Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ: Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, τέθηκε σε προσκύνηση φιαλίδιο με αίμα του Οσίου, το οποίο δωρίστηκε από πνευματικό τέκνο του Οσίου στην Ιερά Μητρόπολή μας, καθώς και το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά που αποθησαυρίζονται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Στό δωδέκατο κεφάλαιο τής πρός Ρωμαίους επιστολής του, γράφει ο άγιος Λουκάς, ο απόστολος Παύλος αναφέρεται στά πνευματικά χαρί­σματα. «Έχοντες δέ χαρίσματα κα­τά τήν χάριν τήν δοθείσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν, κατά τήν αναλογίαν τής πίστεως, είτε διακονίαν, εν τή διακονία, είτε ο διδάσκων εν τή διδασκαλία, είτε ο παρακαλών, εν παρακλήσει, ο με­τα­διδούς, εν απλότητι, ο προϊστά­μεν­ος, εν σπουδή, ο ελεών, εν ιλα­ρότητι» (Ρωμ. 12.6-8).

Όλοι έχουμε κάποια χαρίσματα καί είναι πολύ σημαντικό γιά τόν καθένα μας νά καταλάβει, συνεχί­ζει ο άγιος Λουκάς, ποιό ακριβώς χάρισμα έλαβε από τόν Θεό καί γιά ποιό έργο τόν προόρισε. Συχνά συμ­βαίνει η αυθαίρετη συμπερι­φορά μας νά μάς οδηγεί στό νά επι­διώκουμε νά ζούμε κατά τόν τρόπο πού δέν μάς ταιριάζει καί δέν είναι ευάρεστος στόν Θεό ή νά κάνουμε κάποιο έργο γιά μάς ανάρμοστο. Επιδιώκουμε τίς υψηλές καί τιμη­τι­κές θέσεις, περιφρονώντας τίς κατώτερες, οι οποίες όμως ίσως μάς δίνονται από τόν Θεό, επειδή Εκείνος προορίζει γιά κάποιο συγκε­κριμένο έργο σύμφωνα μέ τίς δυνάμεις μας, τό οποίο καί ται­ριάζει στίς συνθήκες τής ζωής μας.

Θά πρέπει, λοιπόν, νά εξετάζουμε τόν εαυτό μας καί νά βρίσκουμε ποιό χάρισμα μάς έδωσε ο Θεός, ώστε νά τό αξιοποιούμε πρός όφε­λος τών συνανθρώπων μας αλλά καί τής σωτηρίας μας. Διότι, όπως μάς διδάσκει καί ο απόστολος Παύ­λος, ο Θεός δίδει τά χαρίσματα «κα­τά τήν αναλογίαν τής πίστε­ως», καί αυτό από τήν άπειρη ευ­σπλαγ­χνία του. Άν μάς έδινε χαρί­σματα μεγαλύτερα από τίς δυνατό­τητές μας, είναι βέβαιο ότι δέν θά μπορούσαμε νά τά αξιοποιήσουμε κατάλληλα, καί έτσι ούτε στούς αδελ­φούς μας θά ήταν ωφέλιμα ούτε σέ εμάς.

Υπάρχουν βεβαίως άγιοι, οι οποίοι αξιώθηκαν πολλών χαρι­σμά­των, γιατί ο Θεός διέβλεπε ότι είχαν τή δύναμη καί τή θέληση νά τά αξιοποιήσουν κατάλληλα. Καί ένας από αυτούς ήταν καί ένας σύγχρονος άγιος, ο όσιος Πορφύ­ριος ο Καυσοκαλυβίτης, τού οποίου τή μνήμη εορτάσαμε τήν προηγού­μενη εβδομάδα, στίς 2 Δεκεμβρίου, καί απόψε έχουμε τήν ευλογία νά προσκυνούμε ένα φιαλίδιο μέ αίμα του.

Καί όντως ο όσιος Πορφύριος, παρότι ήταν ένας άνθρωπος απλός καί ολιγογράμματος, είχε λάβει πολ­λά χαρίσματα από τόν Θεό, τά οποία καί έθεσε μέ ταπείνωση καί αυταπάρνηση στή διακονία τών αν­θρώπων. Τούς διακονούσε μέ απλό τρόπο, μέ απλά λόγια, χωρίς νά δείχνει ότι ήταν ο ίδιος κάτι διαφορετικό από αυτούς, καί έτσι τούς στήριζε καί τούς καθοδηγού­σε.

