Υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την Ιεράν Μονήν των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών έλαβε χώραν η τελετή της Κατατάξεως εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του βιώσαντος εν αυτή Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Διαρκούσης της επί τούτου τελεσθείσης θ. Λειτουργίας, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ανέγνωσε το κείμενον της Αγιοκατατάξεως, ως έπεται:

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ

 Η περιοχή του χειμάρρου Χορράθ και η εν αυτή Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, εις την οποίαν και τελούμεν το Πατριαρχικόν Συλλείτουργον σήμερον, ανεδείχθησαν χώροι φανερώσεως των θαυμασίων του Θεού διά την σωτηρίαν του ανθρώπου, αφ’ ημερών της Παλαιάς Διαθήκης. Εις αυτήν, φεύγων τον θυμόν του βασιλέως Αχαάβ, εύρε καταφύγιον ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, καλούμενος υπό του Θεού λέγοντος: «πορεύου εντεύθεν κατ’ ανατολάς και κρύβηθι εν τω χειμάρρω Χορράθ του επί προσώπου του Ιορδάνου· και έσται εκ του χειμάρρου πίεσαι ύδωρ, και τοις κόραξιν εντελούμαι, διατρέφειν σε εκεί» (Βασ. ΙΙΙ, 17,2-4).

Εις την αυτήν περιοχήν Ιησούς ο του Ναυή, εζήτησεν από τον Θεόν την στάσιν του ηλίου και της σελήνης, λέγων: «στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών, και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει» (Ιησούς Ναυή, 10,12-13).Εις τας απαρχάς των χρόνων της Καινής Διαθήκης οι άγιοι και δίκαιοι Ιωακείμ και Άννα προσευχόμενοι ενταύθα, εγένοντο Θεοπάτορες, καθ’ ότι τη θεία συνεργία ηλευθερώθησαν του ονειδισμού της ατεκνίας, εδόθη αυτοίς καρπός κοιλίας, Μαρία η αειπάρθενος, εξ ης εκ Πνεύματος Αγίου εσαρκώθη και ενηνθρώπησε ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών.

Εις τους πρωίμους χρόνους της μοναχικής αγγελικής πολιτείας, ην υπέδειξεν ημίν αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατώκησαν την περιοχήν ταύτην οι πρώτοι πέντε όσιοι πατέρες της Μονής ταύτης του Χοζεβά, Πρώμος, Ηλίας, Γανναίος, Αίαν και Ζήνων, και ηγίασαν αυτήν διά της οσίας βιοτής αυτών.
Μετ’ αυτούς τον 5ου μ.Χ. αιώνα ο άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης, πολέμιος της αιρέσεως των Μονοφυσιτών, ανέδειξε την πρώτην ταύτην σκήτην εις μέγα μοναστικόν κέντρον. Τούτο απώλεσεν εις ζωάς ανθρώπων, ναούς και κελλία η Περσική λαίλαψ του 614 μ.Χ. Εκ των ερειπίων και της τέφρας της καταστροφής ταύτης, ανεκαίνισε την Μονήν και κατέστησεν αυτήν και πάλιν πόλον έλξεως και εστίαν ασκήσεως εκατοντάδων μοναχών ο εκ Κύπρου προερχόμενος άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης.

Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμις διετήρησε την Μονήν ζων μοναστικόν λειτουργικόν κέντρον, αφθόνως ρέουσαν πηγήν πνευματικού αγιασμού και ανεφοδιασμού πλειάδος προσκυνητών και διά των απλών ασκητών μοναχών αυτής καθ’ όλην την διάρκειαν της ιστορίας αυτής.Μεσούντος δε του 20ου αιώνος ο Θεός ηυλόγησε κατ’ εξοχήν την Μονήν διά της παρουσίας εκλεκτού σκεύους Αυτού, του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου. Ούτος, εγκαταλείψας την επίγειον πατρίδα αυτού Ρουμανίαν, συγγενείς και οικείους, προσήλθεν ως προσκυνητής εις την Αγίαν Γην και έλαβε το μοναχικόν σχήμα εις την Ιεράν Μονήν του Οσίου πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου, ένθα και εμόνασε επί δεκαετίαν. Ακολούθως ησκήτευσεν εις την Ιεράν Μονήν ταύτην του Χοζεβά, εξ ης και Χοζεβίτης εκλήθη.

