Προσευχή: Τα λόγια που αποτρέπουν τον χωρισμό και τις εντάσεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου, Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και Ευλογημένος ο Καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Βαπτιστά τού Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν τών ανομιών ημών σοί γάρ εδόθη χάρις πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

ΨΑΛΜΟΣ 10ος
ΕΠΙ τώ Κυρίω πέποιθα πώς ερείτε τή ψυχή μου μεταναστεύου επί τά όρη ως στρουθίον; 2 ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητοίμασαν βέλη εις φαρέτραν τού κατατοξεύσαι εν σκοτομήνη τούς ευθείς τή καρδία. 3 ότι ά σύ κατηρτίσω, αυτοί καθείλον ο δέ δίκαιος τί εποίησε; 4 Κύριος εν ναώ αγίω αυτού Κύριος εν ουρανώ ο θρόνος αυτού. οι οφθαλμοί αυτού εις τόν πένητα αποβλέπουσι, τά βλέφαρα αυτού εξετάζει τούς υιούς τών ανθρώπων. 5 Κύριος εξετάζει τόν δίκαιον καί τόν ασεβή, ο δέ αγαπών τήν αδικίαν μισεί τήν εαυτού ψυχήν. 6 επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πύρ καί θείον καί πνεύμα καταιγίδος η μερίς τού ποτηρίου αυτών. 7 ότι δίκαιος Κύριος, καί δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε τό πρόσωπον αυτού.

Προσευχή: Τα σπουδαία λόγια που αποτρέπουν τον χωρισμό – Χαρίζουν συμφιλίωση και αγάπη
Τα λόγια του Ευαγγελίου
1 Καί εκείθεν αναστάς έρχεται εις τά όρια τής Ιουδαίας διά τού πέραν τού Ιορδάνου, καί συμπορεύονται πάλιν όχλοι πρός αυτόν, καί ως ειώθει, πάλιν εδίδασκεν αυτούς.
2 Καί προσελθόντες οι Φαρισαίοι επηρώτων αυτόν ει έξεστιν ανδρίγυναίκα απολύσαι, πειράζοντες αυτόν.
3 Ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς τί υμίν ενετείλατο Μωυσής;
4 Οι δέ είπον επέτρεψε Μωυσής βιβλίον αποστασίου γράψαι καί απολύσαι.
5 Καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς πρός τήν σκληροκαρδίαν υμώνέγραψεν υμίν τήν εντολήν ταύτην
6 από δέ αρχής κτίσεως άρσεν καί θήλυ εποίησεν αυτούς ο Θεός
7 ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τόν πατέρα αυτού καί τήν μητέρα, καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναίκα αυτού, καί έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν.
8 Ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά μία σάρξ
9 ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μή χωριζέτω.
10 Καί εις τήν οικίαν πάλιν οι μαθηταί περί τούτου επηρώτων αυτόν,
11 καί λέγει αυτοίς ός άν απολύση τήν γυναίκα αυτού καί γαμήση άλλην, μοιχάται επ αυτήν
12 καί εάν γυνή απολύσασα τόν άνδρα γαμηθή άλλω, μοιχάται.

Κομβοσχοίνι: Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» & « Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών»

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
Αμήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.