ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. Ο Παππούλης συνιστούσε σε πολλούς με μεγάλα προβλήματα που τον επισκέπτονταν, ναπάρουν ιερέα και να κάνουν ευχέλαιο. Και τους έδινε και την ευχή αυτή του ευχελαίου και τους προέτρεπε μετά από το ευχέλαιο να την εφαρμόσουν, κι όλα θα πάνε καλά. Πραγματικά,σύμφωνα με συγκλονιστικές μαρτυρίες ασθενών έγιναν πολλές θεραπείες ακόμη και ασθενών με ανίατες ασθένειες (καρκίνος, λευχαιμία κ.α.).

Η ΕΥΧΗ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάνταπληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, καικαθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς [3 φορές]Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου.Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.Στο σημείο αυτό λέμε:ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ – Αμήν (και πίνουμε μια γουλιά από το λαδάκι).ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ – Αμήν (πίνουμε δεύτερη φορά).ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – Αμήν (πίνουμε τρίτη φορά). Λέμε το όνομα, ή τα ονόματα, προς ίαση.

Εις ίασιν ψυχής και σώματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσεικαι αγνοία, Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου. (λέμε το όνομα ή τα ονόματα)
Σταυρώνουμε (βουτάμε τρεις μπατονέτες) με το λάδι του ευχελαίου το μέτωπο, τα χέρια, τοστήθος, τα πόδια, την πλάτη, και το σημείο που πάσχει.

Εις ίασιν ψυχής και σώματος,, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσεικαι αγνοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου.Σημείωση: Το λάδι στο οποίο βουτάμε τις μπατονέτες και σταυρώνουμε το σώμα ναφροντίσουμε να το ξεχωρίσουμε από αυτό που πίνουμε.

Μπορεί επίσης εξαρχής νατοποθετήσουμε δύο ποτηράκια, το ένα να πίνουμε και στο άλλο να βουτάμε τις μπατονέτες.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία σου.Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν οὐρανοῦ και γῆς, ὁρατῶντε πάντων καί ἀοράτων.

Και εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὀμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ
τά πάντα ἐγένετο.

Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶνοὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς
Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καίταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούςοὐρανούς, καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξηςκρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὐ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Κύριον, τό Ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρόςἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί και Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τόλαλῆσαν διά τῶν προφητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμαεἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.Ἀμήν. (3φορές, όλο το πιστεύω…)

Ύστερα λέμε τρεις φορές τον Ψαλμό Ν’ (50):Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σουεξάλειψον το ανόμημά μου.Επί πλείον πλύνον με από της ανομοίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός.Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοιςσου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε.Ιδου γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι.Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσοντάι οστέα τεταπεινωμένα.Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μουεξάλειψον.

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ’εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με.

Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.Ρύσαι με εξ αιμάτων, ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου τηνδικαιοσύνην σου.Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου.

Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμασυντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμέvην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ.

Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί τοθυσιαστήριον σου μόσχους. (τρις)

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι ΆγιοιΠντες, Άγιε Νικόλαε, Άγιε Σάββα, Άγιε Εφραίμ, Άγιε Δημήτριε, Άγιε Ραφαήλ, και Αγία Ειρήνη μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς. (Εάν θέλουμε μνημονεύουμε και άλλους Αγίους).

Και πάλι: Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί…Και ξανά πάλι: Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί…Εις ίασιν ψυχής και σώματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσεικαι αγνοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου.(Λέμε το όνομα ή τα ονόματα).

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Ο Θεός ημών, ελέησον καισώσον ημάς. Αμήν.

Το ευχέλαιο κρατάει 40 ημέρες. Εάν υπάρχει αλάδωτη νηστεία τις ημέρες εκείνες καθώς και τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή, ο ασθενής (μπορεί ανάλογα με την περίπτωσή του) να μην πίνει λάδι.Συμπληρώνει τον αριθμό των 40 ημερών από τις επόμενες μέρες.Δηλαδή όχι λιγότερο από 40 ημέρες, περισσότερες ναι.

Από το βιβλίο για τον παπά Γιάννη από το Νεοχώρι Σιντικής Σερρών,
«Πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης» (1925-2009).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (2)
  1. Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ 6 χρόνια πριν

    Παιδιά το άρθρο ποιός το υπογράφει;

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.