Ωσαύτως ησκήτευσεν εις την έρημον του Ιορδάνου ποταμού, ένθα τον Βαπτιστήν μιμούμενος, υπέβαλεν εαυτόν εις πάσαν άσκησιν, νηστείαν, αγρυπνίαν και προσευχήν. Μόνος δε μόνω Θεώ κοινωνών, εν τη αποκρήμνω πλησιοχώρω σκήτη της Αγίας Άννης, ου διέλιπεν εν ταίς Κυριακαίς και εορταίς επισκέπτεσθαι την Ιεράν ταύτην Μονήν της μετανοίας αυτού. Η εναγκαλισαμένη τούτον εν τη αποδημία αυτού Σιωνίτις Εκκλησία έδωκεν αυτώ ύστερον και το αξίωμα της ιερωσύνης, ίνα και δι’ αυτής διακονή τους επισκεπτομένους την Μονήν προσκυνητάς, διά του μυστηρίου της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, της μεταδόσεως του αχράντου σώματος και τιμίου αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον.

Οι συναναστραφέντες τον όσιον Ιωάννην και άχρι της σήμερον επιζώντες πιστοί, μαρτυρούν περί της οσιακής ζωής αυτού και της υπ’ αυτού παρεχομένης αυτοίς βοηθείας διά της προσευχής και της πνευματικής αυτού καθοδηγήσεως. Άλλοι επίσης μαρτυρούν ότι μετά την κοίμησιν αυτού έτυχον της θεραπείας των ασθενειών αυτών διά πρεσβειών αυτού. Διά των σημείων τούτων φανεροί αυτόν ο Θεός ημών, ο ποιων θαυμάσια εν τοις αγίοις Αυτού, επιβεβαιών ταύτα διά της αφθαρσίας του σεπτού αυτού λειψάνου, ήντινα Αυτός εχαρίσατο αυτώ, καθ’ ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον παρ’ Αυτού του Πατρός των Φώτων.

Διά τους λόγους τούτους, προς οικοδομήν των πιστών της Σιωνίτιδος μητρός των Εκκλησιών και των εκ πάσης της οικουμένης αφικνουμένων εν τη ιερά Μονή του Χοζεβά προσκυνητών και προς δόξαν αένναον του εν Τριάδι Θεού ημών, έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και τη περί Ημάς Αγία και Ιερά Συνόδω έπεσθαι τη βαθεία εκκλησιαστική συνειδήσει της αγιότητος του αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου και επιβεβαιώσαι αυτήν και κατατάξαι αυτόν εις το αγιολόγιον της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της μνήμης αυτού καθιερουμένης τελείσθαι εν τη 28η Ιουλίου εκάστου έτους, ημέρα της ανακομιδής του τιμίου λειψάνου αυτού.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ ͵βιε ʹ Δεκεμβρίου κβʹ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Πατριάρχης Ιεροσολύμων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μητροπολίτης Ναζαρέτ
ΗΣΥΧΙΟΣ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος, Πατριαρχικός Επίτροπος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, Γέρων Δραγουμάνος
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αβήλων
 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, Γέρων Αρχιγραμματεύς
 ΜΕΘΟΔΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου
 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
 ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Αρχιεπίσκοπος Πέλλης
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Γέρων Καμαράσης
Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος
Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος
Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος
Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος
Αρχιμανδρίτης Γαλακτίων

                                                         

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (1).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (3).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (4).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (5).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (6).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (7).JPG

ΠΑΤΡΙΑΡ (8).JPG

Nikoleta Kouletsiou

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.