Έλεγε κά­ποτε ο άγιος Πορφύριος: «Κάθισα μία ημέρα πά­νω σέ μία γέφυρα καί παρατη­ρού­σα τούς αν­θρώπους πού περ­νού­σαν. Καί μέ τή χάρη τού Θεού τούς έβλεπα διάφα­νους, καί τά σώ­ματα τους καί τίς ψυχές τους. Είδα ψυχές, άδειες, μο­να­­χι­κές, πλη­γω­μέ­νες, τσακι­σμέ­νες. Ψυχές πού δέν έχουν δύναμη νά αγαπή­σουν αλη­θι­νά. Γι’ αυτό», συνέχιζε, «νά μή λέτε στούς αν­θρώ­πους θεωρίες, αλλά νά τούς προ­τρέπετε νά ζούν σεμνή ζωή. Νά μή ζούν μέ χαλαρότητα ηθών. Νά έχουν λειτουργική καί μυστηριακή ζωή. Νά μελετούν τήν αγία Γρα­φή», γιατί η μελέτη τής αγίας Γρα­φής καί τών λόγων τών Πατέ­ρων είναι αυτή πού καθαίρει τόν άν­θρω­πο. Η ψυχή αγιάζεται καί κα­θαί­ρεται μέ τή μελέτη τών λόγων τών Πατέρων, μέ τή λειτουργική ζωή καί μέ τήν ευχή τού Κυρίου. Είναι δύο δρόμοι πού μάς οδηγούν στόν Θεό, ο σκληρός καί κουρα­στι­κός, μέ τίς άγριες επι­θέ­σεις κατά τού κακού, καί ο εύ­κο­λος, μέ τήν αγάπη.

Εγώ προτιμώ τόν εύκολο δρόμο, δηλαδή αυτό τόν τρόπο πού τόν πετυχαίνουμε μέ τή μελέτη τών κα­νόνων τών αγίων Καλό εί­ναι», έλεγε ο άγιος Πορφύριος, «νά κάνουμε αυτή τήν αγία κλοπή. Νά κάνουμε καί εμείς ό,τι έκαναν οι άγιοι. Αυτοί ρίχθηκαν στήν αγά­πη τού Χριστού. Έδωσαν όλη τήν καρ­διά τους. Νά κλέψουμε τόν τρό­­­πο αυτό τών αγίων».

Καί όπως τόν έκλεψε εκείνος, όπως τόν έκλεψε καί ο άγιος Λου­κάς, άς τόν κλέψουμε καί εμείς, καί άς προσπαθήσουμε νά προσεγγί­σου­με μέ αυτόν τόν τρόπο τόν Θεό. Οι άγιοί μας, ο άγιος Λουκάς, ο άγιος Πορφύριος, μάς βοηθούν στήν προσπάθειά μας αυτή μέ τόν λόγο τους καί μέ τά θαύματά τους, δείχνοντας καί σέ εμάς πώς αξιο­ποίησαν τά χαρίσματα πού τούς έδωσε ο Θεός καί γιά τή δική μας σωτηρία.

Καί θά ήθελα νά κλείσω μέ ένα πρόσφατο θαύμα τού αγίου Λουκά, πού λάβαμε πρίν από λίγες ημέρες από μία κυρία από τή Χαλκιδική. Γράφει, λοιπόν:

«Ονομάζομαι Κατερίνα καί είμαι από τή Χαλκιδική. Μέ ευλόγησε ο Θεός νά γίνω μητέρα τριών υγιών παιδιών. Τό τρίτο παιδάκι μου τό ονόμασα Λουκά, σύμφωνα μέ τήν υπόδειξη τού πνευματικού μου, άν καί εγώ ως αμαρτωλή είχα τίς αμ­φι­βολίες μου, καθότι ήθελα νά έχω εγώ τήν επιλογή τού ονόματος. Δόξα τώ Θεώ έπραξα μέ σύνεση καί έδωσα στόν γιό μου τό ωραιότερο όνομα πού θά μπορούσε νά έχει.

Ο Λουκάς, λοιπόν, γεννήθηκε στίς 6/1/2018 (ημέρα τών Θεοφα­νεί­ων, τί ωραιότερο!). Στίς 28/3/2019 πήγαμε στή Θεσσαλο­νίκη σέ μία τυπική επίσκεψή μας στήν παιδίατρο. Η γιατρός κατά τή διάρκεια τής εξέτασης ψηλάφησε στή βουβωνική χώρα μία κύστη. Έτσι μάς παρέπεμψε τήν ίδια στιγ­μή σέ έναν παιδοχειρουργό, γιά νά κρίνει ο ίδιος τήν κατάσταση τού παιδιού καλύτερα. Ο χειρουργός μάς εξήγησε ότι ο γιός μας έχει κύστη σπερματικού τόνου καί χρή­ζει άμεσης χειρουργικής επέμβα­σης. Εγώ σάν λιγόψυχη πού είμαι, έχασα τόν κόσμο από τά μάτια μου. Αντί νά κάνω τόν σταυρό μου, πού δέν ήταν κάτι πολύ σοβαρό, εκείνη τήν ώρα μούδιασα ολόκληρη. Τό νά σού λέει ο γιατρός ότι θά κάνει ολική νάρκωση καί χειρουργείο στό ενός έτους παιδί σου είναι οδυ­νηρό καί γιά μένα δυσβάσταχτο. Έκανα προσευχές στήν Παναγία μέ δάκρυα στά μάτια καί άρχισα νά διαβάζω τό βιβλίο τού αγίου Λου­κά.

