Προσευχή: Δέσποτα ημών, Κύριε ̓Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, ο ῎Αρτος της ζωής ο αληθινός, εκ του Ουρανού καταβάς και διά την σωτηρίαν ημών γενόμενος αρρήτως άνθρωπος σαρκωθείς εκ των αγνών αιμάτων της Παναγίας Σου Μητρός,

ο χαρισάμενος αυτό το Τίμιον Σώμά Σου κατά την νύκτα του Μυστικού Δείπνου και ειπών “ο τρώγων μου την Σάρκα και πίνων μου το Αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ”, ο διά του σταυρικού Σου θανάτου εκουσίως δοθείς φιλανθρώπως ημίν προς βρώσιν και ζωήν αθανασίας,

εντειλάμενος ημίν τοις αναξίοις τελείν το υπερφυές μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας εις μέθεξιν του ποθητού Παραδείσου, Σε παρακαλούμεν και Σου δεόμεθα, Κύριε· τω Πνεύματί Σου τω ̔Αγίω και ζωοποιώ ευλόγησον και αύξησον την παρούσαν ζύμην εξ ης μέλλομεν παρασκευάσαι προσφοράς προς τέλεσιν της Θείας Λειτουργίας και μετοχήν των φρικτών σου Μυστηρίων, εις ενότητα ̔Αγιότητος και σπέρμα αθανάτου ζωής.

Χάρισαι δε τοις κοπιώσιν αδελφοίς την ευλογίαν σου, καταξιών πάντας ημάς μελετάν το μυστήριον του μυστικού Σώματός Σου, της αγιωτάτης και ασπίλου Νύμφης Σου ̓Εκκλησίας, και δοξάζειν Σε συν πάσι τοις ̔Αγίοις αδιαλείπτως εν ευγνωμοσύνη ανεξοφλήτω άμα τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και ζωοποιώ Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ̓

Αμήν.

Διαβάστε όλα τα νέα των Ιερών Μητροπόλεων από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.