Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 18 Ιουλίου 2017. Κατά Ματθαίο: Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 1-13

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ.
καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.
ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης κρατήσας τὸν ᾿Ιωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ διὰ ῾Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης· οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.
καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ ῾Ηρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς ῾Ηρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ ῾Ηρῴδη·
ὅθεν μεθ᾿ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.
ἡ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς, διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι,
καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς.
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ ᾿Ιησοῦ.

Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾿ ἰδίαν· καἰ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.

Νεοελληνική Απόδοση

Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή

Κατά τον καιρό εκείνο ο Ηρώδης Αντίπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας, πληροφορήθηκε την φήμη του Ιησού,
και είπε στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του· “αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον οποίο εγώ αποκεφάλισα· αυτός αναστήθηκε εκ των νεκρών και για τούτο ενεργούν δι’ αυτού οι θαυματουργές δυνάμεις”.
Διότι ο Ηρώδης είχε συλλάβει τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έρριψε εις την φυλακή εξ αιτίας της Ηρωδιάδος, με την οποία παρανόμως συζούσε, διότι αυτή ήταν σύζυγος του αδελφού του Φιλίππου.
Επειδή έλεγεν εις αυτόν ο Ιωάννης· “δεν σου επιτρέπεται να συζής με αυτήν”.
Και ενώ ήθελε να τον θανατώσει, δεν τον εθανάτωνε, διότι φοβόταν τα πλήθη του λαού, τα οποία θεωρούσαν τον Ιωάννη ως προφήτη.
Οταν όμως ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, χόρεψε με τέχνη και προκλητικότητα η κόρη της Ηρωδιάδος, η Σαλώμη, ενώπιον των προσκεκλημένων και άρεσε ο χορός της στον Ηρώδη.
Για αυτό της υποσχέθηκε με όρκο δημοσίο, να της δώσει ο,τιδηποτε και αν του ζητήσει.
Εκείνη δε καθοδηγηθείσα από την μητέρα της είπε· “δος μου εδώ επάνω στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού”.
Και στεναχωρήθηκε μεν ο βασιλιάς, αλλά δια τους όρκους και δια να μη εκτεθεί στους συνδαιτημόνας ως επίορκος, διέταξε να δοθή η κεφαλή του Ιωάννου.
Και έστειλε δήμιο και αποκεφάλισε τον Ιωάννην στην φυλακή.
Και έφεραν την κεφαλή αυτού επάνω σ’ ένα πιάτο και την έδωσαν στην κόρην και εκείνη την έφερε στην μητέρα της.
Επήγαν κατόπιν οι μαθητές του Ιωάννου, πήραν το σώμα αυτού και το έθαψαν. Επειτα δε ήρθαν στον Ιησού και ανήγγειλαν σ’ αυτόν το θλιβερό γεγονός.

Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων

Οταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτά, ανεχώρησε από εκεί με πλοίο εις έρημον τόπον, όπου έμεινε μόνος με τους μαθητές του. Οταν όμως επληροφορήθησαν τα πλήθη την αναχώρηση του Ιησού, τον ακολούθησαν πεζοί από τις πόλεις.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.