Η γνώ­μη μου εί­ναι, να μην πη­γαί­νου­με και να μην Κοι­νω­νού­με στις Εκκλη­σί­ες των Παλαιο­η­με­ρο­λο­γι­τών(γοχ Ελλάδας). Εχουν κό­ψει την μυ­στη­ρια­κή κοι­νω­νία με τους υπό­λοι­πους Ορθο­δό­ξους, που πάνε με το νέο ημε­ρο­λό­γιο και δεν τους ανα­γνω­ρί­ζουν

Το Ιου­λια­νό Ημε­ρο­λό­γιο κα­θιε­ρώ­θη­κε από τον Ιού­λιο Καί­σα­ρα (γεν­νή­θη­κε με και­σα­ρι­κή) και το οποίο αν­τι­κα­τέ­στη­σε το ημε­ρο­λό­γιο του Σωσθέ­νους. Έγινε το σχί­σμα το 1054 και οι 2 Εκκλη­σί­ες (Ορθό­δο­ξα και Παπ­πι­κή) δια­τή­ρη­σαν το ημε­ρό­λιο αυτό.

Το 1582 ο Πάπ­πας Γρη­γό­ριος ο ΙΓ’ πρό­σθε­σε 10 μέ­ρες στο ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο και το 1922 προ­στέ­θη­καν άλ­λες 3 μέ­ρες (αστρο­νο­μι­κώς ήταν σω­στές αυ­τές οι προ­σθέ­σεις του χρό­νου) και προ­έ­κυ­ψε έτσι το Νέο Διορ­θω­μέ­νο Ιου­λια­νό Ημε­ρο­λό­γιο.

Όμως ο Πάπ­πας άλ­λα­ξε το Πασχά­λιο (πότε θα εορ­τά­ζε­ται το Πάσχα) και έτσι οι Παπ­πι­κοί έχουν το Γρη­γο­ρια­νό Ημε­ρο­λό­γιο. Άρα το Νέο Ημε­ρο­λό­γιο δεν εί­ναι Παπ­πι­κό, αφού έχει δια­φο­ρε­τι­κό Πασχά­λιο, αλλά εί­ναι το Παλαιό Ιου­λια­νό Ημε­ρο­λό­γιο Διορ­θω­μέ­νο κατά 13 ημέ­ρες μιας και έχουν το ίδιο Πασχά­λιο. Το Πασχά­λιο δηλ. κα­θο­ρί­ζει τα Ημε­ρο­λό­για, το οποίο εί­ναι δόγ­μα. Και το δόγ­μα εάν δεν εφαρ­μό­ζε­ται οδη­γεί στην αί­ρε­ση και στην διαί­ρε­ση…

Η γνώ­μη μου εί­ναι, να μην πη­γαί­νου­με και να μην Κοι­νω­νού­με στις Εκκλη­σί­ες των Παλαιο­η­με­ρο­λο­γι­τών(γοχ Ελλάδας). Εχουν κό­ψει την μυ­στη­ρια­κή κοι­νω­νία με τους υπό­λοι­πους Ορθο­δό­ξους, που πάνε με το νέο ημε­ρο­λό­γιο και δεν τους ανα­γνω­ρί­ζουν, γι΄αυτό και δεν πρέ­πει να πη­γαί­νου­με στις Εκκλη­σί­ες τους. Εμείς θέ­λου­με να έχου­με κοι­νω­νία μαζί τους, αυ­τοί δεν θέ­λου­νε Αυτό εί­ναι δείγ­μα αγά­πης;

Γέρων Εφραίμ Σεραγιώτης

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.