ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Η άσκηση είναι η μητέρα τού αγιασμού. Απ αυτήν γεννιέται η πρώτη γεύση τών μυστηρίων τού Αγίου Πνεύματος. Ψυχή πού μολύνθηκε από τά σαρκικά πάθη, δέν μπορεί ν ανέβει στήν Βασιλεία τού Θεού, ούτε μπορεί νά συναριθμηθεί μέ τούς αγίους.

Τά δάκρυα καί οι νηστείες δημιουργούν τήν ομορφιά τής ψυχής, πού στόλισμά της είναι οι αρετές. Οι θλίψεις καί οι στενοχώριες βοηθούν τήν ψυχή στήν πρόοδο τήν πνευματική καί στήν απόκτηση τών αρετών . Όλοι οι άγιοι πέρασαν από τό καμίνι τών θλίψεων κι έτσι απέκτησαν τίς αρετές.

Ν΄ αγωνίζεσαι μ όλες τίς δυνάμεις σου, μιμούμενος τό πάθος τού Χριστού, γιά νά μπορέσεις νά γευθείς τήν δόξα Του. Γιατί άν σταυρωθούμε μαζί μέ τόν Χριστό καί όπως ο Χριστός θά δοξασθούμε μαζί Του.

Όπως ο Χριστος σταυρώθηκε γιά τίς αμαρτίες μας, έτσι κι εμείς πρέπει νά σταυρώνουμε τά πάθη μας καί τίς κακές μας επιθυμίες.

Όποιος περιφρονεί τήν ανθρώπινη δόξα, αυτός θ αξιωθεί ν απολαύσει τήν δόξα τού Θεού. Γιά νά φτάσει όμως κανείς σ΄ αυτήν τήν κατάσταση, πρέπει νά καθαρίζει συνέχεια τήν ψυχή του από κάθε σαρκική επιθυμία.

Γιά νά προκόψεις στήν αρετή, χρειάζεται νά γνωρίσεις τόν Θεό καί νά Τόν αγαπήσεις. Καί θά Τόν γνωρίζεις καλύτερα όσο περισσότερο Τόν αγαπάς. Πρέπει νά σταυρώσεις τά πάθη σου καί τίς κακές σου επιθυμίες, γιά νά έρθει μέσα στήν ψυχή σου η χάρη Του.

Η βάση τών αρετών είναι η ταπείνωση. Καί γιά ν αποκτήσουμε αρετές, πρέπει πρώτα νά βάλουμε τό θεμέλιο τών αρετών, πού είναι η ταπείνωση.

Πρέπει ν απαλλαγείς από τά σαρκικά πάθη, γιά νά μπορέσεις νά προκόψεις στήν αρετή.

Η πρόοδος στήν αρετή δέν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται αγώνας σκληρός γιά πολλά χρόνια. Πρώτα θά γνωρίσουμε τήν αρρώστια μας, θά πιστέψουμε ότι είμαστε άρρωστοι πνευματικά, καί μετά θά προχωρήσουμε στήν θεραπεία.

Οι Πατέρες διδάσκουν ότι ποτέ στήν ζωή μας δέν θά δούμε τόν Θεό άν δέν κόψουμε τά πάθη μας. Αυτός είναι ο σωστός καί μοναδικός τρόπος γιά νά πλησιάσουμε τόν Θεό. Τά αγαθά τής Ουράνιας Βασιλείας δέν δίνονται στούς ράθυμους καί σ΄ αυτούς πού δέν έχουν καρπό αρετής.

Οι θλίψεις, οι στενοχώριες, οι αρρώστιες, τό βάρος τής σάρκας, οι ανάγκες τού σώματος, οι συμφορές καί αυτός ο θάνατος αντιμετωπίζονται μέ τήν βοήθεια τού Θεού. Αυτή όμως η βοήθεια θά έλθει, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται ν΄ αποκτήσει τίς αρετές.

Μερικά πράγματα στά είπα πολλές φορές τά ίδια. Αυτό τό έκαμα γιά νά καταλάβεις καλά καί νά διαπιστώσεις πόση σημασία δίνω στήν άσκηση τής αρετής. Γιατί αυτή δέν αποκτιέται μέ ωραία λόγια, αλλά μέ κόπο, μέ μόχθο καί ιδρώτα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος πού συνεχώς ανεβαίνει.

«Κύριε, στρέψε τά πρόσωπά μας σέ Σένα καί κάνε μέ βδελυγμία ν αποστραφούμε τήν αμαρτία. Δός μας τήν δύναμη νά Σ αγαπήσουμε αληθινά καί νά φτάσουμε νικητές στό τέλος τού δρόμου τής ζωής αυτής.

Δυνάμωσέ μας, Κύριε, γιά νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας από τά σαρκικά πάθη καί ν αποκτήσουμε τίς αρετές, τίς τόσο απαραίτητες γιά νά Σέ πλησιάσει κανείς καί νά ενωθεί γιά πάντα μαζί Σου».

Από τό βιβλίο: Η άσκηση στή ζωή μας Βασισμένο στούς Ασκητικούς Λόγους τού αββά Ισαάκ τού Σύρου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.