Προγραμματίσαμε τήν επέμβαση λίγες ημέρες μετά, αλλά ο Λουκάς ανέ­βασε πυρετό καί έτσι ακυρώ­σαμε τήν επέμβαση. Τό θεώρησα σημάδι. Συνεχίζοντας τήν ανάγνω­ση τού βιβλίου, φτάνοντας στά θαύ­ματα τού Αγίου Λουκά, δια­βάζω μέ με­γάλη μου έκπληξη τήν ιστορία ενός πατέρα μέ παρόμοιο πρόβλη­μα στό παιδάκι του καί τήν ευτυχή εξέλιξη τού ζητήματος μέ τή μεσο­λάβηση τού Αγίου.

Πήραμε, λοιπόν, τήν απόφαση μέ τόν σύζυγό μου νά επισκεφθούμε κι έναν άλλο γιατρό γιά μιά δεύτε­ρη γνώμη. Αυτή τή φορά ο γιατρός μάς είπε νά περιμένουμε μήπως απορ­ροφηθεί η κύστη από τόν ορ­γανισμό τού παιδιού. Η παιδίατρός μας ήταν κάθετη πώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Καθότι ο δεύτερος γιατρός-χειρουργός μάς είχε δώσει μία ελπίδα, ως γονείς θέλαμε νά τό ψάξουμε περισσότερο. Πήγαμε καί κάναμε ειδικό υπέρηχο στό παιδί. Στό τέλος τής εξέτασης η γιατρός μάς είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει νά γίνει επέμβαση. Ο σύζυγός μου καί εγώ ήμασταν σέ αδιέξοδο. Κι ενώ ήμασταν έτοιμοι νά ξαναπρογραμ­μα­τίσουμε τήν επέμβαση, είπα στόν άνδρα μου νά επισκεφθούμε τό μοναστήρι τής Παναγίας Δοβρά. Τρέχαμε από γιατρό σέ γιατρό αντί νά τρέξουμε κατευθείαν στόν κα­λύ­τερο

Ποιός είναι καλύτερος γιατρός από τόν άγιο Λουκά; Εναπέθεσα τίς ελπίδες μου στόν Άγιο νά μάς φωτίσει καί νά μάς δείξει τί νά κάνουμε.

Πήγαμε Τρίτη, ημέρα Παρακλή­σεως. Προσκυνήσαμε τό άγιο λεί­ψα­νο τού Αγίου καί μετά από μία σύντομη συνομιλία μέ έναν από τούς πατέρες (απλώς γνωστοποιώ­ντας του ότι ο πάσχοντας ήταν ο μικρός μας), εναπέθεσε τό λείψανο τού Αγίου στό κεφάλι τού Λουκά, διαβάζοντας μία ευχή. Τί ευλογία, Θεέ μου, ένιωσα εκείνη τή στιγμή γιά τό παιδάκι μου καί εμάς! Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τώρα άς γινόταν τό θέλημά του.

Λίγες ημέρες αργότερα, εμείς δέν εντοπίζαμε καμία κύστη. Πήγαμε, λοιπόν, στήν παιδίατρό μας καί πρός μεγάλη έκπληξη όλων μας δια­πίστωσε πώς κύστη δέν υπάρ­χει. Αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο Η χαρά μας, απερίγραπτη. Μία από τίς επόμενες ημέρες μάλιστα, ξανακάναμε υπέ­ρηχο στό παιδί, καί η γιατρός μάς διαβεβαίωσε ότι ο Λουκάς δέν έχει απολύτως καμία κύστη στήν περιο­χή αυτή. Η ευλογία πού πήραμε από τόν άγιο Λουκά καί η ευγνω­μο­σύνη μας πρός εκείνον είναι απε­ριόριστη καί απερίγραπτη.

Τό μόνο πού έχω νά πώ σέ όλους τούς γονείς είναι νά μήν απελπί­ζο­νται, αλλά νά ζητούν καί τή βοή­θεια τού Θεού, τής Παναγίας καί τών Αγίων, πού δέν παύουν στιγμή νά μεσιτεύουν δι’ ημάς καί μπο­ρούν νά αλλάξουν τά δεδομένα. Τίποτε δέν είναι αδύνατο γιά τόν Κύριο. Τίποτε απολύτως. Πρέπει νά έχουμε εμπιστοσύνη στόν Θεό καί πίστη, τήν οποία θά πρέπει νά περ­νούμε καί στά παιδιά μας. Δέν θά παύω στιγμή νά ευχαριστώ τόν άγιο Λουκά πού άκουσε τίς προσευ­χές μας καί πιό πολύ νά βρίσκεται στό πλευρό τών παιδιών πού έχουν ανάγκη», καταλήγει η κυρία, προ­τρέ­ποντας καί εμάς νά καταφεύ­γουμε στήν προστασία καί τή βοή­θεια τού αγίου Λουκά, τού αγίου Πορφυρίου τού Καυσοκαλυβίτου καί όλων τών αγίων μας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.