Τί είναι το Θαύμα; Γιατί σε άλλους γίνεται και σε άλλους όχι, εφ’ όσον όσοι το ζητούν, το ζητούν με όλη την δύναμη της ψυχής τους;

Θαύμα είναι το αποτέλεσμα της θείας ενεργείας αναστολής προς καιρόν της λειτουργίας των φυσικών νόμων, που ο ίδιος ο Θεός έθεσε στο σύμπαν, προς επίτευξι θείου σκοπού, που Εκείνος μόνον γνωρίζει, σύμφωνα και με το: “Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις“.

Για να γίνη ένα θαύμα πρέπει πρώτα να το θέλη ο Θεός.

Και ο Θεός θέλει πάντοτε ό,τι γίνεται, να γίνεται για την σωτηρία του ανθρώπου και όχι για την καλοπέρασί του.

Διάβασε το χωρίον Ιακώβου Δ 3.

Τι δε είναι σωτήριο και πότε πρέπει να γίνη ένα θαύμα, το γνωρίζει μόνον ο Θεός. Σου θυμίζω τους λόγους του Κυρίου προς τους Γραμματείς και Φαρισαίους·

“Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον επιζητείς, και σημείον ου δοθήσεται αυτή ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου…” (Ματθαίου ΙΒ 39-40).

Ειδικώτερα σου θυμίζω τον Απόστολον Παύλον, ο οποίος παρά τις θερμές και πολλές προσευχές του δεν εθεραπαύθη.

Το γιατί, το κατάλαβε αργότερα ο ίδιος και μας το εξήγησε. Διάβασε το χωρίον Β’ Κορινθίους 7-10

Γιατί γίνονται θαύματα μόνο σε συγκεκριμένες ασθένειες;

Η δύναμις του Θεού τα πάντα μπορεί να κάνη. Ο Θεάνθρωπος Κύριος εθεράπευσε και κουλούς και κουτσούς (κυλλούς), λέγει η ευαγγελική περικοπή Ματθαίου ΙΕ 30-31.

Κατά τα άλλα ισχύει η προηγούμενη απάντησι (Διάβασε “Τι είναι το θαύμα;”).

Διάβασε και τα χωρία: Ματθαίου ΙΗ 8-9 και Μάρκου Θ 43-48.

Όμως θέλω ακόμη να σου ειπώ, ότι σήμερα η ιατρική επιστήμη και πόδια βάζει και χέρια.

Δεν είναι και τούτο εκ της βοηθείας και του φωτισμού του Θεού; Διάβασε το: Σοφία Σειράχ ΛΗ 1-15.

Γιατί δεν γίνονται θαύματα σε παιδάκια να μην υποφέρουν;

Ασφαλώς γίνονται και σε πολλά τέτοια παιδιά θαύματα, που εμείς δεν τα βλέπουμε.

Γνωρίζουμε περιστατικά, που οι ιατροί συνιστούσαν σε εγκύους να κάνουν έκτρωσι, γιατί τα παιδιά τους θα εγεννώντο άρρωστα και όμως με την πίστιν τους τα κράτησαν και εγεννήθησαν υγιέστατα.

Ποίος μπορεί να γνωρίση τις βουλές του Θεού;

Όμως θέλω ακόμη να είπω και τα εξής:

Όπως ξέρεις ο Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον “καλόν λίαν” και τον ετοποθέτησεν εις τον Παράδεισον της τρυφής για να ζη αιώνια και χαρούμενα κοντά του. Οι πρωτόπλαστοι δεν θέλησαν να παραμείνουν εν υπακοή στο θέλημα του Θεού και έτσι εισήλθε στο ανθρώπινο γένος το κακόν· Τα αγκάθια και τα τριβόλια, οι ασθένειες, η φθορά και ο θάνατος. Άρα εμείς, οι άνθρωποι εγίναμε η αιτία του κακού. Αλλ’ ο Θεός δεν μας άφησε σ’ αυτήν την κατάστασι. Έστειλε τον μονογενή του Υιόν, τον Θεάνθρωπον Κύριον και αναγέννησε και ανακαίνισε το ανθρώπινο γένος και έκανε τους ανθρώπους παιδιά του Θεού. Αφήρεσε την δύναμι του Διαβόλου και κατήργησε τον θάνατον. Σ’ όλα αυτά ο Χριστός έδωκε την δυνατότητα στον άνθρωπον να συμμετέχη από τώρα με οριστικοποίησι και τελειοποίησι κατά την δευτέραν παρουσία Του.

Οι άνθρωποι όμως εδέχτηκαν τον Σωτήρα και ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιον;

Ανεγνώρισαν τον Θεόν Πατέρα και έγιναν μεταξύ τους αδελφοί;

Αποδέχθηκαν την ειρήνην του και εσταμάτησαν τους μεταξύ τους πολέμους;

Έπαυσαν να είναι υπό την επήρεια του Διαβόλου και να διαπράττουν το κακό;

Ασφαλώς όχι.

Τότε πως θέλεις θαυματουργικά να παύση να υπάρχη το κακό, αφού οι άνθρωποι εκουσίως διαπράττουν καθημερινά αυτό;

Θέλεις να αφαιρέση ο Θεός την ελευθερία από τους ανθρώπους;

Διάβασε και το χωρίον Ησαία Α 10-20.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.