παιδιὰ καὶ δὲν τὰ ἐγκαταλείπει ἀκόμα καὶ ὅταν βρίσκεται στὸ καμίνι τῶν θλίψεων. Μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του βλέπουμε ὅτι ὁ Ἰωάννης ἦταν ἕνας συνδυασμὸς καθημερινότητας καὶ ἁγιότητας.

Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ὁ π. Μάρκελλος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατἠριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα.

Στὶς 9:00 τὸ βράδυ ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ μονολόγιστη εὐχή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.